مقاله‌هاى ترجمه شده لنين به فارسى
-->
Ar Fa En L1641 آخرین تذکرات دربارۀ گزارشی پیرامون شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی - (در کنگرۀ پنجم) 19070514 V12
Ar Fa En L1751 آخرين کلام ليبراليسم روسيه 19091224 V16
Ar Fa En L1482 آزادی انتقاد و وحدت در عمل 19060520 V10
Ar Fa En L1081 آژيتاسيون سياسی و "دیدگاه طبقاتی" 19020201 V05
Ar Fa En L2179 آقای استرووه درباره نياز به "اصلاح دولت" 19140221 V20
Ar Fa En L2077 آکسيون اول ماه مه پرولتاريای انقلابی 19130615 V19
Ar Fa En L1079 آنارشيسم و سوسياليسم (١٩٠١) 1901 V05
Ar Fa En L2212 آنچه نباید از جنبش کارگری آلمان تقلید کرد 191404 V20
Ar Fa En L2099 آوگوست بِبِل 19130808 V19
Ar Fa En L2167 آيا به زبان رسمی اجباری نيازی هست؟ 19140118 V20
Ar Fa En L1928 آيا شعار "آزادی تشکل" ميتواند مبنايی برای جنبش امروز طبقه کارگر امروز باشد؟ 19120730 V18
Ar Fa En L2485 آيا قدرت دوگانه ناپديد شده است؟ 19170602 V24
Ar Fa En L1363 اتحاديه‌های ليبرال و سوسيال دمکراسی 19050926 V09
Ar Fa En L1419 اُتوکراسی در حال مرگ و ارگانهای جديد حاکمیت مردمی 19051123 V10
Ar Fa En L1210 اتوکراسى و پرولتاريا 19050104 V08
Ar Fa En L2281 اثر عمدۀ فرصت‌طلبانۀ آلمانی دربارۀ جنگ 191507 V21
Ar Fa En L1897 احزاب سياسی در روسيه 19120510 V18
Ar Fa En L1110 احياى سوسياليسم عاميانه و نارودنيسم بگونه "انقلابيون سوسياليست" 19021101 V06
Ar Fa En L1330 ارتش انقلابی و دولت انقلابی 19050710 V08
Ar Fa En L1516 ارتش و مردم 19060702 V11
Ar Fa En L1686 ارزيابی انقلاب روسيه 19080415 V15
Ar Fa En L1678 ارزيابی ليبراليسم بين‌المللی از مارکس 19080312 V13
Ar Fa En L1876 ارگان یک سياست ليبرالی کارگری 19120219 V17
Ar Fa En L2053 اروپای عقب‌مانده و آسيای پيشرفته 19130518 V19
Ar Fa En L2037 اروپايی‌های متمدن و آسيايی‌های وحشی 19130414 V19
Ar Fa En L2211 از تاریخ نشریات کارگران در روسیه 19140422 V20
Ar Fa En L2293 از چنین صراحتی سپاسگزاریم 1915ss V21
Ar Fa En L1364 از حالت دفاعی به حالت تعرضی 19050926 V09
Ar Fa En L1417 از دشمن بیاموزید 19051118 V10
Ar Fa En L2596 از دفتر يادداشتهای روزانۀ يک روزنامه‌نگار 19170914 V25
Ar Fa En L1058 از کجا بايد شروع کرد؟ 190105 V05
Ar Fa En L1222 از نارُديسم تا مارکسيسم 19050124 V08
Ar Fa En L2519 از هم گسیختگی اقتصادی و مبارزۀ پرولتاریا علیه آن 19170617 V25
Ar Fa En L1366 از هيأت تحريريه ارگان مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 190509dd V09
Ar Fa En L1770 اطلاعيه دربارۀ انتشار رابوچایا گازتا 191010 V16
Ar Fa En L1988 اطلاعيه و قطعنامه‌های جلسه کميته مرکزی و مسئولين حزبی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در کراکو 191302 V18
Ar Fa En L2189 اظهار نظر یک پرفسور لیبرال دربارۀ برابری 19140311 V20
Ar Fa En L1223 اعتصاب سنت پترزبورگ 19050124 V08
Ar Fa En L1390 اعتصاب سیاسی سراسری روسیه 19051031 V09
Ar Fa En L1903 اعتلاى انقلابى 19120617 V18
