Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

دعوت به عضويت در کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى

نامه به تعدادى از کادرهاى حزب کمونيست ايران در خارج کشورشماره: ١٠١١
تاریخ: ١/١١/٩٠

رفیق عزیز

این نامه را برای دعوت شما برای عضویت در "کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى" مینویسم. این نامه کاملا محرمانه است و مستقل از اینکه عضویت در کمیسیون را بپذیرید یا خیر نباید مطلقا با هیچکس در میان گذاشته شود. اما در مورد خود کمیسیون:

مقدمه:

در سالهای گذشته تلاشهای متعددی برای ایجاد یک سازمان کارآمد و موثر در خارج کشوربعمل آمده که آخرین آنها طرح بازسازی تشکیلات خارج کشور حزب بوده است. امروز برای ما دیگر کاملا روشن شده است که فقدان چنین سازمانى در خارج کشور علیرغم وجود توده وسیعى از اعضاء حزب کمونیست ایران، ناشى از مسائل فنى و نواقص کار سازماندهى نیست. مباحثات کمونیسم کارگری وجه سیاسى و اجتماعى ناتوانى ما در ایجاد یک چنین سازمانى را بدرستى توضیح میدهد. سازمان شکلى از تعین و آرایش عملى یک جنبش است. اگر سازمانى در یک محیط معین فعالیت، برای مثال در اروپا و آمریکای صنعتى با وجود آزادیهای نسبى سیاسى، درجا میزند و فاقد کارآیى و هرنوع تاثیر جدی است، اساسا به این دلیل است که جنبشى که این سازمان از آن برخاسته و سیمای عملى و افق مبارزاتى این سازمان را در این محیط تعریف میکند، جنبشى نامربوط و فاقد زمینه است. چپ رادیکال جهان سومى، تا چه رسد به ناسیونالیسم ایرانى و کرد، نمیتواند قالب یک سازمان موثر کمونیستى را بخود بگیرد و در محیط فعالیتى که کمونیسم برای خود جستجو میکند نقشى بازی کند. مقایسه حضور بهم رساندن های میزکتابى چندین ساله چپ رادیکال و از جمله تشکیلات خارج کشور ما و مشغله های آنها، با کار شسته ورفته کارگر امروز و موفقیت آشکار آن در ظرف شش ماه، باید این حقیقت را به هر ناباوری ثابت کرده باشد. ما میخواهیم مستقل از تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران که میراث انقلاب معین و کشور معین و پیشینه حزبى معینى است، سهم خود را به مثابه کمونیستهای معین و به مثابه حزب کمونیست ایران در جنبش سوسیالیستى وانترناسیونالیستى کارگری ادا کنیم. ما میخواهیم سازمانى در خارج کشور بوجود بیاوریم که آنچه که با هزار تبلیغ و ترویج و ترغیب و صرف انرژی وظیفه تشکیلات خارج کشور قرار میدهیم نرم متعارف و خودبخودی فعالیتش باشد. ما میخواهیم صفى از فعالین جدی و توانا در خارج کشور بوجود بیاوریم که در مقابل آنچه امروز در خارج کشور انجام میشود یک آلترناتیو پراتیکى و واقعى را قرار بدهند. در یک کلمه علیرغم وجود تشکیلات خارج کشور، و ضمن تلاش برای حفظ و تقویت آن، میخواهیم تشکیلات خارج کشور واقعى حزب کمونیست ایران را از پایه بسازیم. هم امروز لیست وسیع و متنوعى از کار جلوی ماست که با ماشین سازمانى موجود قابل انجام نیست. از امور فنى و ارتباطاتى و انتفاعى تا تماسهای کارگری و ابراز وجود سیاسى در خارج کشور باید با اتکاء به یک سازمان نوین و کارآمد و از همه مهم تر براستى کمونیستى (که خود همه معانى دیگر را دربر دارد) باید به سرعت در دستور قرار بگیرد.

کمیسیون:

کمیسیون خارج کشور دفتر سیاسى هسته اولیه این سازمان و نقطه شروع کار ماست. برخلاف عنوان ظاهری اش، این ارگانى ستادی، جانبى و یا مشورتى نیست. کمیسیون نام بى آزاری است برای صفى از مامورین مستقیم دفتر سیاسى در خارج کشور که مستقل از تشکیلات خارج کشور امور مختلف را دراین عرصه راسا جلو میبرند. کمیسیون شکل هرمى ندارد و کسى در آن مسئول دیگری و یا حوزه و تیمى نیست. هر رفیق مامور مستقیم دفتر سیاسى است و وظایف خود را از این دفتر بصورت پروژه ها و کارهای ارجاعى تعریف شده تحویل میگیرد و به تنهایى و یا همراه رفقایى دیگر از کمیسیون تا به آخر میبرد. هر رفیق مستقیما گزارش خود را به دفتر سیاسى میدهد و بطور روزمره با دفتر سیاسى در تماس خواهد بود. کمیسیون جلسات ماهانه منظمى با شرکت دفتر سیاسى برای جمعبندی فعالیت ها و نحوه انجام پروژه ها تشکیل میدهد و درباره وظایف آتى ومشکلات توجیه میشود.

