تازه هاى کهنه!              www.public-archive.net

تازه هاى سايت

8/2/2013
ایمیل قدیم سایت حکمت hekmat_web@yahoo.com بلوکه شده و دیگر قابل استفاده نیست. از این به بعد از آدرس زیر برای تماس استفاده کنید:
[public.archive.web@gmail.com]
لطفاً به دوستان دیگر هم خبر بدهید.
The old email address hekmat_web@yahoo.com is blocked and is not valid any more. Please use this one instead:
[public.archive.web@gmail.com]

۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱
  یک ترجمۀ سوئدی - با سپاس از حسن احمدی و ناصر شیشه‌گر
0700ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى 19941115
 

۸ ژانویه ۲۰۲۰
  سه ترجمۀ جدید کُردی، با تشکر از رفیق کاوه عمر
0960دمکراسى و انتخابات آمريکا- ستون اول19960915
1040ترکيه - ستون اول19970615
2460تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧19880315
 

۲۸ مه ۲۰۱۹
  دو ترجمۀ جدید کُردی، با سپاس از رفیق کاوه عمر
2090مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧ 20001103
3590لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال 20001108
 

۳ ژانویه ۲۰۱۹
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez - این هفتاد و یکمین ترجمۀ اسپانیایی است!
0171رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (٢) - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز19800915
  یک ترجمۀ جدید و یک ترجمه تصحیح شده ترکی، با سپاس از رفیق سیاوش آذری
0660مارکسيسم و جهان امروز- مصاحبه با انترناسيونال 19920315
0340اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران19891015
 

۲۹ دسامبر ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
0170رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (١) - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز19800723
 

۲۱ دسامبر ۲۰۱۸
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
0040پوپوليسم در برنامه حداقل؛ نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند19810124
 

۶ دسامبر ۲۰۱۸
  باز هم یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
0111اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (٢)19800415
 

٣ ژوئیه ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
0140نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته 19800215
 

٣٠ مه ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
0030دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى19810124
 

٤ ماه مه ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
0160کمونيست‌ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران19791231
  یک ترجمه جدید کُردی، با سپاس از رفیق جمال محسن
0460کارگران و انقلاب19890915
  سه ترجمه کُردی دیگر، با سپاس از رفیق کاوه عمر
2450قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى و سنديکا - مصوب پلنوم دهم19871115
1350آزادى بيان از نوع دوم19980515
3842حقوق کودک - مصاحبه با نشريه داروگ 19981115
 

٣ آوریل ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید عربی از عصام شکری، با سپاس از رفیق سمیر نوری
1730نورى در انتهاى تونل- مژده آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند!20010223
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق نیکلاس Nicolás Jiménez
1240تفاوتهاى ما- درباره کمونيسم کارگرى- بسوى سوسياليسم19891115


١٦ مارس ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید عربی، با سپاس از رفیق سمیر نوری
1370در مورد جامعه مدنى19980831
 

١١ مارس ٢٠١٨
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2500خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - م. حکمت - ا. آذرين19880415
 

اول مه ٢٠١٧
  ترجمه‌های انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی یک متن پیاده شده از روی نوار
3510حزب و قدرت سياسى - سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران19980415
 

٢١ اوت ٢٠١٦
  ترجمه اسپانیایی نوشته‌ای که همین دیروز به انگلیسی منتشر شد
2940توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب19911015
 

٢٠ اوت ٢٠١٦
  یک ترجمه جدید فرانسوی در چهار بخش
1990دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها 20010921
2010دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست20010928
2020دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى 20011012
2000دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان 20011026
  یک ترجمه جدید انگلیسی
2940توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب19911015
 

٣ ژوئیه ٢٠١٦
  یک ترجمه جدید کُردی، با سپاس فراوان از رفیق جمال محسن
3400آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال 20010330
 

٣١ مارس ٢٠١٦
  ترجمه اسپانیایی شعری که همین پریروز به انگلیسی منتشر شد، با تشکر از رفیق Nicolás Jiménez
2990زنده باد کميته کمونيستى کارخانه - شعر - پيشرو شماره ٢٣ دوره چهارم، شهريور ١٣٦٩19900915
 

٢٨ مارس ٢٠١٦
  دو ترجمه اسپانیایی، با سپاس فراوان از Nicolás Jiménez
0110اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (١)19790715
3822پاسخ به پرسش در جلسه پالتاک - موضوعيت لنينيسم20011212
  و یک ترجمه انگلیسی، با تشکر از جمشید هادیان
2990زنده باد کميته کمونيستى کارخانه19900915
 

اول فوریه ٢٠١٦
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با تشکر از رفیق Nicolás Jiménez
0660مارکسيسم و جهان امروز - مصاحبه با انترناسيونال 19920315
 

١٥ ژانویه ٢٠١٦
  یک ترجمه دیگر ترکی، با تشکر از رفقا سیاوش آذری و دیلان طغرل
2350ربودن اوجلان، علل و پيامدهاى آن - پوشه شماره ٤ 19990415
  و یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
2050دولت در دوره هاى انقلابى19851215
 

١٥ سپتامبر ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید ترکی، با سپاس فراوان از سیاوش آذری.
0980ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى19970215
 

هشتم سپتامبر ٢٠١٥
   ٢١ ترجمه کُردی جدید! با سپاس فراوان از سالار رشید و فاتح بهرامی که مجموعه همه این فایلها را برایمان ردیابی، نامگذاری، تنظیم و ارسال کرده است.
       این مقالات از دو جلد منتخب آثار منصور حکمت به زبان کُردی استخراج شده که به همّت سالار رشید چاپ، منتشر و بعضاً ترجمه شده است.
    * اقلامی که با ستاره مشخص شده‌اند، ترجمه‌های ناقص هستند. یعنی متن کُردی فقط بخشی از کل نوشته اصلی است.
0110اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (١)19790715
0111اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (٢)19800415
0040پوپوليسم در برنامه حداقل؛ نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند19810124
0290حوزه ها و مبارزات جارى کارگران- کمونيست شماره ١٦19850219
0350آزادى، برابرى حکومت کارگرى19841119
0360حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى- درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى 19850615
0410گفتگو پيرامون اطلاعيه در مورد تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران ٢٠ خرداد ٦٩19900815
0420حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى)- منصور حکمت، ف. پرتو19830121
0520 *در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش دوم 19851215
0770مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در نخستين کنفرانس کادرهاى حزب19920615
0880دمکراسى: تعابير و واقعيات19930715
1240تفاوتهاى ما - درباره کمونيسم کارگرى - بسوى سوسياليسم ٤19891115
2050دولت در دوره هاى انقلابى19851215
2290 *پيامدهاى جنگ خاورميانه - رويدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونيست شماره ٦١19910515
2380 *حزب کمونيست ايران و عضويت کارگرى19890815
2490کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى19830811
2580ناقهرمانان19990702
3500حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران19890902
3720درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال20010215
3822پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک - موضوعيت لنينيسم، اعتقاد به دمکراسى20011212
4015درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو شراره‌ها استکهلم19980615
 
    جا دارد علاوه بر سالار رشید بالاخص از همه کسانی که برای ترجمه و انتشار این متون زحمت کشیده‌اند سپاسگزاری کنیم. از مترجمین:
    ڕێبواری شاعیر، ناسری حیسامی، ئاوات سه‌عید، ڕزگار مه‌حه‌مه‌د، خه‌سره‌و سایه، ماجد سه‌عید، سه‌عید ئه‌حمه‌د، محه‌مه‌د میسری، ڕەحیمى تلووعى فەر، موحسین که‌ریم، حەمە غەفور
    و همچنین دست‌اندرکاران تایپ و تصحیح:
    ئامانج ئه‌مین، ئه‌حمه‌د عه‌لی، کاوه‌ عومه‌ر، جه‌مال ساڵح، نه‌سره‌وت عوسمان، فاتمه‌ ئه‌حمه‌د، کازم فاتیح.
   به این ترتیب تعداد ترجمه‌های کُردی از ٤٠ به ٦١ میرسد، از ترجمه‌های اسپانیایی و ترکی جلو میزند و در مقام سوم پس از عربی و انگلیسی قرار میگیرد. نگاه کنید به صفحه آمار.
      ترجمه‌ انگلیسی در نشر نوشته‌های حکمت در دنیا، حتی به زبانهای دیگر، نقش کلیدی دارد. افسوس که منصور حکمت در بین فارسی‌زبانان انگلیسی‌دان‌ طرفدار جدی ندارد.
      سالهاست که هیچ ترجمه جدیدی به انگلیسی از آثار او ندیده‌ایم.
 

٢٣ ژوئن ٢٠١٥
  یک ترجمه خیلی مهم اسپانیایی، باز هم با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez. ترجمه اسپانیایی برنامه یک دنیای بهتر از سال ٢٠٠٩ به همت تینا مهر روی این سایت بود، اما بعلت ایراداتی که داشت از رفیق نیکلاس خواهش کردیم که ترجمه را بازبینی کند. او هم تمام آن را از نو ترجمه کرد که جایگزین قبلی شد. ترجمه قدیمی هم هنوز روی سایت هست. برنامه یک دنیای بهتر به یازده زبان ترجمه شده است. صفحه آمار هم مدتی پیش آپ‌دیت شده که خبر نداشتید! طولی نمیکشد که رفیق نیکلاس تعداد ترجمه‌های اسپانیایی را به تعداد انگلیسیها میرساند. ایکاش همّت و علاقۀ رفیق نیکلاس به طرفداران انگلیسی‌دان حکمت هم سرایت میکرد.
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى 19950315
  یک فایل صدای جدید.
سخنرانیهای مربوط به کنگره سوم حککا در دانمارک، قبلاً بصورت ویدیو در سایت wpiran.org موجود و ما از این سایت به آنها لینک داده بودیم. متاسفانه آن لینکها دیگر کار نمیکنند. به همین علت این فایل صدا اضافه شد. در لیست فارسی هم لینک به اودیو و هم به ویدئوی یوتوب را در مقابل عنوان پیدا میکنید. با سپاس از اصغر کریمی بخاطر تذکرشان.
1631تذکراتی درباره طرز برخورد به جنبش طبقه کارگر - سخنرانى در کنگره سوم - اکتبر ٢٠٠٠ 20001014
 
  شما هم اگر در این سایت نقصی پیدا میکنید لطفا به ما تذکر بدهید. public.archive.web@gmail.com
 

٢ ژوئن ٢٠١٥
  باز هم یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0200درسهايى از شيوه برخورد لنين به جنبش انقلابى دهقانان- مهدى ميرشاه زاده و منصور حکمت19800315
 

٢٩ مه ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2740در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم19860315
 

٣٠ آوریل ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید سوئدی، با تشکر فراوان از رفیق ناصر شیشه‌گر
2180مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران19911015
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
0810سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران19950415
 

١١ مارس ٢٠١٥
  بالأخره بعد از گذشت نزدیک به ده سال، یک ترجمه جدید انگلیسی! با سپاس فراوان از رفیق عزت ملکی:
0810سناريوى سياه، سناريوى سفيد: بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران 19950415


٢١ فوریه ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0340اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران 19891015
 

١٧ فوریه ٢٠١٥
  باز هم یک ترجمه دیگر اسپانیایی. با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0010جنگ، تئورى و تئورى جنگ19800925


١٣ فوریه ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0420حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى)- منصور حکمت، ف. پرتو 19830121
  یک ترجمه جدید کُردی، با سپاس از رفیق خسرو سایه
0010جنگ، تئورى و تئورى جنگ 19800925
 

هشتم فوریه ٢٠١٥
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0730روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غيرممکن است 19940915
 

٢ فوریه ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2230درباره بحران خاورميانه - مصاحبه با کمونيست ٥٩ 19901015
 

٢٧ ژانویه ٢٠١٥
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
1635اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى - سخنرانى در کنگره سوم حزب- اکتبر ٢٠٠٠ 20001014
 

٢٠ ژانویه ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2460تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧19880315
 

١٥ ژانویه ٢٠١٥
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0930فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال19960615
 

٩ ژانویه ٢٠١٥
  یک ترجمه جدید کُردی، با سپاس از رفقا محسن، عزیز و خسرو سایه
2730اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى 19840915
 

١٤ دسامبر ٢٠١٤
   یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
1210سياست سازماندهى ما در ميان کارگران- خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا 19861015
 

١٠ نوامبر ٢٠١٤
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
1035اسلام، حقوق کودک و حجاب-گيت راه کارگر19970613
  دو مصاحبه جدید فارسی به شکل اودیو، با تشکر فراوان از رفیق مصطفی اسدپور. مصاحبه بی.بی.سی پیاده هم شده است؛
4100درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با رادیو صدای همبستگی مالمو در سوئد (٥١ دقیقه)19980421
4120درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با طاهر صدیق از رادیو بی‌.بی.سی فارسی (٣ دقیقه)19980426
 

٣٠ اکتبر ٢٠١٤
  دو ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
3890مصاحبه با سوزى وايسمن در مورد حمله عراق به کويت19901013
2180مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران 19911015
 

٩ سپتامبر ٢٠١٤
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2690پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وظايف ما 19801025
 

٢ سپتامبر ٢٠١٤
  یک ترجمه جدید سوئدی، با سپاس از رفیق ناصر شیشه‌گر؛
1900حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى19981115
  دو ترجمه دیگر اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0470راه کارگر و «کشيشان سوسياليست»19850604
2270طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه - کارگر امروز شماره ١٠19910215
 

٢٩ ژوئیه ٢٠١٤
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
0112اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - طرح کلى جزوات ١ تا ٥19800415
 

٢٣ ژوئیه ٢٠١٤
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2700بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩ 19800924
 

١٣ ژوئیه ٢٠١٤
  دو ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2020دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى 20011012
2000دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان20011026
   رفیق نیکولاس از اکتبر ٢٠١٣ تا حال، یعنی در ظرف مدتی کمتر از یک سال، ٣٨ مقاله را به اسپانیایی ترجمه کرده و در اختیار ما گذاشته‌اند. الآن تعداد ترجمه‌های اسپانیایی پس از عربی (١٠٢)، انگلیسی (٦٩) و ترکی (٥٨) رتبه چهارم را بدست آورده و حالا تعداد ترجمه‌های اسپانیایی از تعداد ترجمه‌های کُردی (٣٢) بیشتر شده است. جا دارد شما هم به نوبه خود از این همّت و پشتکار این رفیق عزیز تشکر و قدردانی کنید. این ایمیل اوست nicky90x[at]hotmail.com    بجای [at] علامت @ را بگذارید. به زبان انگلیسی بنویسید.
 

٧ ژوئیه ٢٠١٤
  دو ترجمه دیگر اسپانیایی، با تشکر از رفیق Nicolás Jiménez
1990دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها 20010921
2010دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست 20010928
 

٣ ژوئیه ٢٠١٤
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
1740جمهورى اسلامى بدون خاتمى- گفتگو با راديو انترناسيونال- ٢٣ مارس ٢٠٠١ 20010323
  نامه منصور حکمت بعنوان دبیر کمیته مرکزی درباره "خط تبلیغی ما در مورد سالگرد ٣٠ خرداد" از ژوئن سال ٢٠٠٦ روی این سایت منتشر شده بود. حالا تصویری از نامه اوریژینال را هم میتوانید ملاحظه کنید. با تشکر از رفیق اصغر کریمی.
 

٢٦ ژوئن ٢٠١٤
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با سپاس فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
1880پايان دادن به تروريسم کار ماست- پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا20010914
 

٢٣ آوریل ٢٠١٤
  سه ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
1780ما نماينده اکثريت مردميم - ايران پس از انتخابات- ٢٢ ژوئن ٢٠٠١ 20010622
2100مردم بايد انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون 20010810
3140اسلام و اسلام زدايى 19990315
 

٧ آوریل ٢٠١٤
  دو ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
2130هژده خرداد روز اعتراض است- مصاحبه20010601
1700درسهاى بديهى برلين- ١٩ ژانويه ٢٠٠١ 20010119
 

٢٩ مارس
  یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با تشکر از رفیق Nicolás Jiménez
1730نورى در انتهاى تونل- مژده: آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند! ٢٣ فوريه ٢٠٠١ 20010223
 

٢٥ مارس ٢٠١٤
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
1910نوزده سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- گفتگو با راديو انترناسيونال ٢٣ ژوئن ١٣٧٩20000623
  تصحیح دو ایراد مربوط به داون‌لود از صفحه صداها، با تشکر از رفیق میلاد
حالا دیگر میشود دو فایل 4016.zip و 3947.zip را هم که غایب بودند، از صفحه "صفحه ويژه پياده کردن فايل هاى صدا" پیاده کرد.
 

١٥ مارس ٢٠١٤
  باز هم یک ترجمه دیگر اسپانیایی، با تشکر فراوان از رفیق Nicolás Jiménez
2510پايان جنگ سرد و دورنماى سوسياليسم کارگرى - مصاحبه سوزى وايسمن19911015
 

٦ مارس ٢٠١٤
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
2540تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى 19900515
 

١٩ فوریه ٢٠١٤
  دو ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
0800تروريسم اسلامى- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٦، آذر ١٣٧٣19941115
2470سند پايه کمپين بين المللى اول کودکان - ثريا شهابى، منصور حکمت19991113
 

پنجم فوریه
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
1840ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود - راديو همبستگى19990613
 

٢٧ ژانویه
  یک ترجمه جدید اسپانیایی، با سپاس از رفیق Nicolás Jiménez
2070عروج و افول اسلام سياسى- ميزگرد با پرسش20010200
 

٢٣ ژانویه ٢٠١٤
  ٣ ترجمه اسپانیایی دیگر از رفیق Nicolás Jiménez
2090مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧20001103
1890پيام تبريک به مردم ايران به مناسبت سال نو20010321
1720هفته اضطراب- ١٦ فوريه ٢٠٠١20010216
 

٢٠ ژانویه ٢٠١٤
  ٦ ترجمه اسپانیایی جدید، با تشکر از رفیق Nicolás Jiménez
0910تاريخ شکست نخوردگان: چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧20010209
1320زير حجاب اختناق - ايسکرا ٣19980403
3720درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال20010215
0710زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى19940415
3901بيانيه سرگشاده حزب کمونيست کارگرى ايران خطاب به بانکها و مؤسسات مالى اروپايى20010205
3220مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى19990115
 
  ٣ ترجمه عربی جدید، با سپاس از رفیق فارس محمود
3730درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال 20001017
2040سازندگان همبستگى: تشکر و "تصحيح" همبستگى هفتگى20010720
0520مارکسیسم و پراتيک انقلابى: در باره متدولوژى لنين [یک فصل از مقاله 'در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران']19851215


٤ ژانویه ٢٠١٤
  یک ترجمه اسپانیایی جدید. با سپاس از Nicolas Jimenez
2440باز هم درباره شورا19860215
 

١١ نوامبر
  ترجمه‌های انگلیسی و اسپانیایی یک نوشته دیگر. با تشکر مجدد از رفیق Nicolás Jiménez
2430در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا19860215
 

٥ نوامبر ٢٠١٣
  دو ترجمه اسپانیایی جدید. با سپاس از Nicolas Jimenez
0080انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت19781215
1810اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو ـ سوئد19990613
 

٢٨ اکتبر ٢٠١٣
  ٣ ترجمه جدید اسپانیایی، با تشکر از Nicolas Jimenez و نسرین جلالی.
0770مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در نخستين کنفرانس کادرهاى حزب19920615
0880دمکراسى: تعابير و واقعيات19930715
2530ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - نگاهى به تجربه ايران1987
 

٣ اکتبر ٢٠١٣
  یک ترجمه اسپانیایی جدید. با سپاس از Nicolas Jimenez و نسرین جلالی.
1900حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى19981115


٢ سپتامبر ٢٠١٣
  ٢٤ ترجمه جدید به سایت آرشیو لنین اضافه شد. با سپاس فراوان از رفیقی که با نام "دوست شما" همۀ اینها را برایمان فرستاده‌اند، و همه مترجمین دست اندر کار.
    به صفحه ترجمه‌های فارسی سایت لنین بروید؛ در آنجا عناوینی که با شمارۀ شناسایی قرمز مشخص شده‌اند، ترجمه‌های جدید هستند.