Ar Fa En L2127 افراد سردرگم غیرحزبی 19131004 V19
Ar Fa En L1407 افزوده‌هايی به مقاله کالينين "کنگره دهقانی" 19051116 V09
Ar Fa En L2322 امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى 19160615 V22
Ar Fa En L2332 امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم 191610 V23
Ar Fa En L2291 امپرياليسم و سوسياليسم در ايتاليا 1915 V21
Ar Fa En L1909 انتخابات و اپوزيسيون 19120624 V18
Ar Fa En L2340 انترناسيونال جوانان - يک بررسی 191612 V23
Ar Fa En L1725 انحلال انحلال‌طلبی 19090711 V15
Ar Fa En L1731 انحلال‌طلبان افشاء شدند 19090905 V16
Ar Fa En L1905 انحلال‌طلبان با اعتصابهای توده‌ای انقلابی مخالفت می‌کنند 19120617 V18
Ar Fa En L2468 انحرافی تأسف‌آور از اصول دمکراسی 19170510 V24
Ar Fa En L2320 انشعاب يا زوال؟ 191602 V22
Ar Fa En L2828 انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد 19181110 V28
Ar Fa En L1312 انقلاب پيروزمند 190506xx V08
Ar Fa En L2366 انقلاب در روسيه و وظايف کارگران همه کشورها 19170312 V23
Ar Fa En L3184 انقلاب ما (به مناسبت یادداشت‌های ن. سوخانف) 19230116 V33
Ar Fa En L1264 انقلابی از نوع ١٧٨٩ يا ١٨٤٨؟ 190504 V08
Ar Fa En L2554 'انقلابيون سوسياليست' و منشويک‌ها انقلاب را به چه وضعیتی کشانده‌اند؟ 19170705 V25
Ar Fa En L1837 اوج بحران حزب 19111208 V17
Ar Fa En L4001 اوژن پوتیه، بمناسبت بیست و پنجمین سال درگذشتش 19130103 V36
Ar Fa En L2542 اوکرائين 19170628 V25
Ar Fa En L2545 اوکرائين و شکست احزاب حاکم روسيه 19170630 V25
Ar Fa En L1190 اول ماه مه 190404xx V07
Ar Fa En L1393 اولتيماتوم ريگای انقلابی 19051023 V09
Ar Fa En L1973 اهمیت اجتماعی پیروزیهای صربی – بلغاری 19121107 V18
Ar Fa En L2442 اهمیّت ابراز برادری 19170511 V24
Ar Fa En L3107 اهمیّت طلا اکنون و پس از پیروزی کامل سوسیالیسم 19211105 V33
Ar Fa En L2654 ائتلاف بين کارگران و دهقانان استثمارشده 19171118 V26
Ar Fa En L2522 ائتلافی برای متوقف کردن انقلاب 19170619 V25
Ar Fa En L2092 ايده‌های يک سرمايه‌دار پيشرفته 19130717 V19
Ar Fa En L2544 با ضدانقلاب چگونه بايد جنگيد 19170630 V25
Ar Fa En L2156 باز هم درباره جداسازی مدارس بر اساس مليّت 19131217 V19
Ar Fa En L1526 بايکوت (تحریم) 19060812 V11
Ar Fa En L1763 "بحران وحدت" در حزب ما (يادداشتهای يک روزنامه‌نگار) 19100306 V16
Ar Fa En L2208 برابری ملّی 19140416 V20
Ar Fa En L2093 برای آموزش همگانی چه ميشود کرد 19130718 V19
Ar Fa En L1756 برای چه چیزی باید جنگید؟ 19100323 V16
Ar Fa En L2121 بربريّت متمدّن 19130910 V19
Ar Fa En L1356 برخورد سوسيال دمکراسى به جنبش دهقانى 19050914 V09
Ar Fa En L1791 برخی ویژگی‌های تحول تاريخی مارکسيسم 19101228 V17
Ar Fa En L1029 بررسی کتاب: ج. آ. هابسون. تکامل سرمايه‌داری مدرن 189904xx V04
Ar Fa En L1026 بررسی کتاب: روسيه تجاری و صنعتی 189902xx V04
Ar Fa En L1034 بررسی کتاب: کارل کائوتسکی. بِرنشتاين و برنامه سوسيال دمکراسی. يک ضد نقد 189911xx V04
Ar Fa En L1272 برنامه ارضى ليبرالها 19050420 V08
