Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

نامه به عبدالله مهتدى، درباره ضوابط چاپ مقالات در ارگان مرکزى

رفیق عبدالله مهتدی

با درود

نامه مورخ ١٣ فوریه ٩١ شما درباره ضوابط چاپ مقالات رفقا را دریافت کردیم. در پاسخ باید بگوئیم که:

١- نشریه کمونیست نظرات دفتر سیاسى را منعکس میکند. این میتواند از طریق چاپ مقالات و مطالب رفقا (اعم از د.س و غیره) که کاملا مورد تائید د.س باشد انجام بشود.رفقا طبعا میتوانند مقالات و نوشته های خود را برای چاپ بصورت کتاب و جزوه در اختیار د.س بگذارند که در هر مورد مشخص با توجه به مجموعه ای از فاکتورها (موضوع، مخارج و غیره) درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد. بعضى از این مقالات، و دراین مورد مصاحبه مورد نظر شما، میتواند بصورت ضمیمه کمونیست چاپ شود که در آن مسئولیت مندرجات مقاله با خود نویسنده است.

٢- د.س یا سردبیر کمونیست مطلب رسیده از هیچ رفیقى را ادیت و اصلاح نمیکند.

٣- ما از تمایل شما برای مصاحبه با کمونیست استقبال میکنیم، هرچند که دریافت یک مقاله مستقل که در آن خود شما درباره موضوعات مورد بحث و نحوه ارائه آن تصمیم گرفته باشید را اصولى تر میدانیم.

٤- مصاحبه کتبى (که شما ترجیح میدهید) باید در دو مرحله انجام بشود. کمونیست لیستى از سوالات کلى را در اختیار شما میگذارد و پس از دریافت پاسخ سوالات مشخص تر و شاید مهم تری را استخراج میکند. در حالتى که کمونیست با رفیقى مصاحبه میکند پاسخ دهنده نمیتواند سوالات را حذف و یا کم و زیاد کند. بعلاوه مطلبى که نهایتا دراختیار ما قرار میگیرد از نظر کمونیست تماما قابل چاپ است و بعد از این مرحله پیشنهاد حذف و اصلاح نمیگیریم. کمونیست هم به سهم خود بدون اجازه مصاحبه شونده سوال و یا پاسخى را حذف نمیکند.

ضمیمه لیست سوالات کلى مرحله اول است. مهلت پاسخگویى دست خود شماست. طبعا مطلب باید در موعدی تمام بشود که سوالات موضوعیت خود را از دست نداده باشند.

موفق باشید
از طرف د.س، منصور حکمت

سوالات:

١- نظر شما راجع به علل و زمینه های بحران اخیر و جنگ در خاورمیانه چیست؟
٢- مساله اشغال کویت کویت چه جایى در پیدایش این بحران و رویدادهای بعدی داشته ویا محکوم کردن این اقدام و یا ربط دادن

hekmat.public-archive.net #4081fa.html