١٤ ژوئن ٢٠١٣
  یک ترجمه جدید ترکی، با سپاس فراوان از سیاوش آذری و مترجم مقاله "آکین ساری".
3140اسلام و اسلام زدايى19990315
 

١٣ آوریل ٢٠١٣
   ٤٧ ترجمه جدید به سایت آرشیو لنین اضافه شد. با سپاس فراوان از رفیقی که با نام "دوست شما" همۀ اینها را برایمان فرستاده‌اند.
در لیست زیر، مطالبی که بطور کامل ترجمه نشده‌اند با علامت (*) مشخص شده‌اند. برای دسترسی به این نوشته‌های جدید میتوانید به صفحه ترجمه‌های فارسی سایت لنین بروید؛ در آنجا عناوینی که با شمارۀ شناسایی قرمز مشخص شده‌اند، ترجمه‌های جدید هستند.
L1393اولتيماتوم ريگای انقلابی19051023V09
L1529يک "کنگره کارگری"1906V11
L1541يادداشتهايی درباره "سوتسيال-دمکرات" شماره ١19061007V11
L1544عامی‌گرایی و ابتذال در محافل انقلابی19061029V11
L1567پيشگفتار به ترجمه روسی جزوه کائوتسکی "نيروهای محرکه و چشم‌اندازهای انقلاب روسيه"190612V11
L1597تشکلات غير حزبی کارگران و تمايلات آنارکو-سنديکاليستی در ميان پرولتاريا19070215V12
L1619جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران19070330V12
L1620خجالت‌زدگیِ خشمگین - مسأله کنگره کارگری190704V12
L1705پنجمين کنفرانس (سراسری) حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه - ٢١ تا ٢٧ دسامبر ١٩٠٨19081226V15
L1712در راه19090128V15
L1725انحلال انحلال‌طلبی19090711V15
L1731انحلال‌طلبان افشاء شدند19090905V16
L1744شگردهای انحلال‌طلبان و وظايف حزبی بلشويکها (*)19091125V16
L1754به سوی وحدت19100213V16
L1755گوُلوُس (بانگ) انحلال طلبان عليه حزب - پاسخ به گوُلوُس سوتسيال دمکراتا19100311V16
L1763«بحران وحدت» در حزب ما (يادداشتهای يک روزنامه‌نگار)19100306V16
L1770اطلاعيه دربارۀ انتشار رابوچایا گازتا191010V16
L1778نامه‌ای سرگشاده به تمام سوسيال دمکراتهای طرفدار حزب19101122V16
L1786معنای تاريخی مبارزه درون-حزبی در روسيه191011V16
L1808يادداشتهای جدلی191104V17
L1811مکالمه‌ای بين يک مدافع قانونگرايی و يک مخالف انخلال‌طلبی19110429V17
L1819قطعنامه مصوب دومين گروه پاريس حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره وضعيت امور در حزب19110618V17
L1821رفرميسم در جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه19110914V17
L1833مانيفست يک حزب کارگر ليبرال19111203V17
L1837اوج بحران حزب (*)19111208V17
L1848ششمين کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. پراگ، ٥ تا ١٧ ژانويه ١٩١٢ (*)19120117V17
L1927در آستانۀ انتخابات دومای چهارم19120730V18
L1971پلاتفرم رفرميست‌ها و پلاتفرم سوسيال دمکراتهای انقلابی19121105V18
L1973اهمیت اجتماعی پیروزیهای صربی – بلغاری19121107V18
L1988اطلاعيه و قطعنامه‌های جلسه کميته مرکزی و مسئولين حزبی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در کراکو (*)191302V18
L2002به سوسيال دمکراتها - توده کارگران و فعالیت زيرزمينی19130122V18
L2050طبقه کارگر و مسأله ملّی19130510V19
L2064موضوعات جدل برانگيز - یک حزب علنی و مارکسیستها19130602V19
L2110مبارزه برای مارکسيسم19130903V19
L2120یادداشتهای یک پوبلیسیست (١٣ سپتامبر ١٩١٣) (*)19130913V19
L2217مبارزه ايدئولوژيک در جنبش طبقه کارگر19140504V20
L2226دو راه19140524V20
L2246گزارش کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به کنفرانس بروکسل و دستورالعملهايی به هيأت اعزامی کميته مرکزی (*)19140630V20
L2267زير پرچمی دروغين191502V21
L2278فروپاشی انترناسيونال دوم (*)19150601V21
L2286سوسياليسم و جنگ (*)191508V21
L2332امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم 191610V23
L2445تسِره‌تِلی و مبارزه طبقاتی19170512V24
L2456همکاری طبقاتی با سرمايه، يا مبارزه طبقاتی عليه سرمايه19170519V24
L2485آيا قدرت دوگانه ناپديد شده است؟19170602V24
L2503بلوک شرم‌آور منشويکی-نارُدنيکی با يِدينستوُ19170610V24
L2538نقطۀ عطف19170626V25
 

٣١ مارس ٢٠١٣
  یک ترجمه جديد عربى، با تشکر از رفيق فارس محمود؛
3190لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠ 20000815
 

١٤ فوریه ٢٠١٣
  رفع عیب از صفحه جستجو در سایت حکمت. با سپاس از همه رفقایی که این مشکل را تذکر دادند.
ظاهرا علت این بود که نتیجه جستجوی گوگل در فریمی که زیر منو قرار دارد، نشان داده نمیشد و حاصل همیشه یک صفحه سفید بود.
حال با کلیک کردن به "جستجو" در منو، یک پنجره جدید بدون فریم باز میشود و نتیجه جستجو هم در همان پنجرۀ مستقل عرضه میشود. چاره‌ای نیست باید به همین رضایت داد.
 

٢٢ ژانویه ٢٠١٣
  دو ترجمه جديد عربى، با تشکر از رفيق فارس محمود؛
1035اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر19970613
0450درباره سياست سازماندهى کارگرى ما- سخنرانى در يک سمينار حزبى19890315
 

اول ژانويه ٢٠١٣
  سه ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود؛
0290حوزه ها و مبارزات جارى کارگران - کمونيست شماره ١٦19850219
2490کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى19830811
3870بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى19850824
●  به اميد سالى پيروز و پربار براى همه مبارزان راه آزادى و رهايى طبقه کارگر

١٧ اوت
  يک متن پياده شده جديد. با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد).
4023بحث و اظهار نظر در پلنوم دوازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٢٦ تا ٣٠ تير ١٣٦٧19880721
 

٤ ژوئيه ٢٠١٢
  چهار اوديوى جديد. با سپاس فراوان از رفيق مصطفى اسدپور؛
4106پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - ضعفهاى حزب و رهبرى    (٥ قطعه جمعا يک ساعت)19941115
4107پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - پيشنويس برنامه و اصلاحيه‌ها    (١٠ قطعه جمعا يک ساعت و ٥١ دقيقه)19941115
4108پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - پيشنويس اساسنامه و اصلاحيه‌ها    (٥ قطعه جمعا ٤٩ دقيقه)19941115
4109پلنوم دوم حزب کمونيست کارگرى - قرارهاى پيشنهادى درباره حزب عراق و کردستان    (٤ قطعه جمعا ٤٠ دقيقه)19941115
 

دوم ژوئيه ٢٠١٢
  تکميل يک اوديوى قبلا منتشر شده. با سپاس از رفيق مصطفى اسدپور
3964درباره تحزّب و اصول سازمانى حزب - سخنرانى در کنفرانس سالانه تشکيلات سوئد - استکهلم19960115
توضيح اينکه سخنرانى اصلى قبلا منتشر شده بود؛ در دو قطعه که جمعاً ١ ساعت و ٣٤ دقيقه بود. کيفيت صدا قبلا خوب نبود و حالا بمراتب بهتر شده است. بعلاوه دو قطعه ديگر، بخش مربوط به پاسخ به سؤالات هم به اين مجموعه اضافه شده است که به اين ترتيب مدت کل به ٢ ساعت و ٢٩ دقيقه ميرسد.
 

اول ژوئيه ٢٠١٢
  دو اوديوى جديد ديگر. با تشکر از مصطفى اسدپور؛
4105جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى، ٧ اوت ١٩٩٤ - ترکيه، ک.ش، آموزش، نشريه زنان   (٦ قطعه جمعا ٢٨ دقيقه)19940807
4104کنگره اول حزب کمونيست کارگرى - درباره گزارش، پيش‌نويس برنامه، اساسنامه و قرارهاى پيشنهادى   (١٠ قعطه جمعا ١ ساعت و ٤٠ دقيقه)19940915
 

٣٠ ژوئن ٢٠١٢
  دو اوديوى جديد. با سپاس فراوان از رفيق مصطفى اسدپور؛
4095چپ عراق و وظايف ما - در سمينار اول کادرها    (٣ قطعه جمعاً ٢٨ دقيقه)19920621
4096فعاليت حزبى در خارج کشور - بحث در سمينار خارج کشور حزب کمونيست ايران   (٣ قطعه جمعاً ٣٩ دقيقه)تاريخ نامعلوم
 

١٤ آوريل ٢٠١٢
  يک ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود؛
1210سياست سازماندهى ما در ميان کارگران - خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا19861015
 

٢١ مارس ٢٠١٢
  يک ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود؛
0360حوزه هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى- درباره اهميت آژيتاتور و آژيتاسيون علنى19850615
 

٢٨ ژانويه ٢٠١٢
  چهار نوشته جديد، با سپاس از کورش مدرسى؛
4080تصميمات دفتر سياسى - در رابطه به گزارش هیات بازرسى پروژه بازسازی تشکیلات خارج19910226
4081نامه به عبدالله مهتدى، درباره ضوابط چاپ مقالات در ارگان مرکزى19910220
4082پاسخ به نامه ٥٣ نفر از اعضاى حزب19911115
4083دعوت به عضويت در کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى - نامه به تعدادى از کادرهاى حزب کمونيست ايران در خارج کشور19901101
 

٢٣ اکتبر
  يک ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود؛
3400آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال20010330
 

٢٦ اوت
  ٩ ترجمه جديد فرانسوى، برگرفته از بخش فرانسه سايت مارکسيستها:
2430در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا19860215
2500خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى19880415
2530ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - نگاهى به تجربه ايران -- -- 1987
0660مارکسيسم و جهان امروز- مصاحبه با انترناسيونال19920315
0880دمکراسى: تعابير و واقعيات19930715
0910تاريخ شکست نخوردگان: چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧20010209
1900حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى 19981115
1320زير حجاب اختناق 19980403
1910نوزده سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠ - گفتگو با راديو انترناسيونال20000623
 

١٨ اوت ٢٠١١
  ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود. ترجمه عربى اين نوشته قبلاً بطور نيمه تمام منتشر شده بود و حالا با ترجمه کامل جايگزين شده است.
2460تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧ 19880315
  راهنماى مفصّلى براى نصب ريل‌پلير اضافه شده. اين صفحه را به کسانى که کامپيوترشان قادر به پخش صداهاى اين سايت نيست معرفى کنيد. اين راهنما به صفحه Audio، که از منوى اصلى بالاى صفحه در دسترس است، لينک شده است.
  يک سايت جديد که عين محتويات اين سايت را در محل و توسط سرورى ديگر ارائه ميکند (mirror site) شروع به کار کرده است. آدرس آن را هم يادداشت کنيد و به اطلاع ديگران برسانيد. بخصوص به دوستانتان در ايران، که تا قبل از بلوکه شدنش توسط اداره مخابرات و سانسور، از محتوياتش استفاده کنند و کپى بردارند:
www.public-archives.com

لطفاً اگر ايرادى در آن پيدا کرديد به مسؤول سايت خبر بدهيد. آدرس را در همان صفحه اول پيدا ميکنيد.
 

٣٠ مه ٢٠١١
  يک ترجمه جديد فرانسوى (برگرفته از سايت کمونيسم کارگرى فرانسه) - با سپاس از نسرين جلالى
1240تفاوتهاى ما- درباره کمونيسم کارگرى- بسوى سوسياليسم19891115
 

٢٦ مه ٢٠١١ - نام و سايتى ديگر براى آرشيو عمومى
   چند روز سايت آرشيو عمومى از کار افتاده بود. در اثر مسامحه شرکتى که عهده‌دار اين سايت است پولى که براى تمديد نام public-archive.net بايد بموقع پرداخت ميشد، پرداخت نشده بود و Name-serverها ديگر جويندگان را به محل اين سايت در اينترنت نميبردند. از اين بدتر اينکه سايتهايى در آمريکا، اين نام تازه آزاد شده را به حراج گذاشته بودند! خوشبختانه بموقع جنبيدند و مشکل حل شد. اما اين قضيه نشان داد که بشدت آسيب‌پذير هستيم و يک سايت mirror لازم است. سايتى ديگر عيناً با همين محتوا اما در محلى ديگر و با نامى ديگر. اين کار در شُرُف انجام است.

٢٨ مارس
  يک ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفيق جلال محمد.
0120جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى- مقدمه
الميادين الأساسية للصراع الطبقي في الأوضاع الراهنة - مقدمة
19800215
 

١١ مارس ٢٠١١
  يک ترجمه جديد فرانسوى.
0710زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى 19940415
 

٧ ژانويه ٢٠١١
  نوشته‌هاى مارکس و انگلس در سال ١٨٦٠ (جلد ١٧ مجموعه آثار) در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلس تکميل شد. نوشته‌هاى جديد اينها هستند:
ME1916  Herr Vogt (Marx)
ME1192  Affairs in France (Marx)
ME1193  English Politics (Marx)
ME1194  The New Treaty between France and England (Marx)
ME1195  Military Reform in Germany (Engels)
ME1196  The English Budget (Marx)
ME1197  On Rifled Cannon (Engels)
ME1198  Public Feeling in Berlin (Marx)
ME1199  Sicily and the Sicilians (Marx)
ME1200  Preparations for Napoleon's Coming War on the Rhine (Marx)
ME1201  Garibaldi in Sicily.-Affairs in Prussia (Marx)
ME1202  Garibaldi in Sicily (Engels)
ME1203  The Emperor Napoleon III and Prussia (Marx)
ME1204  Interesting from Prussia (Marx)
ME1205  The British Volunteer Force (Engels)
ME1206  British Commerce (Marx)
ME1207  The State of British Manufacturing Industry (Marx)
ME1208  Interesting from Sicily.-Garibaldi's Quarrel with La Farina.-A Letter from Garibaldi (Marx)
ME1209  British Defenses (Engels)
ME1210  Events in Syria.-Session of the British Parliament.-The State of British Commerce (Marx)
ME1211  Could the French Sack London? (Engels)
ME1212  The Russo-French Alliance (Marx)
ME1213  The Paper Tax.-The Emperor's Letter (Marx)
ME1214  Garibaldi's Movements (Engels)
ME1215  The New Sardinian Loan.-The Impending French and Indian Loans (Marx)
ME1216  The Sick Man of Austria (Engels)
ME1217  The Crops in Europe (Marx)
ME1218  Corn Prices.-European Finances and War Preparations.-The Oriental Question (Marx)
ME1219  Garibaldi's Progress (Engels)
ME1220  Garibaldi in Calabria (Engels)
ME1221  British Commerce (Marx)
ME1222  Russia Using Austria.-The Meeting at Warsaw (Marx)
ME1223  Affairs in Prussia.-Prussia, France and Italy (Marx)
ME1224  Preparations for War in Prussia (Engels)
ME1225  Great Britain-A Money Stringency (Marx)
ME1226  Austria-Progress of the Revolution (Engels)
  حدود ٢٠ صفحه از جلد ١٧، قبلاً در سايت مارکسيستها منتشر شده بود که حاوى اين نوشته‌هاست:
ME1183  Letter to the Editor of the Allgemeine Zeitung (Marx)
ME1184  Statement to the Editors of Die Reform, the Volks-Zeitung and the Allgemeine Zeitung (Marx)
ME1185  Declaration (Marx)
ME1186  Prosecution of the Augsburg Gazette (Marx)
ME1187  To the Editors of the Volks-Zeitung. Declaration (Marx)
ME1188  To the Editor of the Daily Telegraph (Marx)
ME1189  To the Editors of the Augsburg Allgemeine Zeitung (Marx)
ME1190  To the Editors of Die Reform (Marx)
ME1191  Declaration (Marx)
ME1193  English Politics (Marx)
ME1223  Affairs in Prussia.-Prussia, France and Italy (Marx)


٢٩ دسامبر
  آقاى فوگت Herr Vogt کتابى ٣٠٠ صفحه‌اى از مارکس است که در آن جواب تهمتها و لجن‌پراکنى‌هاى آقاى کارل کريستف فوگت را ميدهد. اين کتاب براى اولين بار در اينترنت در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلس منتشر شد. بعلت وجود مقدار زيادى تکست به زبانهاى غير انگليسى و تعداد بيشمارى زيرنويس، انتشار اين متن وقت و کار زيادى برد. لطفاً اگر ايراد و اشتباهى در آن پيدا کرديد اطلاع بدهيد.


١٣ نوامبر
  يک ترجمه جديد عربى. با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود.
2450قطعنامه درباره تشکل هاى توده‌اى طبقه کارگر - شورا، مجمع عمومى و سنديکا - مصوب پلنوم دهم19871115
 

هفتم اکتبر
  يک ترجمه جديد کُردى. با سپاس فراوان از رفيق جمال محسن.
3730درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال20001017
  مقدمه‌اى که منصور حکمت به نوشتۀ کارل مارکس درباره کار مولد و غير مولد نوشته بود قبلاً در اين سايت منتشر شده بود. اما حالا خودِ نوشتۀ مارکس هم در سايت آرشيو مارکس و انگلس منتشر شده و هر دو به هم متصل شده اند. بعلاوه، هم مقدمۀ حکمت و هم نوشتۀ مارکس قرائت شده (مجموعاً ٢ ساعت و ٢٠ دقيقه) و از هر دو سايت قابل دسترسى است. قرائت اين نوشته‌هاى پرارزش از آن جهت است که ديگر هيچ بهانه‌اى براى هيچ کارگرى براى بى اطلاع بودن از پايه‌اى‌ترين اصول مارکسيسم باقى نمانده باشد. اين مطالب را به هر شکل که ميتوانيد به دست کارگران برسانيد.
1920درباره کار مولد و غيرمولد - مقدمه به مقاله کارل مارکس19851215
 

٢ اوت
  يک متن پياده شده جديد، به همراه اوديوى آن. با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد).
4064بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - پاسخ به چند سؤال 20010215
 

١٣ ژوئن
  ٦ ترجمه عربى جديد، با سپاس فراوان از رفيق فارس محمود.
0390اوضاع سياسى ايران - ميزگرد پرسش شماره ١ 19981215
3720درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال 20010215
1410به کارگران نفت - ٢٣ تير ١٣٧٨19990702
3140اسلام و اسلام زدايى19990315
2560محکم، به محکمى حزب19990413
0470راه کارگر و «کشيشان سوسياليست»19850604
 

٢٧ آوريل ٢٠١٠
  دو ترجمه عربى جديد، با سپاس فراوان از رفيق جلال محمد.
0080انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت19781215
0160کمونيست‌ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران19791231
 

٢٥ مارس ٢٠١٠
  يک ترجمه انگليسى در سايت منصور حکمت:
0470راه کارگر و «کشيشان سوسياليست»19850604
  ١٦٢ مقاله جديد انگليسى از مارکس و انگلس (منتشر نشده‌هاى جلدهاى ١٥ و ١٦ مجموعه آثار - از مه ١٩٥٦ تا فوريه ١٨٦٠) در سايت مارکس و انگلس. بعلاوۀ يک ترجمۀ جديد فارسى از مارکس:
 پيام آغاز به کار جامعه بين‌المللی کارگران - «انترناسيونال اول»18641027
  براى اوروفارسى هم جاى خاصى باز شده است که فعلاً در آن "رباعيّات خيام" و کتاب اسکن شده دکتر اديب‌سلطانى را پيدا ميکنيد.

١٧ ژانويه ٢٠١٠
  پنج متن پياده شده جديد، بيش از ٥ ساعت، با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد)، و پوزش مجدد از تأخير باز هم طولانى‌تر.
3390يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال 20001215
3400آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال20010330
3740پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال20000906
3881تبليغ و تهييج کمونيستى - بحث در سمينار راديو صداى حزب کمونيست ايران19880315
3956مبارزات جارى، تبليغ و مبلغ، حوزه حزبى19850404
  يک ترجمه جديد انگليسى، با تشکر از جمشيد هاديان.
1320زير حجاب اختناق19980403
  ١٣٢ مقاله جديد انگليسى (تماما از جلد ١٤ - از فوريه ١٨٥٥ تا آوريل ١٨٥٦) در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلس.
اين مقالات براى اولين بار در اينترنت منتشر ميشوند و آنها را در هيچ سايت ديگرى پيدا نميکنيد.
همچنين دو مطلب جديد فارسى:
لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان - ١٨٨٦
پيشگفتار ١٨٨٨ انگلس به همين جزوه
  دو مقاله هم به سايت لنين اضافه شده است:
اتوکراسى و پرولتاريا
دمکراسى طبقه کارگر و دمکراسى بورژوايى
 

١٥ اکتبر
  دو متن پياده شده جديد، با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد)، و پوزش از تأخير طولانى.
3880بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد شوروى - ١٩٨٦19861015
3891بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره سوسياليسم در يک کشور 19860110
  فهرست آثار منصور حکمت به زبان ايتاليايى، با تشکر فراوان از رفيق Clara Statello مسئول بخش ايتاليايى سايت مارکسيستها.
  لينک به اين فهرست جديد را در منوى بالاى صفحه نميبنيد. فعلاً بايد به بخش ايتاليايى صفحه ترجمه‌ها رجوع کنيد. لينک مستقيم اين است: http://hekmat.public-archive.net/indexIt.html
 
 

٢٧ اوت ٢٠٠٩
  سه متن پياده شده جديد، با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد).
3894گورباچفيسم - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران19880619
3963نقد سند ارائه شده درباره اپوزيسيون، ٣١ اکتبر ١٩٨٦ 19861031
4012اهميت آژيتاتور - (قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونيست ايران)1985
  به سايت آرشيو لنين هم ١٣ مطلب جديد فارسى اضافه شده است که بجز "سخنرانى درباره انقلاب ١٩٠٥"، همگى از ترجمه‌هاى اتحاد مبارزان کمونيست هستند که از روى "بلشويسم و منشويسم در انقلاب دمکراتيک" (انتشارات کومه‌له)، بازنويسى شده‌اند. در ليست ترجمه‌هاى فارسى سايت لنين مطالبى که شماره بنفش دارند تازه‌اند.