Ar Fa En L2318 برنامه صلح 19160325 V22
Ar Fa En L1036 برنامه ما 1899 V04
Ar Fa En L2328 برنامه نظامی انقلاب پرولتری (درباره منحل کردن ارتش و خلع سلاح) 19160900 V23
Ar Fa En L2275 بشردوستان بورژوا و سوسیال-دمکراسی انقلابی 19150501 V21
Ar Fa En L1494 بگذاريد کارگران تصميم بگيرند 19060601 V10
Ar Fa En L2516 بلشویسم و "تضعیف روحیۀ" ارتش 19170616 V24
Ar Fa En L1605 بلشويکها و خرده بورژوازی 19070225 V12
Ar Fa En L2503 بلوک شرم‌آور منشويکی-نارُدنيکی با يِدينستوُ 19170610 V24
Ar Fa En L3104 بمناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر 19211018 V33
Ar Fa En L1292 بند الحاقى به قطعنامه درباره شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابى 19050420 V08
Ar Fa En L1332 بورژوازی با اتوکراسی برای معامله چانه می‌زند، اتوکراسی با بورژوازی 19050710 V08
Ar Fa En L2925 بورژوازی چگونه از کسانی که از اين صف به جبهه آنان ميپيوندند بهره‌برداری ميکند 19190920 V30
Ar Fa En L1380 بورژوازی خفته بیدار می‌شود - طرحی برای یک مقاله 1905092x V09
Ar Fa En L2004 بورژوازی و رفرميسم 19130129 V18
Ar Fa En L2046 بورژوازی و صلح 19130507 V19
Ar Fa En L1357 بورژواهای ليبرال ما چه ميخواهند و از چه ميترسند 19050914 V09
Ar Fa En L1215 به آ. آ. بوگدانف 19050110 V08
Ar Fa En L3188 به اینسا آرماند - ۱۷ ژانویه ۱۹۱۵ 19200117 V35
Ar Fa En L3189 به اینسا آرماند - ۲۴ ژانویه ۱۹۱۵ 19150124 V35
Ar Fa En L1495 "به بالا چشم ندوزيد، پايين را نگاه کنيد!" 19060601 V10
Ar Fa En L1717 "به چپ چرخيدن" بورژوازی و وظايف پرولتاريا 1909 V15
Ar Fa En L1114 به دانش‌آموزان دبيرستانها 19021201 V06
Ar Fa En L2962 به دفتر کنگرۀ زنان در گوبرنیای پتروگراد 19200110 V30
Ar Fa En L1011 به دولت تزاريست 18961100 V02
Ar Fa En L3079 به رفقای کمونيست آذربايجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستان 19210414 V32
Ar Fa En L2365 به رفقايمان در اردوگاههای اسرای جنگی 19170315 V23
Ar Fa En L2979 به زنان کارگر 19200221 V30
Ar Fa En L4002 به س. ل. گوسف - از لنین به ملت 19051013 V34
Ar Fa En L2002 به سوسيال دمکراتها - توده کارگران و فعالیت زيرزمينی 19130122 V18
Ar Fa En L1754 به سوی وحدت 19100213 V16
Ar Fa En L2615 به کارگران، دهقانان و سربازان! 19171002 V26
Ar Fa En L1381 به کمیتۀ رزمی کمیتۀ سن پترزبورگ 19051016 V09
Ar Fa En L2595 به کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 19170830 V25
Ar Fa En L3166 به کنفرانس غیرحزبی زنان کارگر و دهقان شهر مسکو و گوبرنیای مسکو 19221106 V33
Ar Fa En L1008 به مردان و زنان کارگر کارخانۀ تورنتُن 18951100 V02
Ar Fa En L2644 به مردم 19171105 V26
Ar Fa En L1806 به یاد کمون 19110415 V17
Ar Fa En L1650 به یاد کنت هیدن - «دمکرات‌های» غیرحزبی ما چه چیزی به مردم میآموزند؟ 190706xx V13
Ar Fa En L1894 به ياد هِرتسن 19120508 V18
Ar Fa En L2045 بیست و پنجمین سالگرد درگذشت یُوزِف دیتزگِن 19130505 V19
