صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0170
عنوان مطلب رزمندگان و راه کارگر: جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقى - ايرج آذرين، منصور حکمت، غلام کشاورز (١)
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره اول شماره ١
تاريخ 13590501
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
9ged1-ah.vnf 9ged2-ah.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050624 - انتشار متن انگليسى، ترجمه دانشجويان هوادار ا.م.ک بريتانيا، ١٩٨٢ (از روى نسخه کتابخانه برلين، که رفيق Özgür Yalçin قبلا براى بنياد حکمت ارسال کرده بود)
20050624 - متن فارسى غلط گيرى شد. متن به زيرنويسها و آثار کلاسيک لينک شد.
20181228 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás Jiménez
قدم بعدى - مقابله شود.
- پس از انتشار آثار ديگر مورد رجوع اين متن به انگليسى، متن انگليسى به آنها هم لينک شود.


Last updated: 2018-12-28