دوم اوت ٢٠٠٩
  سه متن پياده شده جديد، مجموعاً هفت ساعت و ربع. با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد).
3851بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران - احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى 19870531
3884بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سير تشکيل و اضمحلال کمينترن19851020
3892بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره کنترل کارگرى، بلشويسم و انقلاب اکتبر19850427
 

چهارم ژوئيه ٢٠٠٩
  يک متن پياده شده جديد. با سپاس از دينيس مير (آزاد).
3875بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد اپوزيسيون بورژوايى - اول و دوم اکتبر ١٩٨٥ 19851002
  اولين ترجمه اسپانيايى. با تشکر از مصطفى صابر براى ارسال آن.
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى 19950315
 

١٥ ژوئن
  دو متن پياده شده جديد. با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد).
3862بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اوضاع سياسى و تاکتيکها 19820927
4070سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران - آوریل ١٩٩٨19980415
 

٢٣ مه
  یک ترجمه جدید کُردى. با سپاس فراوان از رفیق جمال محسن.
3190لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠20000815
  يک ترجمه جديد انگليسى. با تشکر از رفيق جمشيد هاديان.
3720درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال20010215
 

٢٦ آوریل
  دو اودیوى جدید که یک ماه پیش از رفیق دنیس میر دریافت شده و تازه امروز منتشر میشود. با سپاس و پوزش از تأخیر.
4070سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران - آوریل ١٩٩٨19980415
4075اوضاع سیاسى ایران - تناقض کاپیتالیسم و تئوکراسى، وضعیت جمهورى اسلامى، بن‌بست آخر - آوریل ١٩٩٥19950415
  متن سخنرانى در کنگره دوم را هم رفیق دنیس پیاده و ارسال کرده است که بزودى منتشر میشود.
 

٢٩ مارس
  يک ترجمه جديد کُردى جديد، با سپاس فراوان از رفيق جمال محسن.
3670مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان20010222
  يک متن پياده شده جديد، با تشکر فراوان از رفيق دنيس مير.
3855بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث جنبش کارگرى19820930
 

٢٢ مارس ٢٠٠٩
  سه متن پياده شده جديد، با سپاس فراوان از رفيق دنيس مير (آزاد).
3955بحث و اظهار نظر در جلسات حزب کمونيست ايران درباره مبانى سياست سازماندهى در شهرها 19860615
3863بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار جنبش کارگرى 19820930
4007بحث و اظهار نظر در پلنوم هفتم ک.م. حکا (اساسنامه و سانتراليسم دمکراتيک)19860906
 

١٨ ژانويه ٢٠٠٩
  سه متن پياده شده جديد، جمعا ٢ ساعت و ٥٠ دقيقه. با سپاس فراوان از رفيق دنيس مر (آزاد).
3962مبانى کار سازماندهى ما (حوزه‌ها و محافل) - جلسه بحث در حزب کمونيست ايران1986
0580استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان1989
3594خوشامدگويى از طرف انجمن مارکس به شرکت کنندگان در سمينار اول مبانى کمونيسم کارگرى 20000115
  ٨٣ مقاله جديد انگليسى (تماما از جلد ١٣ - از ١٨٥٤ تا فوريه ١٨٥٥) در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلس.
      اين مقالات براى اولين بار در اينترنت منتشر ميشوند و آنها را در هيچ سايت ديگرى پيدا نميکنيد:
M   The Secret Diplomatic Correspondence
E    The Fortress of Kronstadt
M   British Finances.-The Troubles at Preston
E    The Russian Army
ME The European War
M   The War Debate in Parliament
M   Russia and the German Powers.-Corn Prices
E    Position of the Armies in Turkey
M   Reshid Pasha's Note.-An Italian Newspaper on the Eastern Question
M   Greece and Turkey.-Turkey and tile Western Powers.-Falling Off in Wheat Sales in England
E    The Turkish War
M   The Greek Insurrection.-The Polish Emigration.-The Austro-Prussian Treaty.-Russian Documents
M   The Bombardment of Odessa.-Greece.-Proclamation of Prince Daniel of Montenegro.-Manteuffel's Speech
E    News from the European Contest
M   British Finances
E    A Famous Victory
M   Attack Upon Sevastopol.-Clearing of Estates in Scotland
E    The War
E    The Present Condition of the English Army-Tactics, Uniform, Commissariat, &c
M   The Treaty Between Austria and Prussia.-Parliamentary Debates of May 29
M   The Formation of a Special Ministry of War in Britain.-The War on the Danube.-The Economic Situation
M   Reorganisation of the British War Administration.-The Austin Summons.-Britain's Economic Situation.-St. Arnatid
E    The Siege of Silistria
ME State of the Russian War
ME The Russian Retreat
M   The War.-Debate in Parliament
M   The Insurrection at Madrid.-The Austro-Turkish Treaty.-Moldavia and Wallachia
E    The War on the Danube
M   The Details of the Insurrection at Madrid.-The Austro-Prussian Summons.-The New Austrian Loan.-Wallachia
M   Excitement in Italy.-The Events in Spain.-The Position of the German States.-British Magistrates
M   A Congress at Vienna.-The Austrian Loan.- Proclamations of Duke and O'Donnell.-The Ministerial Crisis in Britain
M   The Spanish Revolution.-Greece and Turkey
M   The War Debates in Parliament
M   The Policy of Austria.-The War Debates in the House of Commons
ME That Bore of a War
M   Espartero
E    The Attack on the Russian Forts
M   Evacuation of the Danubian Principalities.-The Events in Spain.-A New Danish Constitution.-The Chartists
M   Evacuation of Moldavia and Wallachia.-Poland. Demands of the Spanish People
M   The Eastern Question.-The Revolution in Spain.-The Madrid Press
M   Revolution in Spain.-Bomarsund
E    The Capture of Bomarsund (Article I)
E    The Capture of Bomarsund (Article II)
M   The Reaction in Spain
M   The Rumours about Mazzini's Arrest.-The Austrian Compulsory Loan.-Spain.-The Situation in Wallachia
M   The Actions of the Allied Fleet.-The Situation in the Danubian Principalities.-Spain.-British Foreign Trade
E    The Attack on Sevastopol
E    The News from the Crimea
ME The Sevastopol Hoax
ME The Sevastopol Hoax.-General News
E    The Battle of the Alma
E    The Military Power of Russia
E    The Siege of Sevastopol
E    The Campaign in the Crimea
E    The War in the East
E    The Battle of Inkerman
E    The Crimean Campaign
ME Progress of the War
E    The Military Power of Austria
M   In Retrospect
M   The Press and the Military SysteM.
E    British Disaster in the Crimea
M   The Crisis in Trade and Industry
M   The Four Points
M   The Commercial Crisis in Britain
M   Sunday Observance and the Publicans.-Clanricarde
E    Critical Observations on the Siege of Sevastopol
E    The Crimean Campaign
M   The Aims of the Negotiations.-Polemic Against Prussia.-A Snoz ball Riot
M   The Opening of Parliament
M   Comments on the Cabinet Crisis
M   Parliamentary News
E    The European War
ME From Parliament.-From the Theatre of War
ME The Late British Government
M   On the Ministerial Crisis
M   Fall of the Aberdeen Ministry
M   The Defeated Government
M   The Parties and Cliques
M   Two Crises
M   A Central Junta
M   Unpublished Extract from a Series of Articles "Revolutionary Spain"
M   The English Middle Class

٣ دسامبر
  يک اوديوى جديد، که قبلا فقط بصورت نوشتۀ پياده شده منتشر شده بود:
3836لنينيسم و بلشويسم - بحث در سمينار کورش مدرسى در مورد تجربه شوروى در انجمن مارکس لندن 20011006
  تکميل اوديوى ديگرى که ماه گذشته منتشر شده بود. قسمت هفتم به اين گفتار اضافه شد، که مربوط به حزب و علنيّت است:
4065پاسخ به سؤالات در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى - گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠ 20000310
  بحث "کار روتين و تاکتيک"، که قبلا پياده شده بود، بازنويسى و آپ‌ديت شده است:
3951اظهار نظر در بحث حميد تقوايى درباره کار روتين و تاکتيک1982
همه اينها را مديون زحمات رفيق دنيس مير (آزاد) هستيم، که بعلاوه با تذکرات دقيقشان ايرادهاى چند مطلب ديگر را هم رفع کرده‌اند.
 
  و بالأخره يک نوشته فارسى جديد در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلس:
ME1725منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت - فريدريش انگلس، مه ١٨٨٤
 


٢٢ نوامبر
  يک متن پياده شده جديد. با تشکر فراوان از زحمات رفيق دنيس مر.
3600مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن 20010115
رفيق دنيس متن پياده شده "کار روتین و تاکتیک" را هم آماده کرده و فرستاده است که در اولين فرصت منتشر ميشود. بعلاوه رفيق نوید مینائی هم در طى همين هفته متن پياده شده جلسه دوم از سمينار دوم کمونيسم کارگرى (که هم امروز بطور کامل منتشر شده است)‌ را برايمان ارسال کرده بودند. از هر دو سپاسگزاريم.
 

هشتم نوامبر
  سه فايل جديد صدا. با تشکر فراوان از رفيق عزيز دنيس مر.
4065پاسخ به سؤالات در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى - گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠20000310
3600مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اين گفتار ظاهرا از قبل روى سايت بوده است اما همانطور که رفقاى ديگر هم تذکر داده بودند مربوط به سمينار اول بود که بالأخره به همت رفيق دنيس تصحيح شد. رفيق دنيس متن سخنرانى در اين سمينار را هم بطور کامل پياده کرده و براى سايت فرستاده که در حال اديت است. بعلاوه قول داده است بزودى متن پياده شده "کار روتین و تاکتیک" را آماده و ارسال ميکند.
20010115
3594خوشامدگويى از طرف انجمن مارکس به شرکت کنندگان در سمينار اول مبانى کمونيسم کارگرى - لندن - ٢٠٠٠20000115
  بنا به تذکر دقيق رفيق دنيس، دو دقيقه تکرارى در آخر قسمت يازدهم "بازخوانى کاپيتال" حذف شد. در متن پياده شده هم تصحيحات جزئى بعمل آمد.
3200بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن20010215
 


"خوشامدگويى از طرف انجمن مارکس"گفتار تازه‌اى است که براى اولين بار در اين سايت منتشر ميشود. او در اين چند دقيقه صحبت خود از جمله، و بار ديگر ميگويد: «انجمن مارکس يکى از شاخه‌هاى حزب کمونيست کارگرى نيست. يک امر کاملا مستقلى است. به اين معنى که جزو دستور کار حزب کمونيست کارگرى نيست. تصميمش تصميم حزب کمونيست کارگرى نيست. آدمهاى منفردى اين تصميم گرفتند که اين انجمن را درست کنند». ميگويد:‌ «ما سعى ميکنيم که اينجا انجمن مارکس بماند، انجمن مائو يا خروشچف نشود و همچنان انجمن مارکس بماند. در نتيجه يک درجه کنترل روى اين که چه سخنرانانى را ما دعوت ميکنيم که در اينجا صحبت بکنند، خواهيم داشت. و اين کنترل را خود مؤسسين انجمن دارند.»

اين اظهارات صريح و روشن منصور حکمت را مقايسه کنيد با آنچه بعد از مرگ او در جريان تصاحب انجمن مارکس کردند، نوشتند، گفتند و در غيابش به او نسبت دادند. - مسئول سايت
 


١٤ اکتبر
  سه ترجمه جديد عربى. با سپاس فراوان از رفقاى عزيز فارس محمود و يوسف محمد.
2050دولت در دوره هاى انقلابى 19851215
4033سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى در گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠20000310
3908پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران، هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه 19880215
 

١١ اکتبر
  دو ترجمه عربى جديد. با سپاس فراوان از رفيق عزيز فارس محمود.
0250درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى- کمونيست شماره ٦ 19840321
3690درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال 20001102
 

٣١ اوت
  دو متن جديد پياده شده از روى نوار. با سپاس فراوان از رفيق دنيس مر. اين دو نوار مجموعا ٩ ساعت و ٤٠ دقيقه است و متن پياده شده هم-حجم يک کتاب ٢٧٠ صفحه‌اى. بايد از رفيق دنيس بخاطر اين کار غولى که انجام داده است بطور ويژه تشکر کنيم!
3978در مخالفت با سقط جنين?1986
3865بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار سبک کار 19821001
 

٢١ ژوئن
  يک ترجمه جديد کُردى. با سپاس فراوان از رفقاى عزيز آوات سعيد، جمال محسن، پيمان غريب و نورى بشير.
0660مارکسيسم و جهان امروز- مصاحبه با انترناسيونال 19920315
 

١٦ ژوئن
  يک ترجمه جديد انگليسى. با سپاس فراوان از رفيق عزيز امان کفا.
0160کمونيست ها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران19791231
  آمار سايت هم تازه شده است. از ژوئن پارسال ٩ دستنوشته فارسى، ١٢ ترجمه عربى، ٦ ترجمه انگليسى و ٥ ترجمه کردى به مطالب سايت اضافه شده، بعلاوه به همت رفيق امان کفا ليست انگليسى تقريبا تکميل شده است. براى مقايسه با آمارهاى قبلى ميتوانيد به تاريخهاى زير تصوير بدون کليک اشاره کنيد.
200806 0706   0701   0605   0601   0510   0507   0506   0411   0404   0401   0309   0307   0306   200305

١٨ مه
  يک ترجمه کُردى جديد. با سپاس از رفقاى عزيز جمال محسن و سعيد احمد.
3923در پاسخ به قصد استعفای یک رفیق19990816
 
  نوشته‌هاى جديد در آرشيو عمومى مارکس و انگلس.
ME0638مبارزات طبقاتى در فرانسه ١٨٤٨ تا ١٨٥٠ - مارکساکتبر ١٨٥٠
ME1724مارکس و روزنامه جديد راين ١٨٤٨-١٨٤٩ - انگلسمارس ١٨٤٤
ME0618به کارگران کلن - مارکس و انگلسمه ١٨٤٩
ME0134تزهايی درباره فويرباخ - مارکسبهار ١٨٤٥
 

١٢ آوريل
  انتشار ترجمه کامل متن کُردى که قبلا بطور ناقص منتشر شده بود. با سپاس از رفقا سروت حامد، سالار رشيد و کامل عزيز.
2500خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - م. حکمت - ا. آذرين 19880415
  چهار ترجمه عربى جديد. با تشکر از رفقا يوسف محمد، سلام عزيز و فارس محمود.
1900حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى 19981115
3926نامه به ریبوار احمد - حزب عراق و ضرورت رهبری جامعه19991220
3090کارگران کمونيست چه ميگويند19890915
3520جنبش سلبى و اثباتى20001015
  نوشته‌هاى جديد در آرشيو عمومى لنينو مارکس و انگلس. با سپاس فراوان از رفقاى عزيز نسان نودينيان و کورش مدرسى.
L1268سوسيال دمکراسی و دولت موقت انقلابی - لنينآوريل ١٩٠٥
L1269ديکتاتوری دمکراتيک-انقلابی پرولتاريا و دهقانان - لنينآوريل ١٩٠٥
ME1911سخنرانى در کنار گور مارکس - انگلسمارس ١٨٨٣
ME0121توصيف کلنی‌های کمونيستی - انگلساکتبر ١٨٤٤
 

٢٩ ژانويه
  يک ترجمه عربى جديد. با سپاس از رفيق عزيز فارس محمود.
4009نامه به دو رفيق درباره اختلاف و تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست کارگرى عراق19960627
  ترجمه کُردى بخش سوم مقاله زير با عنوان:‌ "نکاتى در مورد زمينه‌هاى نظرى شکست نهايى انقلاب" . با تشکر از رفقاى عزيز سروت حامد، سالار رشيد و کامل عزيز.
2500خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى - م. حکمت - ا. آذرين 19880415
  ترجمه‌هاى انگليسى جديد. با سپاس فراوان از رفقا سياوش آذرى و اوزگور يالچين که متن قديمى اسکن شده را در اختيارمان گذاشتند.
0111اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (٢)19800415
0112اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - طرح کلى جزوات ١ تا ٥19800415
 

٦ ژانويه ٢٠٠٨
  ٩ دستنوشته ديگر. با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
۩   4045گزارش هيأت تحريريه مرکزى19870615
۩   4046پاسخ به ١٢ سؤال درباره جنگ ايران و عراق19831119
۩   4047ريشه‌هاى اوضاع نامطلوب حزب در خارج کشور19890615
۩   4054نامه به رفيق طاهر - پاسخ به انتقادات و حمله به حرمت حزب19870604
۩   4055به رفقاى حزبى در تشکيلات مرکزى (بخش مستقر در خارج) درباره بند جديد اساسنامه، مصوب پلنوم ٨19870208
۩   4056به کميته خارج کشور - اعتراض حزب کار به مقاله نشريه شما بجاست19870309
۞  4057به هيأت تحريريه مرکزى - سؤالاتى از وحدت کمونيستى و راه کارگر - گزارش ملاقات با وحدت کمونيستى19870312
۩   4058ملاحظاتى بر ملاحظات کميته خارج کشور به طرح دفتر سياسى19850222
۩   4059سؤالات سياسى و تشکيلاتى درباره وضعيت تشکيلات خارج19870615
  يک ترجمه عربى جديد. با تشکر فراوان از رفيق فارس محمود.
3923در پاسخ به قصد استعفای یک رفیق 19990816
  تکميل ترجمه انگليسى "تفاوتهاى ما". با سپاس از رفيق امان کفا. (هفت سؤال و جواب آخر در متن خلاصه شده قبلى موجود نبود)
1240تفاوتهاى ما - درباره کمونيسم کارگرى- بسوى سوسياليسم19891115
  جزوه‌اى قديمى از "سهند" که به آرشيو نشريات قديم اضافه شده است. با سپاس فراوان از رفيق جواد اصلانى.
 شرايط کنونى و وظايف دانشجويان کمونيست- سهند، آبان ١٣٥٨
  به سايت آرشيو عمومى لنينهم اين مقالات فارسى اضافه شده است، که همگى از بسوى سوسياليسم دوره اول هستند:
L1562پيرامون مقاله‌اى از ارگان بوند - پرولتارى - دسامبر ١٩٠٦
L1222از ناروُدنيسم تا مارکسيسم - وپريود - ژانويه ١٩٠٥
L2595به کميته مرکزى حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (شيوه برخورد به دولت کرنسکى پس از شورش کورنيلف - اوت ١٩١٧)
L1693ميليتاريسم جنگ طلبانه و تاکتيکهاى ضد ميليتاريستى سوسيال دمکراسى - پرولتارى - ژوئيه ١٩٠٨
L1104پيشگفتار به چاپ دوم وظايف سوسيال دمکراتهاى روسيه - لنين - اوت ١٩٠٢
 

١٦ دسامبر
  دو ترجمه "جديد" انگليسى. با سپاس فراوان از رفقا سياوش آذرى و اوزگور يالچين.
0030دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى19810124
0140نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته19800215
"نظرى به تئورى مارکسيستى بحران" يکى از سه مقاله‌اى است که در جزوه "دورنماى فلاکت"بچاپ رسيده بودند. اين سه مقاله هم به همين مناسبت غلط گيرى و تصحيح شدند و زيرنويسهاى آنها هم که قبلا بصورت مطلبى جداگانه منتشر شده بود، به خود مقالات متصل شدند:
0120جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى- مقدمه19800215
0130دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب- تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى19791015
0140نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته19800215
اين مقالات شاهکارهاى ادبيات کمونيستى دوران ما هستند و خواندن و دوباره خواندن آنها را قويا به همه توصيه ميکنيم. در واقع غلط گيرى و زيباسازى حق آنها را ادا نميکند، آنها را بايد با طلا نوشت. بخصوص اگر در اين مقالات "خلق گرايى" را "انسان گرايى" و "پوپوليسم" را "اومانيسم" بخوانيد احساس ميکنيد که باندازه همان روز اول تازه اند.
اين دو مطلب انگليسى جديد در اصل در همان سال ١٣٥٨، يعنى ٢٧ سال پيش، به انگليسى ترجمه شده‌اند. رفقا اوزگور و سياوش نسخه‌هاى اين جزوات را در کتابخانه‌هاى دانشگاههاى پرينستون و تکزاس پيدا کرده، اسکن کرده و برايمان فرستاده‌اند. علاوه بر اين دو جزوه، جزوات ديگرى هم از همان منابع بدست آمده است که اگر چه متعلق به منصور حکمت نيستند ولى در اين سايت در بخش "آرشيو نشريات قديمى" منتشر شده‌اند. از بابت اينها هم بايد از سياوش و اوزگور عزيز ممنون بود:
پيرامون طرح دانشجويى سهند
جنبش دانشجويى و ديدگاههاى اکونوميستى و تمام خلقى "پيکار"
نظرى به محتواى طبقاتى "پيام" - اتحاد مبارزان کمونيست، ارديبهشت ١٣٥٩
اول ماه مه و وظايف کارگران کمونيست (ترجمه انگليسى)
آنارکو پاسيفيسم: پيکار با شمشير چوبين (ترجمه انگليسى)
   بخش آرشيو نشريات قديمبکلى بازسازى شده است و همانطور که رفيق سياوش توصيه کرده است تلاش ميکنيم تمام نشريات، جزوات، اعلاميه‌ها و تراکتهاى سهند و اتحاد مبارزان کمونيست را در اين گوشه جمع‌آورى و منتشر کنيم. لطفا اگر اين اسناد را در اختيار داريد با ما تماس بگيريد.