Ar Fa En L1673 بيطرفی اتحاديه‌ای (بیطرفی سندیکاها) 19080219 V13
Ar Fa En L1334 پاراگراف پایانی برای مقالۀ "کمون پاریس و وظایف دیکتاتوری دمکراتیک" 19050717 V09
Ar Fa En L2645 پاسخ به پرسشهای دهقانان 19171105 V26
Ar Fa En L2415 پاسخ به تورنیاینن در مصاحبه ٢٣ آوريل (٦ مه) ١٩١٧ 19170508 V24
Ar Fa En L2326 پاسخ به کييِفسکی (پياتاکُف) 191609 V23
Ar Fa En L1082 پاسخ به "يک خواننده" 19020201 V05
Ar Fa En L2279 پاسیفیسم بریتانیایی و تئوری‌گریزی بریتانیایی 191506xx V21
Ar Fa En L1257 پرولتاریا و دمکراتهای بورژوا 19050315 V08
Ar Fa En L1411 پرولتاريا و دهقانان 19050323 V08
Ar Fa En L1561 پرولتاريا و مؤتلفش در انقلاب روسيه 19061210 V11
Ar Fa En L1414 پرووکاسیونی که شکست خورد 19051115 V10
Ar Fa En L1971 پلاتفرم رفرميست‌ها و پلاتفرم سوسيال دمکراتهای انقلابی 19121105 V18
Ar Fa En L1705 پنجمين کنفرانس (سراسری) حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه - ٢١ تا ٢٧ دسامبر ١٩٠٨ (٣ تا ٩ ژانويه ١٩٠٩) 19081226 V15
Ar Fa En L2087 پنجمين کنگرۀ بين‌المللی عليه فحشاء 19130713 V19
Ar Fa En L2891 پيام تبريک به جمهوری شوروی باواريا 19190427 V29
Ar Fa En L3077 پیام تبریک به کنفرانس نمایندگان ادارات زنان خلقهای مناطق شوروی و جمهوریهای خاوری 19210410 V32
Ar Fa En L3039 پیام تبریک به کنفرانس سراسری ادارات گوبرنیا برای کار در میان زنان 1920 V31
Ar Fa En L1262 پيرامون برنامه ارضى ما (نامه به کنگره سوم) 19050329 V08
Ar Fa En L1562 پيرامون مقاله‌اى از ارگان "بوند" 19061220 V11
Ar Fa En L2895 پیشگفتار برای جزوۀ "فریب مردم با شعارهای آزادی و برابری" 19190623 V29
Ar Fa En L1567 پيشگفتار به ترجمه روسی جزوه کائوتسکی "نيروهای محرکه و چشم‌اندازهای انقلاب روسيه" 190612 V11
Ar Fa En L1566 پيشگفتار به ترجمه روسی جزوه ليبکنخت "نه سازش، نه بند و بست انتخاباتی" 19061200 V11
Ar Fa En L1626 پيشگفتار به ترجمه روسی نامه‌های يوهانس بِکِر، يوسف ديتسگن، فريدريش انگلس، کارل مارکس و عده‌ای ديگر به فريدريش سورگه و ديگران 19070406 V12
Ar Fa En L2650 پيشگفتار به جزوه چگونه "انقلابيون سوسياليست" به مردم حقّه زدند... 19171109 V26
Ar Fa En L1048 پيشگفتار به جزوه، روزهای کارگر در خارکُف 19001100 V04
Ar Fa En L1664 پيشگفتار به جزوه وُینف (لوناچارسکی) درباره شيوه برخورد حزب به اتحاديه‌ها 190711 V13
Ar Fa En L1251 پيشگفتار به جزوۀ 'یادداشت‌ لوپوخین رئیس ادارۀ پلیس' 19050300 V08
Ar Fa En L1104 پيشگفتار به چاپ دوم جزوه وظايف سوسيال دمکراتهای روسيه 190208 V06
Ar Fa En L1656 پيشگفتار به مجموعه دوازده سال 190709 V13
Ar Fa En L2681 پيشنويس فرمان درباره کمونهای مصرف‌کنندگان 19171227 V26
Ar Fa En L1434 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: مرحله کنونی انقلاب دمکراتيک 19060320 V10
Ar Fa En L1435 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: قيام مسلحانه 19060320 V10
Ar Fa En L1436 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: عملیات رزمی چریکی 19060320 V10