اعضاء کمیسیون منطقا میتوانند عضو سازمانها و حوزه های تشکیلاتى موجودشان بمانند.هرچند که دفتر سیاسى در موارد مشخص از برخى از رفقا خواهد خواست که عکس این عمل کنند. فقط دفتر سیاسى و سایر اعضاء کمیسیون از عضویت هر رفیق در کمیسیون مطلع خواهند بود.

اهم وظایف کمیسیون:

پروژه های مهم د.س در خارج کشور و مشخصا آن بخش از برنامه عمل د.س که عرصه عملى شدن آنها خارج کشور است بدوا باید توسط کمیسیون پیش برده شود. اهم این پروژه ها عبارتند از:

١- گسترش تماس مستقیم رهبری حزب، و حزب کمونیست بطور کلى، با جنبش سوسیالیستى کارگری در کشورهای مختلف. فعال شدن و تاثیر گذاری در این جنبشها/ بعنوان اقدام مشخص: برگزاری یک کنفرانس سوسیالیستى کارگری در مقیاس کوچک با شرکت لیستى از فعالین رادیکال جنبش کارگری در کشورخای منتخب

٢- گسترش نفوذ و تماس حزب کمونیست ایران با کارگران متنفذ و مبارز ایرانى در خارج کشور

٣- تقویت جدی نشریه کارگر امروز و بسط نفوذ آن در محیطهای کارگری ایرانى و غیر ایرانى

٤- رساندن نقطه نظرات تئوریکى و سیاسى حزب کمونیست ایران به بخش وسیعتری از جنبش کارگری و سوسیالیستى و مطرح کردن جدی خط ما در این جنبشها/ ایجاد یک رابطه حضوری نزدیک میان ما با فعالین اصلى و موثر این جنبشها

٥- ایجاد یک شبکه قوی توزیع کتب و نشریات و بالا بردن جدی تیراژ انتشارات ما در جامعه به معنى واقعى کلمه (در مورد پروژه های مشخص در دست در این مورد رفقا حضورا در جریان قرار میگیرند)

٦- کمک به سازماندهى یک روزنامه پرتیراژ و عامه فهم سیاسى غیر حزبى

٧- کمک به پروژه اعزام رفقای لازم به اعزام از کردستان و یا از ایران

٨- دخالت موثر در سرنوشت شوراهای پناهندگان

٩- وظایف تخصصى و امنیتى و تدارکاتى

١٠- تقویت ارتباطات و شبکه های ارتباطاتى در رابطه با ایران

١١- جذب رفقای مستعد برای گسترش دامنه فعالیت کمیسیون

١٢- سازماندهى فعالیت انتفاعى برای تامین مالى حزب کمونیست

کمیسیون و تشکیلات خارج:

کمیسیون على الاصول کاری به تشکیلات خارج ندارد. هدایت تشکیلات خارج و ایفای نقش بعنوان ک.خ.ک یکى از وظایف درونى کمیسیون است که به رفقایى از این جمع سپرده میشود. از این نظر هماهنگى کامل میان وظایف کمیسیون و تشکیلات خارج کشور وجود خواهد داشت. تشکیلات خارج کشور اعضاء کمیسیون را نمیشناسد و تعهدی در قبال آنها ندارد. این رفقا مامورینى هستند که یکتنه و یا در کار تیمى همراه با رفقای دیگری از کمیسیون کار خود را ورای تشکیلات خارج جلو میبرند. در مواردی که لازم باشد دفتر سیاسى خواهد خواست که عضو کمیسیون رسما از تشکیلات خارج کناره گیری کند. کمیسیون بخشى از سازمان مرکزی حزب محسوب میشود.

دامنه وظایف اعضاء کمیسیون:

کمیسیون بازوی عملى مستقیم دفتر سیاسى در خارج کشور است. ارگانى تخصصى و حرفه ای در ورای تشکیلات خارج کشور. رفقای کمیسیون در ارتباط مستقیم و نزدیک با دفتر سیاسى خواهند بود و وظایف خود را مستقیما از این ارگان تحویل میگیرند. این وظایف روتین نیست و اساسا بشکل پروژه ای و ماموریتى است. در جلسات ماهانه که رئوس مشکلات و اقدامات مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد و خطوط کلى وظایف رفقا و نوع ماموریتهایى که در راه خواهد بود به آنها ابلاغ میشود. بطور روزمره دفتر سیاسى درتماس با اعضاء کمیسون طیف متنوعى از کار را به رفقا ارجاع میکند و مستقیما در مورد انجام آنها گزارش میگیرد.

ملاکهای عضویت در کمیسیون: دفتر سیاسى اعضاء کمیسیون را از میان رفقایى انتخاب میکند که:

١- مارکسیست باشند.

٢- آدمهای اجتماعى و زندگى کرده و سرد و گرم چشیده باشند. عقل سلیم داشته باشند و بتوانند با سایر اعضاء جامعه بطور هوشمندانه و انسانى فعل و انفعال داشته باشند.

٣- خود را متعلق به جنبش سوسیالیستى کارگری بدانند و از جنبش کارگری شناخت و ترجیحا تجربه مستقیم داشته باشند.

٤- عضو فراکسیون کمونیسم کارگری و مدافع فعال این خط مشى در حزب باشند.

٥- کالیبر عملى و توانایى کار راه انداختن داشته باشند.

٦- عضویت در حزب کمونیست را مایه افتخار بدانند.

منصور حکمت


hekmat.public-archive.net #4083fa.html