و بالاخره اينکه در آخر مقالات انگليسى جديدليستى از متون ترجمه شده آن زمان آمده است که جا دارد بکمک آن ترجمه‌هاى غير موجود در اين سايت را بشناسيد، رد يابى کنيد و احيانا آنها را گير بياوريد و به اين سايت - يعنى بدست همگان - برسانيد.
 


دوم نوامبر
  ١٥ مطلب جديد که براى اولين بار منتشر ميشود. با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده که اين دستنوشته‌ها را در اختيارمان گذاشتند.
     ٩ دستنوشته ديگر باقيمانده از همين مجموعه هم بزودى آماده انتشار ميشود.
۩   4040سؤالاتى درباره جنبش کردستان، طبقه کارگر، خودمختارى و حق تعيين سرنوشت    (بدون تاريخ)?1983
۩   4041درباره مقدرات و دورنماى کميته سازمانده - چند ملاحظه خيرانديشانه 19850213
۩   4042چگونه جمهورى انقلابى را تبليغ کنيم و طرح يک شعار "جديد"19841029
۩   4043طرح پيشنهادى براى اصلاح سبک کار دفتر سياسى - سياست‌گذارى، رهبرى و مديريت 19850213
۩   4044طرح پيشنهادى براى نمايندگى کومه‌له در خارج از کشور - نامه به د.س.، ک.م.ک. و نماينده کومه‌له در خارج19870317
۩   4049چند سؤال از کميته اجرايى 19850209
۩   4050درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر به راديو19850209
۩   4051درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر به نشريات و مرکز آرشيو و خبر 19850209
۩   4052پيشنهاد يک قرار در پلنوم ١٤ حزب کمونيست ايران - تعطيل موقت و تجديد سازمان خارج کشور19890206
۞  4053آينده فعاليت ما در کردستان 19901015
۩   4060استعفا از کميسيون شوروى - نامه به د.س.، ک.ر. و مسئول کميسيون19901011
۩   4061درباره تبليغات در مورد جنگ - به صداى حزب کمونيست ايران19870209
۩   4062طرح دبيرخانه دفتر سياسى حزب کمونيست19830828
۩   4063نامه به صلاح مازوجى و ابراهيم عليزاده - درباره مقاله "استنکاف از مبارزه طبقاتى" نوشته کميته ناحيه مهاباد19850410
 
●  به سايت لنين هم دو مقاله جديد فارسى اضافه شده است:
L2322امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى 191606
L2328برنامه نظامی انقلاب پرولتری (درباره شعار خلع سلاح)191609
همراه با تبريک و آرزوى پيروزى براى همه کارگران، بمناسبت سالگرد انقلاب کبير اکتبر...
 

٢٠ اکتبر
  يک ترجمه کُردى و دو ترجمه ترکى جديد در اين سايت، با سپاس فراوان از رفقا جمال محسن و سياوش آذرى.
3821پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک - معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه 20011212
2740در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم19860315
3210آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن20010324
 

ششم اکتبر
  از گزارش قبل تا امروز - بعد از چند هفته وقفه بدليل دورى از محل کار - مطالب زير بتدريج به مطالب اين سايت اضافه شده‌اند. اين مطالب عمدتا متون پياده شده از روى نوار هستند و بخش زيادى از آنها قبلا در ضميمه شماره ٢ منتخب آثار حکمت بچاپ رسيده‌اند. جا دارد از تک تک رفقا بخاطر زحماتى که کشيده‌اند تشکر کنيم:

آذر مدرسى، آرش حميدى، اسد گلچينى، اسماعيل ويسى، اعظم کم‌گویان، حسین مرادبیگی، خالد حاج محمدی، داريوش باغانى، داریوش نیکنام، دنيس آزاد، رحمان حسين زاده، سعيد يگانه، سیما اسدبیگی، فاتح شيخ، فرزاد نازارى، فوآد عبداللهى، کورش مدرسى، محمود قزوينى، ملکه عزتى، نسان نودینیان، ناصر مرادى، شَمال على (براى ترجمه جديد کُردى) و همه کسانى که براى انتشار ضميمه دوم منتخب آثار منصور حکمت زحمت کشيده‌اند.

3730درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال 20001017
3780مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٧ ژوئن ١٩٩٩19990607
3785مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئن ١٩٩٩ 19990621
3790مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئيه ١٩٩٩ 19990721
3849بحث در کنگره اول ا.م.ک - درمورد متن نهايى قطعنامه‌هاى مصوب (جنبش کارگرى)19820930
3869بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آفريقاى جنوبى 19851116
3870بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى 19850824
3871بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اعتصاب معدنچيان انگلستان 19851116
3873سخنرانى در مورد حزب کمونيست - کردستان ٢١ تير ماه ١٣٦٢ 19830712
3879نيروهاى مولده، مالکيت دولتى - اظهار نظر در بحث حميد تقوايى در مورد فدائيان اقليت 19830728
3882بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد کار قانونى و علنى - ١٩٨٦ 1986
3945بحث در کنگره سوم کومه‌له - مکان ايران در تقسيم جهان 19820515
3947کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش کميته مرکزى، موقعيت و دورنماى حزب 19860301
3948کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش به کنگره، مشکلات و مسائل حزب 19860301
3965سمينار شمال - مبحث جايگاه کومه‌له در حزب کمونيست 1983
3968بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى - در جمع راديو1989
3977بحث سياسى در مورد اشغال کويت و بحران منطقه - ٢ر١٠ر٩٠19901002
3988بحث در جلسه وسيع کميته اجرايى - تدارک گزارش سياسى کميته مرکزى به کنگره حزب کمونيست ايران - ١٩ر١١ر٨٨19881119
4013در نقد تئورى دوران (بحث مشترک منصور حکمت و حميد تقوايى) ١٦ر٦ر١٣٦١19820907
4014سخنرانى درباره خصوصيات حزب کمونيست ايران 1983
4015درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو شراره‌ها استکهلم 19980615
4033سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى در گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠20000310
4035درباره تاکتيکهاى ما در شرايط کنونى - نوشته داخلى اتحاد مبارزان کمونيست 19820202
4036ملاحظات مقدماتى درباره اوضاع حزب در عراق و کردستان، پس از رويدادهاى اوت و سپتامبر ١٩٩٦ 19961015
4037نامه به اعضاء و مشاورين کميته مرکزى - دستور جلسه پيشنهادى پلنوم 20001204
4038قرارهاى تکميلى، مصوب پلنوم ١٣ کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - فوريه ٢٠٠١ 20010215
4039رهايى سوسياليستى، تنها پاسخ براى اقتصاد ايران - يک نامه در پاسخ به چند سؤال 20010813
3833يادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق (ترجمه کُردى)20000807
 

سوم ژوئيه
  يک اوديوى جديد. با سپاس از رفيق غلام اکبرى.
4033سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى در گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠
لينک به مصاحبه بى بى سىکه در اين سخنرانى مورد اشاره قرار گرفته است.
 
20000310

٦ ژوئن ٢٠٠٧
  چهار اوديوى جديد، با سپاس از رحمان حسين زاده.
3500حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران 19890902
اين مصاحبه قبلا بصورت نوشته منتشر شده بود.
3945بحث در کنگره سوم کومه‌له - مکان ايران در تقسيم جهان19820515
١٣ دقيقه بحث مربوط به دمکراسى، ديکتاتورى و امپرياليسم به اين گفتار اضافه شده است.
3950مصاحبه با بخش فارسى بى بى سى در مورد تحولات اروپاى شرقى 19900215
اين مصاحبه قبلا بصورت نوشته منتشر شده بود. در نوار فقط پاسخها ضبط شده است.
4032سانتراليسم دمکراتيک - اظهارنظر در حاشيه سخنرانى حبيب فرزاد - کردستان ١٩٨٣ 19830115
 
● آخرين فراخوان
با انتشار اين اوديوها، براى اولين بار - پس از حدود پنج سال که از شروع کار اين پروژه ميگذرد - ديگر هيچ اثر منتشر نشده‌اى از منصور حکمت در صف انتظار براى انتشار باقى نمانده است. بنابراين براى آخرين بار خواهش ميکنيم اگر نوشتار يا گفتار منتشر نشده‌اى از منصور حکمت در اختيار داريد و مايليد آن را از طريق اين سايت در دسترس عموم قرار دهيد، با ما تماس بگيريد.
  آمار سايت هم تازه شده است:

مقايسه کنيد با آمار آخر سال ٢٠٠٤ که با مختصر تفاوتى وضعيت سايت m-hekmat.com را در حال حاضر نشان ميدهد:

بد نيست از آمارى که Alexa از اين سايت ميدهد هم مطلع باشيد:


 

١٩ مه
  يازده اوديوى جديد (جمعا ٢٢ ساعت و ١٥ دقيقه). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3954پاسخ به نقد طرح تدارک حزب      (بخش ديگرى به اين گفتار اضافه شد، ٢٢ دقيقه)
4022بحث و اظهار نظر در پلنوم يازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول و دوم اسفند ١٣٦٦
4023بحث و اظهار نظر در پلنوم دوازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٢٦ تا ٣٠ تير ١٣٦٧
4024بحث و اظهار نظر در پلنوم سيزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ دى ١٣٦٧
4025بحث و اظهار نظر در پلنوم چهاردهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٧ بهمن ١٣٦٧
4026بحث و اظهار نظر در پلنوم پانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٣ و ١٤ خرداد ١٣٦٨
4027بحث و اظهار نظر در پلنوم شانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٧ آبان ١٣٦٨
4028بحث و اظهار نظر در پلنوم هفدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - بهار ١٣٦٩
4029بحث و اظهار نظر در پلنوم هژدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ١٦ شهريور ١٣٦٩
4030بحث و اظهار نظر در پلنوم نوزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - سوم اسفند ١٣٦٩
4031بحث و اظهار نظر در پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٨ شهريور ١٣٧٠
با انتشار اين مطالب در واقع کار استخراج و انتشار صحبتهاى منصور حکمت از لابلاى هزار و دويست و چهل کاست نوار که از آرشيو حزب کمونيست ايران به امانت گرفته شده بود، و از فوريه سال ٢٠٠٦ مشغول آن بودم، به پايان ميرسد. جا دارد بار ديگر از صميم قلب از رفيق ابراهيم و حزب کمونيست ايران، بويژه بخاطر اعتمادى که بمن کردند، تشکر کنم.
  همچنين تشکر از رفيق دنيس آزاد که "بحث قطعنامه جنبش کارگرى در کنگره اول ا.م.ک" (3849) را هم پياده و ارسال کرده‌اند. اين مطلب هم در اولين فرصت منتشر ميشود.
 

اول مه
  دو اوديوى جديد (جمعا ١٠ ساعت و ٩ دقيقه). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
4020بحث و اظهار نظر در پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - ٥ مهر ١٣٦٥19860927
4021بحث و اظهار نظر در پلنوم نهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران1987
  يک متن پياده شده جديد. با تشکر فراوان از رفيق دنيس آزاد.
3987کارگرى شدن حزب - پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست ايران ٢٦ر١٢ر٦٤ 19860116
رفيق دنيس "بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى - در جمع راديو" (3968) را هم پياده ارسال کرده است که آنهم در اولين فرصت منتشر ميشود.
 

١٥ آوريل
  ٣ اوديوى جديد (مجموعا ٩ ساعت و ١٢ دقيقه). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
4019بحث و اظهارنظر در پلنوم سوم کميته مرکزى کومه‌له، خردادماه ١٣٦٢19830615
4018بحث و اظهارنظر در پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران19840819
4017بحث و اظهارنظر در کنگره سوم حزب کمونيست ايران - ٢٠ تا ٢٥ ديماه ١٣٦٧19890110
  يک متن پياده شده جديد. با تشکر فراوان از رفيق ايرج فرزاد.
3943پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اگر باز هم موفق نشديم چه؟19981110
  بعلاوه يک مقاله فارسى ديگر در سايت مارکس و انگلس:
ME9000جامعه بين‌المللى کارگران (انترناسيونال اول) - نوشته ويلهلم آيشهف ١٨٦٩
 

اول آوريل
  هشت ساعت و ٢٠ دقيقه اوديوى جديد. با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
4016بحث و اظهار نظر در کنگره مؤسس حزب کمونيست ايران - ٤ تا ١١ شهريور ١٣٦٢ (1983)
کل بحثهاى کنگره مؤسس روى ٤٨ نوار ضبط شده است. اين هشت ساعت و خرده‌اى اوديو، فقط بحثها و اظهارنظرهاى حکمت را در برميگيرد، که بعضى از آنها فقط تذکرات کوتاه بعنوان رئيس يا منشى جلسه است. اين بريده‌ها (جمعا ١٧١ قطعه) با يک سکوت دو ثانيه‌اى در فاصله هر دو قطعه، بهم متصل شده‌اند و بصورت ١٥ قطعه تقريبا نيم ساعته درآمده‌اند. به هر حال توجه داشته باشيد که نکات و اظهارنظرها الزاما پيوستگى زمانى و موضوعى ندارند.
 شماره موضوع
 ١ ماهيت حزب، برنامه حزب
 ٢ برنامه، شرايط رهايى پرولتاريا
 ٣ برنامه، سرنگونى، برنامه حداقل
 ٤ مطالبات برنامه
 ٥ مطالبات برنامه - اساسنامه
 ٦ اساسنامه حزب
 ٧ اساسنامه، عضويت
 ٨ اساسنامه، عضويت
 ٩ اساسنامه، عضويت
 ١٠ اساسنامه، عضويت، تنبيهات
 ١١ اساسنامه، عضويت، تنبيهات
 ١٢ حقوق ويژه کومه‌له
 ١٣ حقوق ويژه کومه‌له، آيين‌نامه يا متمم اساسنامه؟
 ١٤ کميته مرکزى، کانديداها
 ١٥  کميته مرکزى، تعيين تکليف اعضاى کومه‌له و ا.م.ک
  يک اوديو و يک ترجمه انگليسى، که هفته قبل در اينترنت (سايت روزنه و WPI Briefing) منتشر شده‌اند:
4015درباره آزادى بيان - مصاحبه با راديو شراره‌ها استکهلم 19980615
1900حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى19981115
 

يازدهم مارس
  يک ترجمه جديد فرانسوى. با سپاس فراوان از رفيق Nico که هم آنرا ترجمه و هم برايمان ارسال کرده‌اند.
2180مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران19911015
 

نهم مارس
  ترجمه کردى «نامه به دو رفيق درباره اختلاف و تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست کارگرى عراق»را قبلا رفيق فتاح مامند در ١٢ دسامبر ٢٠٠٤ براى انتشار در سايت ارسال کرده بود، اما بدليل عدم دسترسى به اصل فارسى آن، انتشار ترجمه کردى به تعويق افتاده بود. پس از يادآورى بجاى رفيق فتاح، اين ترجمه قديمى از رفيق سعيد احمد هم به مطالب اين سايت اضافه شد. با سپاس فراوان از رفقا فتاح مامند و سعيد احمد.

چهارم مارس
  يک نوشته جديد. با تشکر از رفيق نسان نودينيان. حتما بخوانيد و بدوستانتان توصيه کنيد...
4009نامه به دو رفيق درباره اختلاف و تشکيل فراکسيون در حزب کمونيست کارگرى عراق19960627
  پنج اوديوى جديد، جمعا هفت ساعت. با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
4010بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - ١٥ تا ١٩ نوامبر ١٩٨٧19871119
4011بحث و اظهار نظر در پلنوم دهم حزب کمونيست ايران - بحث ويژه کردستان ١٦ نوامبر ١٩٨٧ 19871116
4012 اهميت آژيتاتور - (قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى)1985
4013در نقد تئورى دوران (بحث مشترک منصور حکمت و حميد تقوايى) ١٦ر٦ر١٣٦١ 19820907
4014سخنرانى درباره خصوصيات حزب کمونيست ايران1983
يادآورى: بحث مربوط به حزب در پلنوم دهم قبلا بصورت يک جمعبندى کتبى منتشر شده است: 3839
 

١٨ فوريه
  چهار ترجمه انگليسى. با سپاس فراوان از رفيق کورش مدرسى.
2460تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧ 19880315
2740در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم 19860315
3890مصاحبه با سوزى وايسمن در مورد حمله عراق به کويت19901013
1210سياست سازماندهى ما در ميان کارگران- خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا19861015
اين مطلب آخر ترجمه‌اى نيمه‌آماده و کار نشده است که بر خلاف بقيه هيچوقت منتشر نشده. جا دارد رفيق زباندانى همت کند و زحمت تصحيح و اديت آن را بعهده بگيرد.
 

٢٩ ژانويه ٢٠٠٧
  باز هم دو اوديوى جديد (٣١ قطعه جمعا ٦ ساعت و ٤٠ دقيقه). باز هم با تشکر از رفيق ابراهيم عليزاده.
4007بحث و اظهارنظر در پلنوم هفتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران 19860906
4008بحث و اظهارنظر در پلنوم هشتم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران19870128
گزارش دفتر سياسى، سبک کار رهبرى، جنگ ايران و عراق، اصلاحات اساسنامه موضوعات بحث هستند.
  دو مطلب فارسى جديد در سايت لنين و سايت مارکس و انگلس:
دولت و انقلاب- از لنين
جنبش کارگرى در آمريکا- از انگلس
 

١٢ ژانويه ٢٠٠٧
  يک اوديوى جديد ديگر(٢٥ قطعه جمعا ٤ ساعت و ٩ دقيقه). با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
3996بحث و اظهار نظر در کنگره چهارم کومه‌له      (لطفا اگر تاريخ را ميدانيد اطلاع بدهيد)????1983
اين ٢٥ قطعه از بين ٥٧ نوار کنگره چهارم استخراج شده و شامل اينهاست:

 مدت (دقيقه) شماره. موضوع
01:09١. درباره اعتبارنامه‌ها
01:50٢. ثبت آراء، رأى مشورتى براى دفتر سياسى
02:38٣. دستور جلسه
01:38٤. رأى گيرى درباره پيوستن کومه‌له به حزب
00:46٥. دستور جلسه پيوستن کومه‌له به حزب
26:38٦. درباره گزارش کميته مرکزى
07:03٧. گزارش و حسابرسى
01:27٨. قرار در مورد سبک کار رهبرى
14:27٩. تشکيلات ابزار تغيير واقعيت
06:20١٠. چه بايد ميکرديم؟ درپاسخ به نکات مطرح شده
13:49١١. چه بايد ميکرديم؟
04:59١٢. ما و خودمختارى
14:21١٣. ما و خودمختارى
07:45١٤. بحث ناسيوناليستى عليه ناسيوناليسم
03:48١٥. بحث ناسيوناليستى عليه ناسيوناليسم
26:14١٦. دورنماى جنبش انقلابى در کردستان
22:13١٧. در مخالفت با قطعنامه پيشنهادى
25:52١٨. شوراها و بحث حاکميت
06:51١٩. شوراها و بحث حاکميت
29:21٢٠. حزب مطابق نقشه
15:15٢١. انتخابات و اظهارنظر درباره کانديداها
01:42٢٢. انتخابات و اظهارنظر درباره کانديداها
06:09٢٣. اصلاح بند مربوط به رژيم اسلامى و رفرم
03:50٢٤. مخالفت با بند مربوط به خرده بورژوازى
03:44٢٥. اصلاح بند مربوط به توده‌اى‌تر شدن جنبش

  صفحه آمارهم آپ ديت شده است. مقايسه کنيد با آمار دو سال پيش.
 