Ar Fa En L1437 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: دولت انقلابی موقّت و ارگانهای محلی اتوریتۀ انقلابی 19060320 V10
Ar Fa En L1438 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شوراهای نمايندگان کارگران 19060320 V10
Ar Fa En L1439 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شيوۀ برخورد به احزاب بورژوايی 19060320 V10
Ar Fa En L1440 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شیوۀ برخورد به احزاب سوسیال-دمکرات ملی 19060320 V10
Ar Fa En L1441 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: اتحادیه‌های کارگری 19060320 V10
Ar Fa En L1442 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: شيوۀ برخورد به دومای دولتی 19060320 V10
Ar Fa En L1443 پيشنويس قطعنامه برای کنگره وحدت حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه: اصول سازمان حزب 19060320 V10
Ar Fa En L2641 پيشنويس قطعنامه درباره آزادی مطبوعات 19171104 V26
Ar Fa En L1136 پيشنويس قطعنامه درباره ادبيات حزبی 190307dd V06
Ar Fa En L1765 پيشنويس قطعنامه درباره انجمنهای تعاونی از هيأت نمايندگی سوسيال دمکراتهای روسيه در کنگره کپنهاگ 19101017 V16
Ar Fa En L1297 پيشنويس قطعنامه درباره پشتيبانى از جنبش دهقانى 19050420 V08
Ar Fa En L1294 پيشنويس قطعنامه درباره دولت موقت انقلابی 19050418 V08
Ar Fa En L1299 پيشنويس قطعنامه درباره روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک 19050422 V08
Ar Fa En L1291 پيشنويس قطعنامه درباره شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابی 19050420 V08
Ar Fa En L1283 پيشنويس قطعنامه دربارۀ شيوۀ برخورد حزب کارگر سوسيال-دمکرات روسيه به قيام مسلّحانه 19050414 V08
Ar Fa En L1284 پيشنويس قطعنامه درباره قيام مسلحانه 19050430 V08
Ar Fa En L1290 پيشنويس قطعنامه درباره مسأله عمل سياسی علنی توسط حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 19050419 V08
Ar Fa En L2633 پيشنويس مقررات مربوط به کنترل کارگران 19171027 V26
Ar Fa En L1554 پيشنويس نطق انتخاباتی 19061123 V11
Ar Fa En L1010 پيشنويس و توضيح برنامه‌ای برای حزب سوسيال دمکرات 1895 V02
Ar Fa En L2667 پيشنويس يک بيانيه به دهقانان از سوی دومين کنگره سراسر روسيه‌ای شوراهای (سووييِت‌های) نمايندگان دهقانان 19171206 V26
Ar Fa En L1812 «تأسف» و «شرم» 19110507 V17
Ar Fa En L1595 تاکتيکهای سوسيال-دمکراتها در دومای دولتی 19070218 V12
Ar Fa En L3190 تبلیغات ضدمیلیتاریستی و لیگ‌های کارگران سوسیالیست جوان 19071008 V41
Ar Fa En L1410 تجديد سازمان حزب 19051116 V10
Ar Fa En L1999 تجربه ميآموزد 19130119 V18
Ar Fa En L1300 تذکری در بحث روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک 19050422 V08
Ar Fa En L1416 ترازوها به نوسان افتاده‌اند 19051118 V10
Ar Fa En L2679 ترس از فروپاشی کهنه و مبارزه برای نو 19171227 V26
Ar Fa En L1896 ترودُويک‌ها و دمکراتهای کارگر 19120509 V18
Ar Fa En L1726 تزار از اروپا و اعضای دومای صد-سیاهی از انگلستان بازدید می‌کنند 19090711 V15