٢٤ دسامبر
  دو اوديوى جديد، مجموعا ١٠ ساعت (٣٨ قعطه). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3994بحث در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تبليغات، سازماندهى، عضويت... ????1984
3995سمينار شمال - بحث و سخنرانى درباره تشکيل حزب کمونيست ايران (٣٢ قطعه، ٨ ساعت و ٥٢ دقيقه)????1983
متأسفانه تاريخ هيچکدام از اين نوارها مشخص نيست... توجه علاقمندان به بحثهاى بکر منصور حکمت را به سخنرانى‌هاى او در سمينار شمال جلب ميکنم. playlist ريل پلير را فعال کنيد تا بتوانيد مستقيما بسراغ قطعات مورد نظرتان برويد.
  مطالب کوتاه و بى امضائى از انترناسيونال هفتگى که همگى به شهادت رفيق آذر مدرسى نوشته‌هاى حکمت هستند. با تشکر از آذر مدرسى.
3997پيام کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى به مردم ايران20001103
3998هزاران نفر از جوانان در مشهد عليه جمهورى اسلامى شعار دادند!20000609
3999اعتصاب دو‌ روزه ٤٠٠٠ کارگر شرکت سابير 20000609
4000زحمتکشان عليه فقر و محروميت - شاتره آينده را ترسيم ميکند 20000630
4001خيزش در آبادان20000623
4002رهبران کمونيست در ميان مردم - گشت سياسى يک واحد پارتيزانى حزب به فرماندهى مجيد حسينى در مريوان20000721
4003تهاجم خونين اتحاديه ميهنى به کمونيسم در کردستان عراق 20000721
4004اتحاد کارگرى، عليه بيکارى - ٢٥ هزار نفر ديگر در آستانه بيکار شدن هستند20000728
4005اين هفته، قير و فيروزآباد - مردم تعدادى از مراکز دولتى را به آتش کشيدند20000804
4006به نجات زنان تن فروش در عراق برخيزيم!20001110
 
  و ٨٩ مقاله انگليسى جديد از مارکس و انگلس، براى شما که از کسى بمناسبت تولد مسيح هديه اى دريافت نميکنيد...
همه‌ اين مقالات از جلدهاى ١١ و ١٢ مجموعه آثار هستند. اين مقالات را در هيچ جاى ديگر اينترنت پيدا نميکنيد:
اگر ميخواهيد اين مطالب را در سايتتان منتشر کنيد يا آنها را براى استفاده خودتان ميخواهيد، قويا توصيه ميکنيم که فقط به آنها لينک نکنيد، بلکه از آنها براى خودتان يا سايتتان کپى بگيريد، تا ممانعت از دسترسى مردم به آنها، صرفا با بستن يک دو سايت مقدور نباشد.
 

١٠ دسامبر
  سه و نيم ساعت اوديوى جديد. با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
3991سازمان پناهندگان - بحث در جلسه رسيدگى به گزارش کومه‌له19881030
3992مسائل جنبش کردستان - بحث کردستان در سمينار مرکزى دفتر سياسى حزب کمونيست ايران19861002
3993ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش" (بخش دوم)19850815
 

٢٥ نوامبر
  شش اوديوى جديد ديگر (مجموعا هشت و نيم ساعت). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3984بحث و اظهارنظر در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران 19841118
3985بحث در مورد سازمان مرکزى در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران19900918
3986مسأله کردستان - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران 19880124
3987کارگرى شدن حزب - پاسخ به چند سؤال در جلسه وسيع گفت و شنود دفتر سياسى حزب کمونيست ايران19860116
3988بحث در جلسه وسيع کميته اجرايى - تدارک گزارش سياسى کميته مرکزى به کنگره حزب کمونيست ايران19881119
3989بحث پيرامون اوضاع سياسى ايران و تصويب قطعنامه در جلسه وسيع کميته اجرايى حزب کمونيست ايران 19880828
3990بحث پيرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکيلات کردستان حزب در خاک عراق، جلسه وسيع کميته اجرايى 19880829
 
  مقاله جديد فارسى در سايت لنين: "تشريح قانون جريمه تحميل شده به کارگران کارخانه‌ها"

پنجم نوامبر
  چهار اوديوى جديد. با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3980بحث در باره راديوى حزب و تبليغات19880618
3981جلسه با وحدت کمونيستى و راه کارگرتاريخ نامعلوم
3982جلسه بحث اوضاع سياسى ٨ر٨ر١٣٦٣19841030
3983جلسه بحث دفتر سياسى با چهار نفر از کادرهاى تشکيلات کردستان 19910731
 
  دو مقاله فارسى از انگلس در سايت "آرشيو عمومى مارکس و انگلس"
٭ اتحاديه‌هاى کارگرى ٭٭ طبقات اجتماعى لازم و زائد
 

٢٢ اکتبر
  ٧ ساعت اوديوى جديد. با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3971جمعبندى از کنگره - بحث پس از کنگره اتحاد مبارزان کمونيست، تاريخچه‌اى از ارتباط و ديالوگ با کومه‌له در مورد برنامه19821015
3972ارزيابى مصوبات پلنوم ک.م. کومه‌له - جنگ با حزب دمکرات و مسأله هژمونى در "جنبش"19850814
3973انفعال و ارتداد - سخنرانى بهمن و نادر، اتحاد مبارزان کمونيست، کردستان19811215
3974اولويتهاى کميته مرکزى - افق آينده پس از انقباض در مبارزه نظامى ??1984
3975بحث جنگ ايران و عراق ٢٣ر١١ر٨٤19831123
3976در برخورد به بحثهاى جلسه ٥ر٤ر٦٣ در کردستان - "تبديل جنگ به جنگ داخلى"19840715
3977بحث سياسى در مورد اشغال کويت و بحران منطقه - ٢ر١٠ر٩ 19901002
  يک نوشته جديد کوتاه. با تشکر از رفيق عزيز اسماعيل ويسى.
3979پيشنهاد دستور جلسه پلنوم - نامه به کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى 19990613
  تصحيح عنوان و تکميل اطلاعات
عنوان و اطلاعات ناقص مربوط به سخنرانى "درباره تحزّب و اصول سازمانى حزب" بکمک رفقا اسماعيل ويسى، آذر مدرسى و ثريا شهابى تکميل شد.
 

١٠ اکتبر
  يک اوديوى جديد. با سپاس فراوان از رفيق بيژن شهابى. (يک ساعت و ٣٤ دقيقه)
3964درباره تحزّب و اصول سازمانى حزب
(تاريخ، محل و مناسبت اين سخنرانى نامعلوم است لطفا اگر ميدانيد ما را هم مطلع کنيد.)
??1995
  شش اوديوى جديد (مجموعا ٤ ساعت و ٣٣ دقيقه) از آرشيو حزب کمونيست ايران. با تشکر فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3965مبحث جايگاه کومه‌له در حزب کمونيست??1983
3966اظهار نظر در بحث ايرج آذرين درباره وحدت جهانى مارکسيستها??1986
3967تصميمات اخير دفتر سياسى ٦ر٦ر٨٦19860606
3968بحث کمونيسم کارگرى و گسست طبقاتى - در جمع راديو??1989
3969اظهار نظر در جلسه بحث درباره وضعيت جمهورى اسلامى ١٢ر٧ر٨٦19860712
3970اظهار نظر در جلسه بحث درباره وضعيت سياسى جمهورى اسلامى ١٨ر٨ر٨٦19860818
 
  فهرست جديد فارسى
فهرست عناوين آثار لنين هم در سايت آرشيو عمومى لنينمنتشر شده است. لطفا اگر اشتباه لپى و يا غلط جدى در آنها هم پيدا کرديد، حتما اطلاع بدهيد.
 

٢٤ سپتامبر
  پنج اوديوى جديد (جمعا ٤ ساعت و ٤٨ دقيقه). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3959بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آيين نامه نيروى پيشمرگ??1984
3960فعاليت ما در خارج کشور - بحث در مورد مقاله نوشته شده براى کمونيست??1986
3961مباحثات خارج کشور - در حاشيه گزارش کميته اجرايى حزب کمونيست ايران??1986
3962مبانى کار سازماندهى ما (حوزه‌ها و محافل) - جلسه بحث در حزب کمونيست ايران??1986
3963نقد سند ارائه شده درباره اپوزيسيون، ٣١ اکتبر ١٩٨٦19861031
 
  يک مطلب جديد بزبان کردى. با سپاس فراوان از رفيق عزيز فتاح مامند.
3830پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١ (بخش مربوط به فدراليسم)20011226
 


١٠ سپتامبر
  هفت اوديوى جديد. با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
3951اظهار نظر در بحث حميد تقوايى درباره کار روتين و تاکتيک??1983
3952جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران، مبحث گزارش19880213
3953جلسه مشترک کومه‌له و اتحاد مبارزان کمونيست??1982
3954پاسخ به نقد طرح تدارک حزب19821118
3955بحث و اظهارنظر در جلسات حزب کمونيست ايران درباره مبانى سياست سازماندهى در شهرها19860711
3956مبارزات جارى، تبليغ و مبلغ، حوزه حزبى??1985
3957سبک کار، بحث در حاشيه کنگره اتحاد مبارزان کمونيست??198209
  يک نوشته ديگر. با تشکر از رفيق آذر مدرسى.
3958پيام کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران به کارگران ايران20001117
  فهرست جديد فارسى
فهرست عناوين آثار مارکس و انگلس در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلسمنتشر شده است. لطفا اگر اشتباه لپى و يا غلط جدى در آنها پيدا کرديد، حتما اطلاع بدهيد.
 

٢٧ اوت
  يک متن پياده شده جديد. با سپاس از آذر مدرسى.
3897اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در جلسه جمعى از اعضاى ارگانهاى مرکزى (متن پياده شده)19900613
  و يک متن پياده شده قديمى...
3950مصاحبه با بخش فارسى بى.بى.سى در مورد تحولات اروپاى شرقى (منتشر شده در نشريه اکتبر)19900215
 

١٣ اوت
  پنج ساعت اوديوى جديد. با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3945بحث در کنگره سوم کومه‌له - مکان ايران در تقسيم جهان19820515
3946بحث در کنگره سوم کومه‌له - خصلت سياسى برنامه حداقل19820515
3947کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش کميته مرکزى، موقعيت و دورنماى حزب19860301
3948کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش به کنگره، مشکلات و مسائل حزب19860301
3949کنگره دوم حزب کمونيست ايران - بحث اساسنامه19860302
3851بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران - احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى19870531
بحث هيأت تحريريه قبلا بطور ناقص منتشر شده بود و حالا يکساعت و بيست دقيقه ديگر (١٠ قطعه جديد) به آن اضافه شده است.
  يک نوشته جديد. با تشکر از آذر مدرسى.
3944قطعنامه کنگره سوم درباره اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى20001014
 

٢٩ ژوئيه
   ٣٩ مطلب جديد.
با سپاس از همه کسانى که براى انتشار "ضميمه شماره يک" منتخب آثار حکمت زحمت کشيده‌اند و تشکر مجدد از ايرج فرزاد که علاوه بر اين فايلهاى صوتى پلنومهاى نهم و چهاردهم را در اختيار اين سايت گذاشته است.
3908پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران، هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه 19880215
3909نامه به حمید تقوائی و هيأت اجرائى، در رابطه با اطلاعیه پلنوم ۱٦ حزب کمونیست ایران 19891115
3910نامه به محمود قزوینی و ایرج فرزاد - آیا میتوان بحث کادرهای حزب را کنترل کرد؟ ????1997
3911نامه به فخری نادری - ضرورت مدرنیسم تشکیلاتی و ضوابط حزبی 19990415
3912درباره مجازات اعدام - مصاحبه با سازمان دفاع از زندانیان سیاسی 19990226
3913نامه به فاتح شیخ - در مورد وضعیت حزب عراق19990226
3914نامه به محسن ابراهیمی - شیوه بحث با امیر پیام 19990415
3915نامه به نادر بکتاش - سازش یا انتخاب؟ 19990415
3916نشریه تئوریک، نشریه درونی و مباحثات داخلی - پاسخ به سؤالات بهروز ناصری19990406
3917نامه به فاتح شیخ - اپوزیسیون و مکانیسمهای بحث در حزب19990407
3918آزادی بیان اعضا و نشریه اینترنتی ندا 19981215
3919در پاسخ پیمان نعمتی، ایرج آذرین و رضا مقدم 19991015
3920در مورد حزب و قدرت سیاسی - یک نامه19990415
3921بی انصافی، ریا و ضوابط سازمانی - یک نامه 19990419
3922آیا باید کمک مالی را پذیرفت؟ - کسب تکليف از هيأت دبيران 19990729
3923در پاسخ به قصد استعفای یک رفیق19990816
3924تحریکات شبه اسلامی و فتوا علیه حزب کمونیست کارگری19990920
3925نامه به رفيق روزبه - راهی که رفته‌ایم 19990929
3926نامه به ریبوار احمد - حزب عراق و ضرورت رهبری جامعه19991220
3927اطلاعیه در مورد انفجارات امروز در مرکز تهران20000205
3928گزارش به پلنوم یازدهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - سند شماره ١ 20000217
3929در حاشیه گزارش به پلنوم یازدهم - به کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران20000218
3930رژیم را میکوبیم و با مخالف خود بحث میکنیم - ابلاغیه تشکیلاتی 20000503
3931دستور برای بحث و تصمیم‌گیری در هیأت دبیران20000714
3932در مورد پيش‌نويس قطعنامه پيامدهاى جنايت تروريستى 20010919
3933نامه به دو کادر قديمى - دلخورى پسا انتخاباتى دون شأن همه ماست 20001025
  متون پياده شده
3941پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره شعار "جمهورى سوسياليستى ايران"19981110
3595مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن 20000115
3210آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن 20010324
3877بحث در مورد اولويتهاى حزب کمونيست کارگرى در سمينار اول کادرها 19920615
  اوديوهاى جديد
3941پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره شعار "جمهورى سوسياليستى ايران"19981110
3942حزب و جامعه، مکانيسمهاى اجتماعى قدرت سياسى - سخنرانى در پلنوم نهم حزب 19981110
3943پلنوم نهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اگر باز هم موفق نشديم چه؟ 19981110
3934پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - گزارش و ارزيابى از کار حزب20010907
3935پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - نقد نظرات طرح شده در مورد کمبودها20010907
3936پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - ارائه طرح سازماندهى رهبرى حزب20010907
3937پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - درباره رهبرى حزب20010907
3938پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - کسر بودجه و جمع‌آورى کمکهاى مالى 20010907
3939پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - اولويتهاى حزب 20010907
3940پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - تشکر رسمى، سرطان، آشتى با منصور حکمت 20010907
 
پلنوم چهاردهم، آخرين پلنومى بود که منصور حکمت در آن شرکت داشت.
 

نهم ژوئيه
علت اينکه در اين چند هفته خبرى در اين سايت نيست، نه تنبلى است نه تمام شدن ماتريال. تمام وقت آزاد را تمام کردن کار نيمه تمام "١٨ برومر" مارکس بخودش اختصاص داده بود. و بالاخره آماده و در سايت آرشيو عمومى مارکس و انگلسمنتشر شد.

مارکس در اين کتاب کودتاى لوئى بناپارت را شرح ميدهد. لوئى بناپارت سردسته اراذل و اوباش و لمپنهاى جمعيت ده دسامبر بود. همين يک جمله کافى است تا شباهت آن دوران فرانسه را با ايران اين دوران گفته باشيم. مردم فرانسه با شعار "آزادى، برابرى، برادرى" به ميدان آمدند و عاقبت اسير حکومتى شدند که شعارش "پياده نظام، سواره‌نظام، توپخانه" بود. آنها هم حزب‌هايى داشتند که مردم را بخاطر "عمده بودن تضادشان با سلطنت طلبان" به زير عباى (شنل) سرکرده لمپنها بکشاندند. آنجا هم سرکردگان لمپنها بلد بودند بوقتش چنان از "مستعضعفين" حرف بزنند که "سوسياليستهاى حقيقى" سيهه بکشند و مدهوش شوند...

و در ايران هم که به يمن اسلام هيچوقت لمپن کم نميآورد باز از آن "سوسياليستهاى حقيقى" داريم. باز هم کف‌بين‌هايى پيدا ميشوند تا با نگاه به پينه کف دست آدمها جايگاهشان را در "مبارزه طبقاتى" نتيجه بگيرند. باز هم احزابى هستند که با پرچم سرخ و به نام سوسياليسم، کارگران را به ميتينگهايى دعوت کنند که در آن با هم سرود "سر در ره ميهن خود بدهيم بى‌مهابا" را بخوانند. باز هم ايدئولوگهايى پيدا ميشوند که با نگاه به مدل اتومبيلهاى پارک شده در جلوى ساختمان مجلس، با تحقيق در اينکه حاج آقاى رئيس دولت در جاکوزى غسل ميکند يا در خزينه، با آفتابه طهارت ميگيرد يا دستمال کاغذى و اينکه حجره‌اش کجاى‌ بازارست و چه ميفروشد، و البته با کمک "ماترياليسم تاريخى" تعيين کنند که دولت ايشان "دولت کدام طبقه است" و پرولتاريا چرا و تا چه اندازه بايد حامى آن باشد...

بنابراين جا دارد که آموزشهاى مارکس در کتاب "هژدهم برومر لوئى بناپارت"، و طنز شيرين و پُرمغزش حالا حالاها نُقل همه محافل کارگرى ايران باشد. راستش براى اينکه بتوانيد براى چزاندن رمّالان و کف‌بيينان و حرّافان و معرکه‌گيران دانشمند ريز و درشتى که درست در حوالى قيام سر و کله‌شان پيدا ميشود جوابهاى نغز و دندان شکنى در آستين داشته باشيد، بايد جملات زيادى از اين کتاب را از بر کنيد.

براى اينکه بى اطلاعى از نام و نقش شخصيتهاى آن روز فرانسه خواندن کتاب را کسالت‌آور نکند، ضميمه ‌اى هم در اختيار علاقه‌مندان هست. لطفا اگر به اشتباهى در متن يا بريدگى‌اى در لينکهاى بيشمار اين مطلب برخورديد، حتما اطلاع بدهيد.
 


٢٣ ژوئن
  دو مطلب جديد فارسى. با سپاس از رفيق بهرام مدرسى
3904کمک رسانى به پناهندگان ايرانى در ترکيه - فراخوان شخصى19920415
3905پوزش از تأخير در تدوين پيش نويس برنامه - نامه به کميته اجرايى و کميسيون برنامه 19930522
  دو مطلب جديد فارسى ديگر. با تشکر از رفيق آذر مدرسى
3906شيوه برخورد به انتخابات سال ١٣٨٠ 20010101
3907گشت نظامى و شروع بکار راديو انترناسيونال - نامه به رفقاى حزبى 19991015
 

١٨ ژوئن
  مطلب ناقصى که هفته پيش منتشر شده بود، به همت رفيق عزيز اسماعيل ويسى تکميل شد. عنوان و تاريخ آنهم تصحيح شده است.
3902ارزيابى عمومى از وضعيت حزب - از گزارش دفتر سياسى به کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى 19980415
  يک مطلب جديد، نکات و رهنمودهايى که در اين روزهاى آخر خرداد ماه بدرد همه ميخورد. ممنون از رفيق آذر مدرسى.
3903خط تبليغى ما در مورد سالگرد ٣٠ خرداد ٦٠ -20000614
  سه مطلب ديگر بزبان کردى که قبلا در سايت حزب کمونيست کارگرى عراق منتشر شده بود. با سپاس از مترجمين عزيز رفقا سالار رشيد و سعيد احمد، و تشکر از رفقا خسرو سايه، کورش مدرسى و کامران آزاد.
1880پايان دادن به تروريسم کار ماست- پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا20010914
3510حزب و قدرت سياسى19980415
3520جنبش سلبى و اثباتى 20001015
 
نکته‌اى که بايد در مورد نوشته‌هاى کردى تذکر بدهيم اين است که اگر فانت تايمز نيو رومن کامپيوترتان قديمى باشد، بجاى بعضى از حروف ويژه کردى، مربعهاى توخالى ميبينيد. راحتترين راه اين است که ويندوز کامپيوترتان را با آخرين پَچ‌هاى مربوط به زبانها، آپ ديت کنيد (سرويس پک ٢ ويندوز XP مشکل را حل ميکند). اما از آنجا که پروپاقرص ترين مدافعين تقدس کپى رايت هم، بخصوص در اين جنبش، ده شاهى به مايکروسافت بابت ويندوزشان پرداخت نميکنند، احتمالا نميتوانند سيستم عاملشان را آپ ديت کنند، اگر شما هم نميتوانيد از طرق قانونى فانتهايتان را آپ ديت کنيد، اين فايل زيپ شدهرا باز کنيد و محتوياتش را بجاى فانتهاى قديمى‌تان بگذاريد. قبل از اينکار از فانتهاى قديمى خودتان کپى بگيريد که در صورت لزوم بتوانيد آنها را سر جايشان برگردانيد.
 