Ar Fa En L1740 تزار عليه مردم فنلاند 19091031 V16
Ar Fa En L1499 تزلزل در بالا، قاطعیت در پایین 19060609 V11
Ar Fa En L2671 تزهاى مربوط به مجلس مؤسسان 19171212 V26
Ar Fa En L2445 تسِره‌تِلی و مبارزه طبقاتی 19170512 V24
Ar Fa En L2056 تسليحات و سرمايه‌داری 19130521 V19
Ar Fa En L1006 تشريح قانون جريمه تحميل شده به کارگران کارخانه‌ها 189511 V02
Ar Fa En L1596 تشدید فلاکت وسیع و تشدید مبارزۀ طبقاتی 19070218 V12
Ar Fa En L3101 تصفيه حزب 19210920 V33
Ar Fa En L1211 تظاهرات‌های خوب پرولتارها و استدلال‌های بد بعضی از روشنفکران 19050104 V08
Ar Fa En L4005 تعطیلات برای کارگران 19130520 V36
Ar Fa En L1938 تمرکز تولید در روسیه 19120812 V18
Ar Fa En L2404 تمثالهای قديسين در مقابل توپ‌های جنگی - عبارات در مقابل سرمايه 19170504 V24
Ar Fa En L1242 توافقی مبارزه‌جويانه برای قيام 19050221 V08
Ar Fa En L1397 توازنی از نیروها 19051017 V09
Ar Fa En L1780 تولستوی و مبارزه پرولتاريايی 19101218 V16
Ar Fa En L2094 توليد خُرد در کشاورزی 19130718 V19
Ar Fa En L2583 توهّمات مشروطه‌‌خواهانه 19170726 V25
Ar Fa En L2100 جدايی ليبراليسم از دمکراسی 19130811 V19
Ar Fa En L2048 جدايی‌طلبان در روسيه و جدايی‌طلبان در اتريش 19130508 V19
Ar Fa En L1505 جدلهای مفيد 19060622 V11
Ar Fa En L1934 جنبش اعتصابى و دستمزدها 19120809 V18
Ar Fa En L1696 جنبش دانشجويی و اوضاع سياسی کنونی 19081003 V15
Ar Fa En L1989 جنبش کارگری بريتانيا در سال ١٩١٢ 19130101 V18
Ar Fa En L2031 جنگ بالکان و شووينيسم بورژوايی 19130329 V19
Ar Fa En L1538 جنگ چريکی 19060930 V11
Ar Fa En L2107 جنگ طبقاتی در دابلين (ايرلند) 19130829 V19
Ar Fa En L2474 جنگ و انقلاب 19170514 V24
Ar Fa En L1619 جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران 19070330 V12
Ar Fa En L1100 چرا سوسيال دمکراتها بايد عليه "سوسیالیست-رولوسیونرها" جنگی مصممانه و بی‌امان اعلام کنند 190206 V06
Ar Fa En L2372 چطور به مقصد رسیدیم 19170404 V24
Ar Fa En L2280 چگونه چاکری در درگاه ارتجاع، احترام به اصول دمکراسی جا زده می‌شود 191506xx V21
Ar Fa En L2397 چگونه خودشان را به سرمایه‌داران گره زدند 19170503 V24
Ar Fa En L2604 چگونه ميتوان موفقيت مجلس مؤسسان را تضمين کرد - درباره آزادی مطبوعات 19170928 V25
Ar Fa En L2088 حرف و عمل 19130716 V19
Ar Fa En L1421 حزب سوسياليست و انقلابيگری غيرحزبی 19051202 V10
Ar Fa En L1972 حزب غيرقانونی و فعاليت قانونی 19121105 V18
Ar Fa En L1425 حزب کارگران و وظايفش در موقعيت کنونی 190612xx V10
Ar Fa En L1620 خجالت‌زدگیِ خشمگین - مسأله کنگره کارگری 190704 V12
Ar Fa En L1953 خط سياسی 19120916 V18
Ar Fa En L1927 در آستانۀ انتخابات دومای چهارم 19120730 V18
Ar Fa En L2242 حق ملل در تعيين سرنوشت خويش 191405dd V20
Ar Fa En L4003 در آمریکا 19121207 V36
Ar Fa En L2076 در استراليا 19130613 V19
Ar Fa En L1937 در بريتانيا 19120812 V18