يازدهم ژوئن
  يک نوشته مهم که به همت حزب کمونيست کارگرى عراق بزبان کردى ترجمه شده است. با سپاس فراوان از رفيق عزيز سعيد احمد که متن را ترجمه کرده‌اند، رفيق کامران آزاد که آنرا براى اين سايت فرستاده‌اند و همچنين رفيق صلاح ايراندوست.
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى (به زبان کردى)19950315
به اين ترتيب اين برنامه به ده زبان ترجمه شده و اکنون رکورددار آثار ترجمه شده است!
توجه کنيد که اين مطلب توسط رفقاى عراقى و از روى برنامه حزب کمونيست عراق ترجمه شده است که بندهايى علاوه بر نوشته اوريژينال منصور حکمت دارد. اين بندها در ترجمه منتشر شده در اين سايت حذف شده اند. براى خواندن اصل ترجمه لطفا به سايت حزب کمونيست کارگرىعراق رجوع کنيد.
  شش مطلب جديد فارسى. با سپاس فراوان از رفيق آذر مدرسى.
3893به کميته‌ها و فعالين حزبى و بويژه رفقاى حزبى درگير در تريبونال بين‌المللى19990325
3898حزب و جامعه - پوزش و تصحيح!19990328
3899کانديد نشدن براى دبيرى کميته مرکزى و لزوم شکل دادن به يک رهبرى جمعى‌تر20000826
3900نامه به دکتر حسين لاجوردى درباره سناريوى سياه - اوت ١٩٩٥19950828
3901بيانيه سرگشاده حزب کمونيست کارگرى ايران خطاب به بانکها و مؤسسات مالى اروپايى20010205
3902ارزيابى عمومى از وضعيت حزب           (تاريخ نامعلوم. لطفا اگر از تاريخ اين نوشته خبر داريد ما را هم مطلع کنيد.)احتمالا اواخر ١٩٩٢
 

دوم ژوئن
  سايت آرشيو عمومى حکمت يکساله شد.
در طى اين سال حدود ١٢٠ مطلب جديد، اعم از گفتار و نوشتار به مطالب سايتاضافه شده است. اميدواريم بکمک شما تا سالگرد اين سايت در سال آينده تمام آثار باقى مانده از منصور حکمت منتشر شده باشد.
در طى اين سال آمار مراجعين به سايت هم تقريبا بطور پيوسته افزايش يافته است. اميدواريم باز هم به کمک شما اين روند ادامه پيدا کند:
٢٤ مه
  شش اوديوى جديد ديگر، باز هم با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
1160زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى - از مباحثات يک سمينار حزبى 19850518
2600کار ارزان، کارگر خاموش - ميزگرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى19900315
دو مطلب بالا قبلا بشکل نوشته منتشر شده بودند.
3894گورباچفيسم - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران19880619
3895سازماندهى آلترناتيو در خارج کشور - بحث در جلسه جمعى از اعضاى سازمان مرکزى حزب کمونيست ايران 19901024
3896توضيح قرار شماره ١٣ دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - تحکيم موازين و پرنسيپهاى درون حزبى 1989????
3897اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى در جلسه جمعى از اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونيست ايران19900613
 
  يک نوشته جديد فارسى برگرفته از سايت ايران تلگراف. با سپاس از آذر مدرسى و ايرج فرزاد.
3876گفتگو با شهريار از راديو همصدا (متن پياده شده)
 

١٥ ماه مه
  يازده ساعت اوديوى جديد، با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3888ويژگيهاى دولت در دوران انقلابى - سمينار حزب کمونيست ايران19850630
(جمعبندى کتبىاين مطلب قبلا به نقل از بسوى سوسياليسم منتشر شده بود. اوديو به مقدمه اين مطلب لينک شد.)
3889در نقد مقاله وحيد عابدى - کردستان، ناسيوناليسم و کار نظامىتاريخ نامعلوم
3890مصاحبه با سوزى وايسمندر مورد حمله عراق به کويت (به زبان انگليسى)19901013
در نوار مصاحبه‌اى که از رفيق ابراهيم دريافت کرده بوديم صداى مصاحبه کننده ضبط نشده بود. اما انتشار آن باعث شد که نوار کامل مصاحبه در آمريکا پيدا شود. با سپاس از رفيق عزيز اسعد کوشا که آنرا در اختيار ما گذاشتند. ١٧ر٥ر٢٠٠٦
3891بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره سوسياليسم در يک کشور (بعلاوه دو يادداشت کتبى)19860110
3892بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره کنترل کارگرى19850427
  بعلاوه يک ترجمه قديمى بزبان عربى با ترجمه جديدى که رفيق عزيز يوسف محمد فرستاده‌اند جايگزين شد.
     ترجمه قديم هم از طريق صفحه "صورت وضعيت"در دسترس است.
3450پيام به کنگره اول حزب کمونيست کارگرى عراق19980215
 

پنجم ماه مه
  هشت اوديوى جديد و يک قديمى با کيفيت بسيار بهتر. با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3879نيروهاى مولده، مالکيت دولتى - اظهارنظر در بحث حميد تقوايى در مورد فدائيان اقليت19830728
3880بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد شوروى - ١٩٨٦19861015
3881تبليغ و تهييج کمونيستى - بحث در سمينار راديو صداى حزب کمونيست ايران - ١٣٦٦ 19880315
3882بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد کار قانونى و علنى????1986
3883بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سياست سازماندهى منفصل 19851019
3884بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سير تشکيل و اضمحلال کمينترن19851020
3885خطاب به رفقاى تشکيلات علنى حزب در کردستان - ضرورت تفکيک سياسى و تشکيلاتى گرايشهاى درون حزب 19910914
3886گزارش کميسيون شوروى به دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - نشريه کريتيک، سوئيزى، شاوانس 19860315
0560مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩ 19890315
(اين مطلب قبلا، هم بصورت صدا و هم نوشته منتشر شده بود. کيفيت صدا در فايلهاى صوتى سرى جديد بسيار بهتر است. فايلهاى قديم هم به همان صورت حفظ شده‌اند). مثل هميشه همه فايلهاى صوتى را ميتوانيد از صفحه ويژه‌شان پياده کنيد.
  يک نوشته ديگر با ترجمه‌هاى کردى و عربى آن. با سپاس از کورش مدرسى، سعيد احمد و فارس محمود.
3887سرنگونی، انقلاب و سوسیالیسم - نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ 19990717
  و باز يک ترجمه عربى ديگر از رفيق عزيز فارس محمود.
0860اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران19951215
  صفحه آمارهم آپ ديت شد.
 

١٩ آوريل
  يک ترجمه جديد به زبان کردى. با سپاس از رفيق عزيز سعيد احمد
3450پيام به کنگره اول حزب کمونيست کارگرى عراق19980215
  سه اوديوى جديد ديگر، با تشکر از رفيق ابراهيم عليزاده.
3873سخنرانى در مورد حزب کمونيست19830712
3874سخنرانى در مورد سرمقاله‌هاى کارگر کمونيست ٣ و ٩ - حاکميت؛ ناسيوناليسم و آوانتوريسم در جنبش خلق کرد19840615
3875بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد اپوزيسيون بورژوايى 19851002
  نوار يک مصاحبه راديويى. با سپاس فراوان از رفيق امان کفا.
3876گفتگو با شهريار از راديو همصدا          اگر تاريخ اين مصاحبه را ميدانيد اطلاع بدهيد????
  يک اوديوى ديگر. با سپاس از رفيق کورش مدرسى.
3877بحث در مورد اولويتهاى حزب کمونيست کارگرى در سمينار اول کادرها19920615
  يک مطلب جديد فارسى. با سپاس از رفيق ثريا شهابى.
3878نامه به ثريا شهابى - درباره فدراسيون، پناهندگان، مهاجرين19961115
 

ششم آوريل
  پنج اوديوى جديد (مجموعا ٤ ساعت). با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3868در مورد قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى (جنگ احتمالى در خاورميانه)- ١٥ر١ر١٩٩١
3869بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره آفريقاى جنوبى - ١٦ر١١ر١٩٨٥
3870بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اتحاديه‌هاى کارگرى - ٢٤ر٨ر١٩٨٥
3871بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره اعتصاب معدنچيان انگلستان - ١٦ر١١ر١٩٨٥
3872درباره نتايج پلنوم دوم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - (٢٤ر٨ر١٩٨٤)
 

چهارم آوريل
  نوارهاى دو سخنرانى براى پيشمرگان کومه‌له در کردستان، با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3866پوپوليسم چيست و چه نيست - کردستان، ١٩٨٣
3867تبليغ و ترويج پوپوليستى و تبليغ و ترويج سوسياليستى - کردستان، ١٩٨٣
 

١٧ مارس
  يک ترجمه جديد عربى. با سپاس از رفيق فارس محمود
0930فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال19960615
 

١٣ مارس
  هژده ساعت اوديوى جديد. با تشکر بسيار از رفيق ابراهيم عليزاده:
3859بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار بحث آزاد درباره حزب(١ قطعه، ٢٧ دقيقه)
3860بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار کميسيون حزب(٣ قطعه، ١ ساعت و سه دقيقه)
3865بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار سبک کار(١٧ قطعه، ٨ ساعت و ٤٩ دقيقه)
3862بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اوضاع سياسى و تاکتيکها (١٣ قطعه، ٢ ساعت و ٩ دقيقه)
3861بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار شوراى ملى مقاومت(٢ قطعه، ٥٧ دقيقه)
3863بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار جنبش کارگرى(٣ قطعه، ٣٣ دقيقه)
3855بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث جنبش کارگرى(٥ قطعه، ٥٤ دقيقه)
3864بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اساسنامه(١١ قطعه، ٥٧ دقيقه)
3856بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث اساسنامه(١٤ قطعه، ٤٤ دقيقه)
3857بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث انتخابات(٢ قطعه، ١٦ دقيقه)
3858بحث در کنگره اول ا.م.ک - جلسه اختتاميه(٣ قطعه، ١ ساعت و ١٥ دقيقه)
 
  يک مطلب جديد فارسى.
3130عادى سازى روابط جمهورى اسلامى و آمريکا، آرى يا نه، و چرا؟ پاسخ به سوال راه کارگر19980715
 

٩ مارس
  دو نامه دستنويس ديگر. با سپاس از رفيق کورش مدرسى.
3854نامه به کورش مدرسى، ٢٩ خرداد ١٣٦٥ - "خـُـلقيات عقب‌مانده در حزب"19860619
3853نامه به کورش مدرسى، پائيز ١٣٦٥ - "اغماض به ناسيوناليسم نگرانم ميکند" 19861215
  صفحه "سايت"بصورت "نقشه سايت" درآمده و از آن طريق ميتوانيد صفحاتى که مستقيما از منو قابل دسترسى نيستند را راحت‌تر پيدا کنيد. صفحه پاسخ به سئوالات (برنامه تبديل فايلهاى واژه نگار و فونتهاى فارسى و غيره) هم که چند نفر جويايش شده بودند، احياء شده است.
 

٦ مارس
  يک نامه دستنويس جديد. با سپاس از رفيق کورش مدرسى.
3852نامه به کورش مدرسى، نوامبر ١٩٨٨ - "اگر دست من بود..." 19881115
 

پنجم مارس
  پنج ساعت و چهل و پنج دقيقه اوديوى جديد. با سپاس از رفيق ابراهيم عليزاده.
3850بحث در پلنوم سيزدهم حزب کمونيست ايران - مبحث بيانيه حقوق زنان19890902
3849بحث در کنگره اول ا.م.ک - در مورد متن نهايى قطعنامه‌هاى مصوب (جنبش کارگرى)19821002
3847بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث رابطه اتحاد مبارزان کمونيست و کومه‌له19820927
3848بحث در کنگره اول ا.م.ک - مبحث وضعيت سياسى و وظايف ما19821002
3851بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران - احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى19870531
 
   توجه کنيد که صحبتهاى هر جلسه مجموعه صحبتهايى مجزا در نوبتهاى مختلف است و صداهاى ديگر حاضرين در فاصله نوبتها حذف شده است. براى تفکيک نوبتها از هم يک سکوت ٥ ثانيه‌اى بکار رفته است. توجه به اين نکته بخصوص در مورد بحث جلسه "بيانيه حقوق زنان" که منصور حکمت در ١١٧ نوبت مختلف، بعضا بعنوان رئيس جلسه، صحبت کرده است مهم است.

در بعضى موارد ممکن است صحبتهاى قبل‌تر، در طرف B نوار ضبط شده باشد و بعدى‌ها در طرف A. عليرغم دقتى که بکار رفته است ممکن است هنوز در ترتيب زمانى بحثها اشتباه شده باشد. لطفا اگر هر نوع اشتباهى کشف ميکنيد به مسئول اين سايت اطلاع بدهيد.

بيانيه حقوق زنان در سايت حزب کمونيست ايراندر دسترس همگان است.
 


٢٧ فوريه
  دو ترجمه جديد عربى، با سپاس فراوان از رفقاى عزيز فارس محمود و يوسف محمد
0920بيانيه دفتر سياسى در محکوميت شعار فدراليسم 19960615
3670مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان 20010222
 

٢٣ فوريه
  يک اوديوى جديد و بسيار شنيدنى، در سه قسمت، مجموعا يک ساعت و ٣٩ دقيقه. با سپاس فراوان از رفيق ابراهيم عليزاده.
3846گزارش به کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست19820923
 

١٣ فوريه
  يک ترجمه جديد عربی، با سپاس از رفيق فارس محمود.
3830پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١ (مختصر شده)20011226
 

٩ فوريه
  مطلبى که به غلط بعنوان اثرى "احتمالا" از منصور حکمت منتشر شده بود با عرض معذرت از همه، بخصوص نويسنده عزيز آن، حذف شد. در زير اين مطلب يادآورى شده بود که اسم نويسنده يا نويسندگان مشخص نيست و "احتمالا" از نوشته‌هاى حکمت و ميرشاه‌زاده باشد. در صفحه صورت وضعيت در بخش قدم بعدى نوشته شده بود "نام صحيح نويسنده يا نويسندگان" مشخص شود. بار ديگر توجه همه را به استمدادى که از روز اول به بالاى صفحه ليست آثار به فارسى لينک شده استجلب ميکنم، و اطمينان ميدهم که سوء نيتى در کار نيست.
3846پيشگفتار به «هفت مقاله از لنين درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى» 19791216
 

سوم فوريه
  متن جديد پياده شده از روى نوار...
3670مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان20010222
 

٢٢ ژانويه
  ترجمه عربى جديد، با تشکر از رفيق عزيز جلال محمد
0200درسهايى از شيوه برخورد لنين به جنبش انقلابى دهقانان- مهدى ميرشاه زادهو منصور حکمت19800315
  به همت رفيق آرمان فراکيش، حدود پنجاه عنوان جديد به ليستهاى انگليسى اضافه شد.
  صفحه آمارهم آپ ديت شد.
 

اول ژانويه ٢٠٠٦
  ترجمه‌اى قديمى از ا.م.ک. که به همت رفيق آرمان فراکيش براى اولين بار روى اينترنت منتشر ميشود.
0200درسهايى از شيوه برخورد لنين به جنبش انقلابى دهقانان- مهدى ميرشاه زادهو منصور حکمت19800315
  يک مطلب و عنوان جديد فارسى.
3846پيشگفتار به «هفت مقاله از لنين درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى»19791216
اين مقاله‌هاى لنين هم بزودى در سايت "آرشيو عمومى لنين"منتشر ميشود. دوتاى آنها فى‌الحال منتشر شده است.
●   سال نو همگيتان مبارک!
 

٢٤ دسامبر
  متن پياده شده جديد. به اين ترتيب اين مطلب تکميل شده است:
3843سازماندهى ايرانيان در خارج (بخش آخر)19880604
  مطلب و عنوانى جديد، با سپاس از رفقا بيژن شهابى و آرش سرخ.
3845نامه به رفيق حجت برزگر - کمونيسم و برابرى19990929
 

چهارم دسامبر
  متن پياده شده جديد.
3843 سازماندهى ايرانيان در خارج (بخش سوم)19880604
 
بعلاوه در اين هفته ترجمه‌ انگليسى که رفيق جواد اصلانى از پاسخ منصور حکمت در پالتاک در باره موضوعيت لنينيسم برايمان فرستاده بودند، روى سايت منتشر شد. به اين علت که متن ترجمه شده بخش بسيار کوچکى از مطلب است، لينک انگليسى در ليستها فعال نشده است. براى اين کار در انتظار ترجمه بقيه متن ميمانيم.

رفيق محمود قزوينى هم فايل word ترجمه برنامه به دانمارکىرا فرستاده‌اند و همانطور که تذکر داده بودند نام رفقاى مترجم Andreas Peter Nissen و نسيم رهنما به زير متن اضافه شد.

از رفيق اسماعيل ويسى هم ابلاغيه‌اى حزبى (نامه از جانب کميته مرکزى) با امضاى منصور حکمت (بعنوان دبير کميته) دريافت کرده‌ايم که نميدانم تا چه حد حق داريم اين قبيل نوشته‌ها را بعنوان "آثار حکمت" منتشر کنيم. فعلا با تشکر اين نوع نوشته‌ها را نگهميدارم تا در فرصتى مناسب در موردشان تصميم بگيريم.

با سپاس فراوان از همه رفقا و به اميد همکارى و جديت همه‌ علاقمندان، براى تکميل هر چه سريعتر اين پروژه.

  خوبست بدانيد که مدتى است "مانيفست حزب کمونيست"هم براى اولين بار بصورت html در سايت MarxEngels.public-archive.netمنتشر شده است. حتما بدرد خيليها ميخورد!
 


٢٧ نوامبر
  متن پياده شده جديد.
3843 سازماندهى ايرانيان در خارج (بخش دوم)19880604
 

٢٠ نوامبر
  يک اوديوى جديد، که متن پياده شده آن قبلا منتشر شده بود. با سپاس فراوان از رفيق بيژن شهابى.
2250جنگ خاورميانه، وضعيت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق19910120
 

١٢ نوامبر
  يک متن پياده شده فارسى، با تشکر از رفيق سعيد يگانه.
3843 سازماندهى ايرانيان در خارج (بخش يکم)19880604
  يک ترجمه جديد عربى، با سپاس از رفيق يوسف محمد.
3510حزب و قدرت سياسى - سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران 19980415
 

٩ نوامبر
  يک مطلب جديد بزبان عربى - با تشکر فراوان از رفيق فارس محمود.
3833يادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق20000807
  و يک مطلب جديد بزبان آلمانى - با سپاس فراوان از رفيق بيژن شهابى
1810اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو ـ سوئد 19990613
 

٣٠ اکتبر
  متن پياده شده از روى نوار انجمن مارکس - همان مطلبى که ترجمه عربيش هفته پيش منتشر شد.
0440کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس 20000822
 

٢١ اکتبر
  يک مطلب جديد بزبان عربى - با تشکر فراوان از رفيق فارس محمود.
0440کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس 20000822
 

١٤ اکتبر
  يک مطلب جديد فارسى. با سپاس فراوان از فاتح شيخ.
3844سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى - مصاحبه با کمونيست شماره ٦٢ - اوت ١٩٩١ 19910821
 
  اولين مطلب بزبان دانمارکى، برگرفته از سايت m-hekmat.com
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى 19950315
 
  صفحه آمارهم آپ ديت شد.
 

٢٤ سپتامبر
   صحبتهاى منصور حکمت در جلسه حزب کمونيست ايران، ٤ ژوئن ١٩٨٨.
      با سپاس از رفيق رسول بناوند که نوارهاى اين جلسه را در اختيارمان گذاشتند.
3843سازماندهى ايرانيان در خارج 19880604
 

١٧ سپتامبر
  چهار مطلب جديد فارسى و يک ترجمه جديد عربى با سپاس فراوان از رفقاى عزيز يوسف محمد و فريده آرمان
2380حزب کمونيست ايران و عضويت کارگرى (ترجمه عربى بخش دوم)19890815
3839جمعبندى بحث در مورد وضعيت حزب - پلنوم دهم حزب کمونيست ايران 19871115
3840نامه به اعضاء و فعالين حزب - تسليت بخاطر ترور غلام کشاورز و صديق کمانگر19890906
3841نامه به فريده آرمان - بمناسبت ترور غلام کشاورز 19890906
3842حقوق کودک - مصاحبه با نشريه داروگ 19981115
 

چهارم سپتامبر
  دو مطلب جديد، با سپاس از کورش مدرسى.
3837لعنت به اين خط - يک داستان کوتاه19990115
3838ملاقات سه جانبه با وحدت کمونيستى و راه کارگر - گزارش به کميته مرکزى حزب کمونيست ايران19870524
 

٢٨ اوت
  يک گفتار پياده شده ديگر - با سپاس فراوان از ايرج فرزاد
3200بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن20010215
 

٢٣ ژوئيه
  سه گفتار پياده شده
3520جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت20001015
3610سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران19991115
3620تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن20000515
  سه ترجمه انگليسی
0040پوپوليسم در برنامه حداقل؛ نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند 19810124
0110اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (١)19790715
0420حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى)- منصور حکمت، ف. پرتو19830121
 

٩ ژوئيه
  شش ترجمه ديگر ايتاليائى
2540تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى19900515
2180مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران19911015
0660مارکسيسم و جهان امروز- مصاحبه با انترناسيونال19920315
0770مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى 19920615
2620اطلاعيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگرى19911130
1240تفاوتهاى ما- درباره کمونيسم کارگرى19891115
  صفحه ترجمه هاو بخش آمار هم آپ ديت شده است.
 

هفتم ژوئيه
  چهار ترجمه ديگر ايتاليايى...      Il mondo dopo l'11 settembre
1990دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها 20010921
2010دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست 20010928
2020دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى20011012
2000دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان20011026

ششم ژوئيه
  يک تذکر مهم و چند تصحيح
رفيق ازگور Özgür Yalçin در نامه‌اى که امروز بدستم رسيد بدرست اعتراض کرده‌اند که نبايد توضيحات اين سايت و بخصوص توضيحاتى که در مورد ترجمه‌هاى جديد انگليسى آثار حکمت و کمک رفيق ازگور، در اين سايت آمده است اين شبهه را ايجاد کند که ايشان با اين سايت همکارى ميکنند و يا اصولا با درست شدن اين سايت موافقند.

با پوزش از رفيق ازگور و به همين دليل، توضيحات در صفحه تازه‌ها (همين صفحه)، صفحه معرفى سايت و همچنين فايلهاى صورت وضعيت 0010، 0170و 0171براى جلوگيرى از تکرار اين سوء تفاهم تصحيح شده است.

تذکر بجاى رفيق ازگور در مورد همه همکاران سايت m-hekmat.com صادق است. اگر نام همکارى را در اين سايت ميخوانيد به تاريخ نوشته توجه کنيد. هر چيز که تاريخش قديمى‌تر از ٢٠٠٥، باشد، يادداشتى متعلق به زمانى است که مسئول سايت m-hekmat.com بودم و لاغير... درباره اين مورد استثنائى هم همه جا تک تک با خط قرمز براى رفع شبهه تذکر داده شده است.
 


ششم ژوئيه
  دو مطلب ديگر به زبان ايتاليايى
2070عروج و افول اسلام سياسى- ميزگرد با پرسش 20010200
1880پايان دادن به تروريسم کار ماست - پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا20010914
  صفحات ورودى جديد براى وب ماسترهاى عزيز که به اين سايت لينک ميکنند...
 

پنجم ژوئيه
  يک مطلب مهم به زبان ايتاليايى
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى   Un Mondo Migliore19950315

٣ ژوئيه
  هفت مطلب جديد فارسى
2510پايان جنگ سرد و دورنماى سوسياليسم کارگرى - مصاحبه سوزى وايسمن (ترجمه فارسى)19911015
3831پيرامون بحثهاى اخير رفيق حميد تقوايى درباره جمهورى سوسياليستى - نامه شماره ٤19980715
3832باز هم درباره شعار جمهورى سوسياليستى ايران - نامه شماره ٧19980801
3833يادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق20000807
3834درباره پيامدهاى بيمارى - نامه به آذر مدرسى و کميته مرکزى - ١٥ ژوئن ٢٠٠١20010615
3835نامه دبير، شماره يک - نشريه انترناسيونال، اعضاى بدعنق، جام جهانى، حق عضويت19980610
3836لنينيسم و بلشويسم - بحث در سمينار کورش مدرسى در مورد تجربه شوروى در انجمن مارکس لندن20011006
 

اول ژوئيه
  صفحه‌اى جديد به پاس زحمات کسانى که آثار حکمت را براى همگان قابل دسترس کردند.
دست اندر کاران انتشار آثار حکمت20050701
     براى مراجعات بعدى به اين صفحه به بخش "سايت" در منوى اصلى رجوع کنيد.
  يک صفحه جديد ديگر!
     چند تذکر مهم در مورد جستجوى متن فارسى در اينترنت و سايت public-archive.net
 

٢٩ ژوئن
  هفت عنوان جديد به ليستهاى فارسى اضافه شد.
3831پيرامون بحثهاى اخير رفيق حميد تقوايى درباره جمهورى سوسياليستى - نامه شماره ٤ 19980715
3832باز هم درباره شعار جمهورى سوسياليستى ايران - نامه شماره ٧19980801
3833يادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق20000807
3834درباره پيامدهاى بيمارى - نامه به آذر مدرسى و کميته مرکزى20010615
3835نامه دبير، شماره يک - نشريه انترناسيونال، اعضاى بدعنق، جام جهانى، حق عضويت19980610
3836لنينيسم و بلشويسم - بحث در سمينار کورش مدرسى در مورد تجربه شوروى 20011006
3837لعنت به اين خط - يک داستان کوتاه - ژانويه ١٩٩٩19990115
  صفحه آمارهم آپ ديت شد.
با تشکر از رفيق کورش مدرسى، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست و همه کسانى که براى انتشار "منتخب آثار" ١٧٥٠ صفحه اى منصور حکمت زحمت کشيده اند.


 

٢٦ ژوئن
  يک ترجمه جديد انگليسى. با تشکر مجدد از رفيق Özgür Yalçin که کپى اين متن را تهيه کردند.

رفيق ازگور در نامه اى بتاريخ ٤ر٧ر٢٠٠٥ توضيح داده‌اند که اين کپى‌ها را براى بنياد حکمت فرستاده بوده‌اند نه شخص مسئول سايت و اين توضيحات نبايد به اين معنا فهميده شود که رفيق ازگور همکار اين سايت جديد است يا همکارى با آنرا اصولا تائيد ميکند. مسئول سايت در پاسخ، از اينکه به اشتباه اين ترجمه‌ها را منتشر و اين سوء تفاهم را ايجاد کرده، عذرخواهى کرده است. (٦ر٧ر٢٠٠٥)

0171رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (٢)
     نوشته ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز
19800915
بعلاوه متن فارسىهم غلط گيرى و به آثارى که مورد اشاره قرار گرفته اند لينک شد.

خواندن و دوباره خواندن مقاله "جدال بر سر سوسياليسم خلقى" را قويا به همه کسانى که براى انقلاب در ايران کار ميکنند توصيه ميکنم. بخصوص به بچه هاى انقلابى تان که در خارج کشور بزرگ شده اند و خواندن مقالات فارسى برايشان دشوار است، خبر بدهيد که ترجمه اين مقاله به انگليسى منتشر شده است.
 


٢٤ ژوئن
  يک ترجمه جديد انگليسى. با تشکر مجدد از رفيق Özgür Yalçin که کپى اين متن را تهيه کردند.

رفيق ازگور در نامه اى بتاريخ ٤ر٧ر٢٠٠٥ توضيح داده‌اند که اين کپى‌ها را براى بنياد حکمت فرستاده بوده‌اند نه شخص مسئول سايت و اين توضيحات نبايد به اين معنا فهميده شود که رفيق ازگور همکار اين سايت جديد است يا همکارى با آنرا اصولا تائيد ميکند. مسئول سايت در پاسخ، از اينکه به اشتباه اين ترجمه‌ها را منتشر و اين سوء تفاهم را ايجاد کرده، عذرخواهى کرده است. (٦ر٧ر٢٠٠٥)

0170رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى (١)
     نوشته ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز
19800723
بعلاوه متن فارسىهم غلط گيرى و به آثارى که مورد اشاره قرار گرفته اند لينک شد.
 

١٨ ژوئن
  سه مطلب جديد به زبان عربى. با تشکر فراوان از رفقا جلال محمد، فارس محمود و عمار شريف:
0700ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى 19941115
0111اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (٢)19800415
0112اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - طرح کلى جزوات ١ تا ٥19800415
  متن پياده شده از روى مصاحبه راديو انترناسيونال، با تشکر از رفيق جمال کمانگر.
3750 جنبش دانشجوئى، جوانان و وقايع خرم آباد - راديو انترناسيونال20000915
 

١٤ ژوئن
  رفيق اوزگور Özgür Yalçin   که تا حال زحمات زيادى در ترجمه آثار منصور حکمت به زبان ترکى کشيده است، در سفرى که ژانويه امسال به آلمان داشت، کشف کرده است که در کتابخانه عمومى شهر برلين جزوات متعددى از اتحاد مبارزان کمونيست که در زمان خودش به همت دانشجويان هوادار به انگليسى ترجمه شده است وجود دارد و تعدادى از آنها هنوز در سايت حکمت منتشر نشده. او از اين جزوات کپى تهيه کرده و برايمان ارسال کرده است. اين مطالب به تدريج تايپ و منتشر ميشوند. اولين آنها هفته پيش آماده شد. با سپاس فراوان از رفيق ازگور عزيز...

رفيق ازگور در نامه اى بتاريخ ٤ر٧ر٢٠٠٥ توضيح داده‌اند که اين کپى‌ها را براى بنياد حکمت فرستاده بوده‌اند نه شخص مسئول سايت و اين توضيحات نبايد به اين معنا فهميده شود که رفيق ازگور همکار اين سايت جديد است يا همکارى با آنرا اصولا تائيد ميکند. مسئول سايت در پاسخ، از اينکه به اشتباه اين ترجمه‌ها را منتشر و اين سوء تفاهم را ايجاد کرده، عذرخواهى کرده است. (٦ر٧ر٢٠٠٥)

0010جنگ، تئورى و تئورى جنگ (ترجمه انگليسى از دانشجويان هوادار ا.م.ک)19800925
 
  لينک به چند مطلب پياده شده از روى نوار، که از شش ماه پيش روى سايت بودند، اما به عبث در انتظار اديت و دور از دسترس عموم، فعال شدند:
3720درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال20010215
3690درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال20001102
3590لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال20001108
3822پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک - موضوعيت لنينيسم، اعتقاد به دمکراسى20011212
 

٦ ژوئن ٢٠٠٥
  مقاله درباره وحدت، سرمقاله بسوى سوسياليسم شماره ٢، نوشته رفيق حبيب فرزاد (ف. پرتو) است و به غلط در ليست آثار منصور حکمت ثبت شده بود.

اين مقاله از همه ليستها حذف و به آرشيو نشريات قديممتصل شد.

لينکهاى مقاله "کمونيستها و پراتيک پوپوليستى"که به سرمقاله بسوى سوسياليسم اشاره ميکند، تصحيح شد.

از همه و بخصوص رفيق حبيب فرزاد، بخاطر اين اشتباه عذر ميخواهم و بار ديگر توجه همه را به استمدادى که از روز اول به بالاى صفحه ليست آثار به فارسى لينک شده استجلب ميکنم.
مسئول سايت
 


٢ ژوئن ٢٠٠٥
  سايت جديد کارش را شروع کرد. hekmat.public-archive.net
مطالب منتشر شده در سايت جديد، همگى قبلا در سايت رسمى منصور حکمت m-hekmat.com منتشر شده اند و به همانصورت در اين سايت هم قابل دسترسند.
 


↑ hekmat.public-archive.net ↑↓ m-hekmat.com ↓

اول فوريه ٢٠٠٥
  کناره گيرى مسئول سايت منصور حکمت
کناره گيرىاز همين لحظه اين سايت را به همين شکل که ميبينيد به صاحبان آن تحويل ميدهم.
 
٣١ دسامبر
  چهار ترجمه عربى جديد از رفيق يوسف محمد. با تشکر از رفيق فتاح مامند.
0670انتخابات روسيه / صلح خاورميانه - ستون اول (ترجمه عربى تکميل شده است)19931015
1040ترکيه - ستون اول19970615
1180کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان19890815
2200دو ابر قدرت - تقابل آمريکا و عراق19980403
سال نو همگيتان هم مبارک!
 
٣٠ دسامبر ٢٠٠٤
  يک ترجمه جديد و مهم به زبان فرانسه. با تشکر فراوان از رفيق Nico.
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى 19950315
 
٢٠ دسامبر
  سه ساعت گفتار از جلسات پالتاک. با تشکر از رفيق سياوش مدرسى.
3810پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٧ نوامبر ٢٠٠١20011127
3820پرسش و پاسخ در پالتاک ١٢ دسامبر ٢٠٠١20011212
3830پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١20011226
 
بخشهايى از اين گفتارها قبلا در اين سايت بصورت نوشته منتشر شده است (2790) و بخشهاى ديگرى هم بزودى پس از اديت منتشر ميشود.
 
نهم دسامبر
  متن پياده شده يک مصاحبه راديويى. با تشکر از مجيد سپاسى و آذر ماجدى.
3630گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال20010321
 
هفتم دسامبر
  مطلب جديد کردى، ترجمه رفيق سعيد احمد، دريافت شده از رفيق فتاح مامند.
0890ديپلوماسى يا انتخاب سياسى: کومه له جديد در شکافهاى منطقه اى19960415
 
پنجم دسامبر
  مطلب جديد کردى، ترجمه رفقا شمال على و سعيد احمد، دريافت شده از رفيق فتاح مامند.
1930درباره تنش ميان جمهورى اسلامى و طالبان- مصاحبه با ايسکرا 19981113
 
٣٠ نوامبر
  سه ترجمه جديد کردى - دريافت شده از رفيق فتاح مامند
0740در پايان يک دوره، سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول19940915
0970رويدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک: در حاشيه اظهارات اخير عبدالله مهتدى19961215
1045درباره سقط جنين - مصاحبه با نشريه همبستگى 19970915
 
٤ نوامبر
  دو مطلب جديد کردى ترجمه رفيق سالار رشيد - دريافت شده از رفيق فتاح مامند
0860اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران19951215
2060طرح سازماندهى رهبرى حزب- مصوب پلنوم ١٤20010907
 
٣١ اکتبر
  مطلب جديد عربى ترجمه رفيق جلال محمد - دريافت شده از رفيق فتاح مامند
1880پايان دادن به تروريسم کار ماست - پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا20010914
 
١٧ اکتبر
  مطلب جديد فارسى - متن پياده شده از روى جلسه پلتاک توسط رفيق ايرج فرزاد.
3822پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک20011127
  مطلب جديد به زبان عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
2380حزب کمونيست و عضويت کارگرى (قسمت اول)19890815
  صفحه آمارهم تازه شده است.
 
٢٦ سپتامبر
   بالاخره بعد از مدتها کار روى فايلهاى صدا، دهها فايل جديد به ليستهاى اين سايت اضافه شد. هم صفحه صداها هم صفحه پياده کردن صداها و هم ليستهاى فارسى آپ ديت شده اند. بسيار سپاسگزار ميشوم که حتى اگر نميخواهيد به صداها تا به آخر گوش کنيد، تک تک آنها را، هم براى شنيدن و هم براى پياده کردن تست کنيد و اگر اشکال يا کمبودى مشاهده کرديد به مسئول سايت اطلاع بدهيد.

٢٠ ژوئيه
  مطلب جديد به زبان ترکى ترجمه رفيق Özgür Yalçın.
0080انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت19781215

  آمار و گزارشاز سايت منصور حکمت از ژوئيه ٢٠٠٣ تا ژوئيه ٢٠٠٤
١٢ ژوئيه
  بيوگرافى منصور حکمتبه زبان ترکى ترجمه رفيق Özgür Yalçın.
  ترجمه جديد انگليسى از رفقا مريم نمازى و فريبرز پويا
3140اسلام و اسلام زدايى 19990315
  يک ترجمه جديد انگليسى ديگر از رفيق بهرام سروش
2050دولت در دوره هاى انقلابى19851215
  ترجمه جديد آلمانى از رفيق بيژن شهابى
2090مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧20001103
  مطلب انگليسى ديگرى که از قديم روى سايت انگليسى حزب موجود بوده است.
0770مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در نخستين کنفرانس کادرهاى حزب19920615
 
 
چهارم ژوئيه
  ترجمه جديد ترکى از رفيق سياوش آذرى
2720نکات محورى مبحث حزب در سمينار مقدماتى تدارک حزب کمونيست19830811
  ترجمه جديد انگليسى از رفقا مريم نمازى و فريبرز پويا
1910نوزده سال گذشت: ٣٠ خرداد ٦٠- گفتگو با راديو انترناسيونال ٢٣/٣/٧٩20000623
  دو مطلب جديد فارسى
3580ايست! ترمزهاى خود را چک کنيد19990415
3570پاسخ به سوالات رفيق آذرنوش - مبحث حزب و جامعه19990404
 
 
اول مه
  دو ترجمه جديد ترکى، مثل هميشه از رفيق سياوش آذرى
0300سبک کار کمونيستى: يک جمعبندى مجدد قسمت اول- کمونيست شماره ٢٢19850915
2730اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى19840915
 
  دو مطلب جديد سوئدى ترجمه رفيق ناصر شيشه‌گر
2500خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى19880415
2540تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى19900515
 
  يک ترجمه جديد انگليسى از رفيق مريم نمازى و فريبرز پويا
0800تروريسم اسلامى- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٦، آذر ١٣٧٣19941115
 
  يک اوديوى جديد - با تشکر از رفيق کورش مدرسى و انجمن مارکس
0440کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس20000822
 
  پنج مطلب جديد فارسى که براى اولين بار منتشر ميشوند. با تشکر از رفيق شهلا دانشفر و اصغر کريمى که کپى نوشته هاى دستنوشته را در اختيارمان گذاشته اند. اين دستنوشته هم اسکن و منتشر شده اند.
1170درباره احزاب بورژوايى
1230درباره سرانجام بحث قانون کار - به کميته اجرايى، دبير و اعضاى ستاد سياسى
1490در مورد گرايشات درون جنبش کارگرى - آخرين صحبتها در سمينار ک.ش.
1510درباره فعاليت حزب در خارج کشور19881024
1640به رفقاى کميته اجرايى/کميته شهر/ستاد سياسى در مورد نوشته ک.ش: ‌درباره وظايف هواداران19871022
 
  بيوگرافى منصور حکمت نوشته حميد تقوايى به زبان فرانسه- ترجمه رفيق Nico

٣١ مارس
  ليستى طولانى پس از وقفه اى طولانى...
در اين هفته يک ترجمه ترکى، هشت ترجمه به زبان کاتالان، يازده ترجمه عربى و نوزده ترجمه روسى به مطالب اين سايت اضافه شده است و صفحه آمارهم آمار جديد را نشان ميدهد.
  يک مطلب مهم و حجيم که رفيق سياوش آذرى نه فقط آنرا مثل هميشه با دقت و امانت ترجمه کرده بلکه زيرنويسهاى مبسوطى براى تسهيل فهم مطلب براى خوانندگان ترک زبان به آن اضافه کرده است.
0560مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى19890315

   ٨ ترجمه به زبان کاتالانکه از سايت مارکسيستهابرداشته ايم.
      نامه هاى تشکرتان را براى مسئول اين بخش از سايت، Jaume Lopezبفرستيد.
      احتمالا صفحه فارسى سايت مارکسيستها آخرين جايى باشد که منصور حکمت را در ليست مارکسيستها بگنجاند!
1990دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها 20010921
2010دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست20010928
2020دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى20011012
2000دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان20011026
2270طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه19910215
0710زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى19940415
2530ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه کارگر - نگاهى به تجربه ايران1987
1035اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر19970613

   ١١ ترجمه جديد به زبان عربى. بنظر ميرسد رفقاى حزب کمونيست کارگرى عراق بيش از هر کس ديگر اهميت انتشار آثار منصور حکمت را ميدانند. با سپاس فراوان از رفقا يوسف محمد و فارس محمود و همه رفقاى دست اندرکار سايت عربى منصور حکمت.
0940انتخابات اسرائيل- ستون اول19960615
2540تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى 19900515
0820در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق: طرح مقدماتى بحث19950615
0800تروريسم اسلامى- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٦19941115
2110مواجهه از نزديک- يک گزارش پزشکى 20010525
0670انتخابات روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره ٨ و ٩19931015
0680رفراندوم روسيه- ستون اول- انترناسيونال شماره١ 19931215
1060انتخابات آمريکا، سومالى - ستون اول- انترناسيونال شماره ٤ 19930215
0750کوبا- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٥- شهريور ١٣٧٣ 19940915
1080همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا- ستون اول- انترناسيونال شماره ٧ 19930815
0870انتخابات لهستان- ستون اول 19951215

   ١٩ مطلب به زبان روسى. نامه هاى تشکرتان را براى رفقا الکساندر چرنيافسکى(ساشا)، دکتر احمد عباس نژادو خليل کيوان بفرستيد.
1990دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش اول: جنگ تروريست ها20010921
2010دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست20010928
2020دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش سوم: افول اسلام سياسى20011012
2000دنيا پس از ١١ سپتامبر- بخش چهارم: پس از افغانستان20011026
2270طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه19910215
0710زن در زندگى و مرگ: از فردريک وست تا آنتونى کندى19940415
2100مردم بايد انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزيسيون20010810
2130هژده خرداد روز اعتراض است- مصاحبه 20010601
2180مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران19911015
2470سند پايه کمپين بين المللى اول کودکان - ثريا شهابى، منصور حکمت19991113
2540تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى19900515
2700بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩19800924
3220مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى19990115
0930فدراليسم شعارى ارتجاعى است، مصاحبه با انترناسيونال19960615
1810اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو 19990613
1840ايران صحنه هجوم عظيم ضد اسلامى مردم خواهد بود - راديوهمبستگى19990613
1880پايان دادن به تروريسم کار ماست- پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا20010914
2090مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧ 20001103
0600يک دنياى بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگرى19950315

 
٦ مارس
  سه مطلب جديد عربى - با تشکر از رفقاى عزيز جلال محمد، يوسف محمد و فارِس محمود
2730اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى19840915
2440باز هم درباره شورا 19860215
2090مجازات اعدام شنيع ترين قتل عمد است- مصاحبه با خاوران ٧ 20001103
  دو مقاله جديد فارسى
3170گشت نيروى مسلح حزب کمونيست کارگرى ايران در حومه شهر مريوان - مصاحبه با انترناسيونال19991015
3140اسلام و اسلام زدايى19990315
  دو مطلب فارسى ديگر - با تشکر از رفيق ايرج فرزاد
2790جنگ حزب دمکرات با کومه‌له و اعلام آتش بس يکجانبه - از جلسه پالتاک در اتاق "با منصور حکمت"20011226
2210اطلاعيه کميته مرکزى کومه‌له درباره موقعيت کنونى حزب دمکرات و ختم درگيرى جنگ داخلى در کردستان 19880423
توضيحاتى بر اسنادى مهمنوشته رفقا ايرج فرزاد و رحمان حسين زاده هم منتشر و به مطالب بالا متصل شده است.
 
 
٢٤ فوريه
  دو ترجمه جديد عربى - با تشکر از رفقا فارس محمود و جلال محمد
2510پايان جنگ سرد و دورنماى سوسياليسم کارگرى - مصاحبه سوزى وايسمن19911015
3440پيامدهاى وقايع شوروى - مصاحبه با کارگر امروز شماره ١٧19910915
  سه مطلب جديد فارسى
3100سخنى با رفقاى حزبى: اهميت توزيع مستقيم نشريه 19931015
3120ايسکرا ميپرسد: درباره عضويت، اطلاعيه‌هاى شخصى اعضا، پشتوانه مالى و نشريات مجانى حزب19980715
2920درحاشيه قتل‌هاى زنجيره‌اى20010113
با تشکر از رفيق سياوش مدرسى که اين مقاله تا بحال منتشر نشده را برايمان فرستاده‌اند.
 
١٥ فوريه
  مطلب جديد عربى، ترجمه رفيق جلال محمد
0110اسطوره بورژوازى ملى و مترقى - (١)19790715
با تشکر از رفيق عزيز جلال محمد و همچنين رفيق فتاح مامندکه اين مطلب را برايمان ارسال کردند.

بعلاوه به همين مناسبت متن هاى فارسى اسطورههم در اين هفته تصحيح شده اند و تا حد امکان آثار کلاسيک مورد اشاره به مقاله لينک شده اند.
 

دوم فوريه ٢٠٠٤
  چهار مطلب جديد فارسى
0270مجاهد در فاز معامله- کمونيست شماره ١١19840811
0290حوزه ها و مبارزات جارى کارگران- کمونيست شماره ١٦19850219
ممنون از رفيق مريم طاهرى براى اين دو مطلب جديد از کمونيست
 
2520قطعنامه پايانى پلنوم ١٣ حزب کمونيست کارگرى ايران 20001218
1920درباره کار مولد و غيرمولد - مقدمه به مقاله کارل مارکس 19851215
خود ترجمه مقاله مارکسهم اسکن شده و قابل خواندن است. اگر داوطلبيد که اين مقاله را تايپ کنيد لطفا حتما به ما خبر بدهيد. با Skypeهم ميشود!
 
٢٤ ژانويه ٢٠٠٤
  مطلب جديد عربى ترجمه رفيق فارس محمود
1250موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو- نامه به رفيق بابک يزدى20000806
  مطلب جديد فارسى
2730اصول و شيوه هاى رهبرى کمونيستى19840915
 
١٠ ژانويه ٢٠٠٤
  مطلب جديد عربى ترجمه رفيق فارس محمود
0230ايجاد سازمان کارگران امر خود کارگران است- کمونيست شماره ٣ 19831221
  مطلب جديد ترکى ترجمه رفيق سياوش آذرى
3220مشکل اساسى اسرائيل اين است که بر اساس مذهب بنا شده است - مصاحبه با صفا حائرى 19990115
  صفحه آمار هم تازه شده است.
 
پوزش...

متاسفانه از دهم دسامبر تا هشتم ژانويه دسترسى به اينترنت برايم ميسر نبود. از همه تان بخاطر تأخيرى که در کارهاى اين سايت پيش آمده است و بخصوص از دوستان و رفقايى که ايميلهايشان در اين مدت بى جواب مانده است، عذر ميخواهم. براى تان سالى پر از سلامت و موفقيت آرزو ميکنم.     خ.د

٢٧ دسامبر
  ١٢ مطلب جديد فارسى
0590اعلام تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى (داخلى به فعالين حزب) - ١٣/٦/٩ 19900613
3280به رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى - نامه و پرسشنامه19910407
3240دعوت به کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى، ١٤ تا ١٩ سپتامبر ١٩٩١ - به اعضاى فراکسيون19910805
3250نامه به رفقايى که پرسشنامه فراکسيون در خارج کشور را پر کرده اند19910805
3260توضيحاتى درباره فعاليت با حزب کمونيست کارگرى19911114
3300دعوت به جلسه پرسش و پاسخ پس از اعلام موجوديت رسمى حزب کمونيست کارگرى19911115
3350برخورد نشريه ايران تريبون به احزاب چپ - نامه به رفيق اصغر کريمى 19921024
3340فعاليت حزبى در خارج کشور - به اعضاى حزب کمونيست کارگرى ايران19921210
3330طرح پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق19930420
3320در مورد تشکيل حزب کمونيست کارگرى عراق - نامه به رفقاى عراقى19930420
3230در حاشيه نامه رفيق جعفر رسا - به عنوان يک خواننده19930715
3310به کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى - يادآورى موازين دوره انتقالى19931019
 
١٥ دسامبر
  مطلب جديد ترکى - ترجمه رفيق سياوش آذرى
0800تروريسم اسلامى- ستون اول- انترناسيونال شماره ١٦، آذر ١٣٧٣19941115
  سه ترجمه فرانسوى از سايت فرانسوى همبستگى با عراق - تلخيص و ترجمه Nico
2070عروج و افول اسلام سياسى- ميزگرد با پرسش20010200
1880پايان دادن به تروريسم کار ماست- پيامدهاى حملات تروريستى عليه مردم آمريکا20010914
0770مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در نخستين کنفرانس کادرهاى حزب19920615
  يک مقاله جديد فارسى
2750مسائل گرهى در تحليل شکست پرولتاريا در شوروى - يک مناظره درون حزبى 19861115
  مطلب جديد عربى با تشکر از رفقا يوسف محمد و عبدالله صالح
1360درباره آزادى بيان- مصاحبه با راديو انترناسيونال استکهلم19980612

   کشف منصور حکمتمقاله‌اى است از سوسياليست اسکاتلندى Ken Macleod که در وبلاگ او منتشر شده و لينک آن به ليست آدرسهاى ما اضافه شده است.
 
٢٩ نوامبر
  مطلب جديد فارسى
2740در حاشيه مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم19860315
  ترجمه فرانسوى از رفيق نادر بکتاش
1035اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر19970613
  ترجمه ترکى از رفيق سياوش آذرى
0460کارگران و انقلاب19890915
  ترجمه انگليسى از دکتر جعفر کافورى
1635قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - ١٤ اکتبر ٢٠٠ 20001014
 
٢٠ نوامبر
  سه مقاله فارسى
2240قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى: موقعيت و وظائف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورميانه19910110
2280قرار دفتر سياسى حکا در مورد رويدادهاى اخير در کردستان عراق19910417
3560عضويت در حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه با ايسکرا19980612
با تشکر از رفيق اسماعيل ويسى
  يک مقاله جديد عربى
0910تاريخ شکست نخوردگان: چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧20010209
با سپاس از رفقا فارس محمود و فتاح مامند
 
١٧ نوامبر
  دو مطلب فارسى
2250جنگ خاورميانه، وضعيت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق19910120
2550درباره مباحثات کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - مصاحبه با ايسکرا 19980515
با تشکر از رفيق اسماعيل ويسى
  يک ترجمه کردى
1250موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو- نامه به رفيق بابک يزدى20000806
با سپاس از رفقا بکر احمد و فتاح مامند

٧ نوامبر
  دو مقاله فارسى
1160زمينه هاى انحراف و شکست انقلاب پرولترى در شوروى - گزيده اى از مباحثات يک سمينار حزبى19860315
3550خانم ابتهاج، شناسنامه من هم مهر نشده است
با تشکر از رفيق بهرام سروش که اين مطلب جديد را برايمان فرستاده اند.
20000815
  سه ترجمه انگليسى
0080انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت19781215
2700بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩19800924
2690پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وظايف ما19801025
  يک ترجمه سوئدى
0350آزادى، برابرى حکومت کارگرى19841119
با سپاس فراوان از رفيق فريده آرمان که ترجمه هاى انگليسى و سوئدى را برايمان تهيه کرده اند.
 
٢٤ اکتبر
  سه مطلب جديد فارسى
0250درباره خطر آکسيونيسم در حوزه هاى حزبى- کمونيست شماره ٦19840321
0260شوراى ملى مقاومت و معضل قيام- کمونيست شماره ٨19840521
2300ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق - نقدى به سه نوشته از رفيق مهتدى19910522
 
  يک ترجمه جديد عربى از رفيق فارس محمود
0340اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم - گزارش به کنگره سوم حزب کمونيست ايران 19891015
 
  اصل نوشته داخلى ‌"ناسيوناليسم و رويدادهاى کردستان عراق"اسکن شده است.
  فهرست مجموعه "بحران خليج و رويدادهاى کردستان"به سايت اضافه شده است.
 
١٩ اکتبر
  مطالب جديد فارسى - با سپاس فراوان از رفيق مريم طاهرى
0240حزب کمونيست مدافع پيگير دمکراسى انقلابى- کمونيست شماره ٤ 19840120
2770وحشت رژيم از چيست؟ - پيرامون ضربات اخير رژيم به نيروهاى برنامه حزب 19830115
2780نکاتى درباره وظائف تبليغى کمونيستها در قبال جنبش انقلابى خلق کرد19830430
علاوه بر اين دستنويس اسکن شده مطلبملاحظاتى بر سند جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات و همچنين خود سند جمعبندىکه مورد اشاره و نقد قرار گرفته است هم به همت رفيق ايرج فرزاد به مطالب سايت اضافه شده است.

١٣ اکتبر
  سه مطلب جديد فارسى
2720نکات محورى مبحث حزب در سمينار مقدماتى تدارک حزب کمونيست19830811
2800وظائف و دورنماى "کمونيست" - سرمقاله شماره ٢ 19831111
0230ايجاد سازمان کارگران امر خود کارگران است- کمونيست شماره ٣19831221

١٠ اکتبر
  سه مطلب جديد فارسى
2760گامهاى عملى در راه ايجاد حزب کمونيست ايران19820815
2490کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى19830811
3540ملاحظاتى بر سند جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات19850818

علاوه بر اين ها از آنجا که برنامه اتحاد مبارزان کمونيست، مصوب فروردين ١٣٦٠در دو مطلب اولى چندين بار مورد رجوع قرار ميگيرد، آن هم اسکن و منتشر شده است.

براى مقاله ‌"کمونيستها و پراتيک پوپوليستى" از رفيق اسماعيل ويسى و براى نوشته تاکنون منتشر نشده "ملاحظاتى بر سند جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات" از رفيق ايرج فرزاد تشکر ميکنيم.
 

٢٧ سپتامبر
 
  سه مطلب جديد فارسى که رفقا کيوان جاويد، اسماعيل ويسى و اسد نودينيان برايمان فرستاده اند:
2500خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى19880415
2560محکم، به محکمى حزب - از نشريه داخلى بحث19990413
3530تسليت به اسد و نسان عزيز به مناسبت درگذشت رفيق کاله19970711
  يک ترجمه عربى جديد از رفيق يوسف محمد
1050کمونيسم کارگرى در عراق به يک حزب واحد نياز دارد19930210

  ترجمه هاى کردى جديد از رفيق سعيد احمد
2080ما ميمانيم و شما رفتنى هستيد- جنايات اتحاديه ميهنى عليه مردم کردستان20000721
2110مواجهه از نزديک- يک گزارش پزشکى 20010525
2270طلوع خونين نظم نوين جهانى - جنگ آمريکا در خاورميانه - کارگر امروز شماره ١ 19910215
ممنون از رفيق فتاح مامندکه ترجمه هاى جديد کردى و عربى را را برايمان ارسال کرده اند.

  صفحه آمارتازه شده است.

  با کمک رفقا فريده آرمان و اسماعيل ويسى کم و کسرى هاى ليست کمونيستتکميل شده است.

  دوست عزيز جعفر کافورى ترجمه انگليسى سخنرانى منصور حکمت کنگره سوم را به اتمام رسانده اند که براى اديت و تکميل زيرنويسها در اختيار رفقا آذر ماجدى و بهرام سروش قرار گرفته است.
 


٧ سپتامبر
  يک مطلب جديد که رفيق اسماعيل ويسى برايمان فرستاده اند
3150درباره کناره گيرى پنج نفر از اعضاى کميته مرکزى19990615

  دو اوديوى جديد به همت رفيق على فرهنگ
3510حزب و قدرت سياسى - آوريل ١٩٩٨19980415
3520جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت - ١٥ اکتبر ٢٠٠ 20001015

  فهرست جلد هفتم مجموعه آثار در صفحه کتابخانه

  نمونه و آدرس يک سرى جديد از فانت هاى يونى کد فارسى
 
٣ سپتامبر

  ١٣ مطلب جديد

همه اين مطالب به استثناى اولى، مطالبى هستند که در جلد هفتم مجموعه آثار منتشر شده اند.
 

2650موازين کار بسوى سوسياليسم - سرمقاله ب.س. شماره ٥19830121
3460قرار داخلى در مورد تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران19890315
3490نامه به يکى از رفقاى فعال در تشکيلات شهرهاى حزب کمونيست ايران19890802
2380حزب کمونيست ايران و عضويت کارگرى19890815
3500حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران19890902
3470نامه به فعالين حزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى19900522
3480اطلاعيه پايانى پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران19900915
2910مبارزه مسلحانه در کردستان - کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى19910215
2960نامه به پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - اول اوت ١٩٩١19910801
3290گزارش درباره نتايج پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران19910903
2940توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب19911015
2950درباره اين شماره کمونيست - شماره ٦٣19911015
2180مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران19911015
 
  صفحه آمارتازه شده است.
 
  آدرس هاى جديد سايت ‌"زنان در خاورميانه"و همچنين آدرس "سايت اعظم کم گويان"در ليست آدرسها وارد شده است.
 
٣١ اوت
   مطالب جديد
0430سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره سوم کومه له - ارديبهشت ١٣٦١
3420پيام به مناسبت درگذشت رفيق حکمت کوتانى (ترجمه عربى)
3450پيام به کنگره اول حزب کمونيست کارگرى عراق(متن عربى)
دو ترجمه عربى را رفيق فتاح مامندبرايمان فرستاده اند.

  اوديوى جديد که رفيق کورش مدرسى برايمان ارسال کرده اند:
2170درباره انتخابات ششمين دور مجلس شوراى اسلامى - ميزگرد BBC20000305

  به صفحه بنياد حکمت اين مطلب جديد اضافه شده است:
براى انسانى بزرگ- از بهرام مدرسى (گزارش مصور از ساختن پيکره منصور حکمت)

  هفته پيش گزارش کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اولرا منتشر کرديم که در آن منصور حکمت از جمله از بسوى سوسياليسم، عليه بيکارى وکارگر کمونيست صحبت ميکند. آرشيو بسوى سوسياليسمرا قبلا روى سايت گذاشته بوديم و اين هفته آرشيو کارگر کمونيست(حدود ٣٥٠ صفحه اسکن شده) هم به صفحه نشريات قديم اضافه شده است. در بخش "ارگانهاى مرکزى‌"هم به اين آرشيو دسترسى داريد.

متاسفانه صفحه ٢٧ کارگر کمونيست شماره ٤ در هر دو نسخه اى که داشتيم خراب چاپ شده است، که از شانس بد، بخشى از نوشته منصور حکمت است. خواهش ميکنيم اگر کسى نسخه سالم اين صفحه از اين شماره را دارد با ما تماس بگيرد تا ترتيب تصحيح آرشيو را بدهيم. اين متن را براى تايپ هم لازم داريم.


  بالاخره اين که براى جلوگيرى از دوباره کارى و به هدر رفتن زحمت کسانى که در کار تايپ کمکمان ميکنند يک صفحه مخصوص درست شده است که هر کس بتواند ببيند چه مقالاتى در دست تايپ است. لينک صفحه "در دست تايپ" را بالاى همين صفحه تازه ها و همچنين در صفحه اعلانات پيدا ميکنيد.

 
٢٦ اوت
پنج مطلب جديد که رفيق اسماعيل ويسى برايمان تايپ و ارسال کرده اند به مجموعه مطالب اضافه شد.
3090کارگران کمونيست چه ميگويند - کمونيست ٥٣19890915
2310پيام دفتر سياسى حکا به کميته رهبرى کومه‌له - ابراهيم عليزاده و رحمان حسين‌زاده19910628
2320پيام به ابراهيم عليزاده19910628
2330پيام از دفتر سياسى حکا به رحمان حسين زاده و ابراهيم عليزاده19910628
2340 پيام از دفتر سياسى حکا به ابراهيم عليزاده و رحمان حسين زاده در مورد برخورد به دو حزب دمکرات19910628
 
 
٢٥ اوت
پنج مقاله فارسى و يک مقاله عربى جديد:
3360ارزيابى از موقعيت حزب دمکرات - قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه له19880715
3080استراتژى ما در جنبش کردستان19880715
2890پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سياسى - مصاحبه با کمونيست ٥٩19901015
2880تاثيرات صلح ايران و عراق بر فعاليت حزب در کردستان - مصاحبه با کمونيست ٥٩19901015
2640گزارش کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول19830121
2430در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا (ترجمه عربى)19860215

براى چهار مطلب اول باز هم بايد از رفيق کيوان جاويد تشکر کرد و براى ترجمه عربى از رفيق فارس محمود و فتاح مامند.

در ضمن در اين هفته لينک سايت بيدارعوض شده است که ما هم آنرا در صفحه لينکهايمان (هم انگليسىو هم فارسى) تغيير داده ايم.
 

٢١ اوت
اين هفته را بايد هفته رفيق کيوان جاويدنامگذارى کرد! همه اين مقالات را کيوان تايپ و مقابله کرده و برايمان فرستاده است:
2290پيامدهاى جنگ خاورميانه - رويدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونيست شماره ٦١19910515
2840مجاهد در فاز فکاهى19850419
2850باز هم درباره راه کارگر و آوارگان افغانى 19850419
2860اشتباه لپى حزب رنجبران 19850419
2870به رفقاى تشکيلات کردستان حزب کمونيست ايران - ٢٥ر٦ر١٣٦٩19900916
2900برنامه عمل دفتر سياسى حزب کمونيست ايران - شهريور ١٣٦٩19900916
١٧ اوت
فانت هاى يونى کد فارسى(لينکهاى جديد اضافه شده است. ٢١ اوت)
 
١٥ اوت
مقالات فارسى زير تايپ و منتشرشدند:
2690پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وظايف ما - آبان ١٣٥٩19801025
2700بيانيه "تهاجم رژيم عراق و وظائف ما" ٢ر٧ر١٣٥٩ 19800924
2710برخورد به نظرات "هسته کارگرى کمون" درباره لغو قانون سود ويژه 19801025
2590تاکيدى بر اهميت بيانيه ٢٨ خرداد اتحاد مبارزان کمونيست - ١٣٦ 19810915

١٣ اوت

رفيق کيوان جاويد مقاله ‌‌"دادگاههاى انقلابى کومه له و رنجش ليبرالها" را تايپ کرده و برايمان فرستاده اند.
در اين مقاله از "بيانيه حقوق پايه اى مردم کردستان" هم نام برده شده است که به همين مناسبت آن را هم همزمان با مطلب ارسالى رفيق کيوان تايپ و منتشر کرده ايم.

2830دادگاههاى انقلابى کومه له و رنجش ليبرالها19850419
1140بيانيه حقوق پايه اى مردم کردستان19840915

- هنوز هم دستکم صد مطلب فارسى منتشر نشده از منصور حکمت در انتظار تايپ است.
- هنوز هم دست داوطلبين تايپ آثار منتشر نشده منصور حکمت را به گرمى ميفشاريم!

١٢ اوت - يک خبر خوب!

دکتر جعفر کافورى، که سالهاست در دانشگاههاى آمريکا به کار تحقيق و تدريس اشتغال دارند، خبر دادند که کار ترجمه سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم، ‌"اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى" را شروع کرده اند.


١١ اوت منتشر شد:
2670پلاتفرم تاکتيکى پيشنهادى در مقابله با کودتا - ضميمه شماره يک بسوى سوسياليسم شماره ١19800802
 
١٠ اوت
بعد از مدتى سفر و غيبت دو مطلب جديد، سرمقاله هاى بسوى سوسياليسم هاى شماره ١ و ٢ تايپ و منتشر شده است:

2660 بيانيه نشريه ما - سرمقاله بسوى سوسياليسم شماره ١19800723
2680درباره وحدت - سرمقاله بسوى سوسياليسم شماره ٢19800802