Ar Fa En L2036 در بريتانيا (نتايج اسفناک فرصت‌طلبی) 19130412 V19
Ar Fa En L1043 درباره اعتصاب 189912 V04
Ar Fa En L1994 درباره بلشويسم 1913011x V18
Ar Fa En L2005 درباره حزب باز 19130130 V18
Ar Fa En L2301 دربارۀ دو خط در انقلاب 19151120 V21
Ar Fa En L1316 درباره دولت موقت انقلابی 19050609 V08
Ar Fa En L2581 درباره شعارها 19170715 V25
Ar Fa En L1123 دربارۀ مانيفست سوسيال-دمکراتهای ارمنستان 19030201 V06
Ar Fa En L1682 درباره "ماهیّت" انقلاب روسيه 19080326 V15
Ar Fa En L3043 دربارۀ مبارزۀ درونی حزب سوسیالیست ایتالیا 19201112 V31
Ar Fa En L2277 دربارۀ مبارزه علیه سوسیال-شووینیسم 19150601 V21
Ar Fa En L1631 دربارۀ مسئلۀ یک انقلاب همگانی 19070502 V12
Ar Fa En L2339 درباره موضوع دفاع از سرزمين پدری 191612 V23
Ar Fa En L1118 درباره موضوع گزارشهای کميته‌ها و گروههای ح.ک.س.د.ر به کنگره سراسری حزب 19030100 V06
Ar Fa En L1078 درباره نامه‌ای از "کارگران جنوب" 19011220 V05
Ar Fa En L1109 در رابطه با تظاهراتها 190210dd V06
Ar Fa En L1712 در راه 19090128 V15
Ar Fa En L1465 در بین روزنامه‌ها و نشریات دوره‌ای (٩ مه) 19060509 V10
Ar Fa En L1914 در سوئيس (١٢ ژوئيه ١٩١٢) 19120712 V18
Ar Fa En L1948 در سوئيس (٣١ اوت ١٩١٢) 19120831 V18
Ar Fa En L1684 در مسير پا خورده! 19080416 V15
Ar Fa En L1782 در مناطق روستايی چه دارد روی ميدهد؟ 19101218 V16
Ar Fa En L4004 درسهای اعتصاب بلژیک 19130502 V36
Ar Fa En L1771 درسهای انقلاب - ٣٠ اکتبر ١٩١٠ 19101030 V16
Ar Fa En L2586 درسهای انقلاب - ٦ سپتامبر ١٩١٧ 19170906 V25
Ar Fa En L1062 درسهای بحران 190108 V05
Ar Fa En L1530 درسهای قيام مسکو 19060829 V11
Ar Fa En L1933 دريافتی‌های کارگران و سودهای سرمايه‌داران در روسيه 19120808 V18
Ar Fa En L2023 دستآوردهای ما 19130314 V18
Ar Fa En L2525 دشمنان مردم 19170620 V25
Ar Fa En L2351 دفاع از بيطرفی 191701xx V23
Ar Fa En L1889 دفاعی ضعيف از یک سياست کارگری ليبرالی 19120401 V17
Ar Fa En L1221 دمکراسى طبقه کارگر و دمکراسى بورژوايى 19050124 V08
Ar Fa En L2837 "دمکراسی" و ديکتاتوری 19181223 V28
Ar Fa En L1915 دمکراسى و نارودنيسم در چين 19120715 V18
Ar Fa En L1963 دو اوتوپی 19121015 V18
Ar Fa En L1333 دو تاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک 190507 V09
Ar Fa En L2373 دو جهان 19170406 V24
Ar Fa En L2226 دو راه 19140524 V20
Ar Fa En L3098 دوران جدید و اشتباهات قدیم به صورت جدید 19210828 V33
Ar Fa En L1003 "دوستان مردم" کيانند و چطور عليه سوسيال دمکراتها مبارزه ميکنند 1894 V01
Ar Fa En L2605 دولت و انقلاب 191709 V25
Ar Fa En L1501 دوما و مردم 19060611 V11
Ar Fa En L1703 دو نامه 19081113 V15
Ar Fa En L1679 ده سؤال از يک سخنران 19080515 V14
Ar Fa En L2335 ده وزير "سوسياليست"! 19161106 V23
Ar Fa En L1839 دیپلماسی تروتسکی و یک پلاتفرم حزبی مشخص 19111208 V17
Ar Fa En L1269 ديکتاتوری دمکراتيک-انقلابی پرولتاريا و دهقانان 19050412 V08
Ar Fa En L1041 راجع به مرامنامه کمیتۀ کییف 189912 V04
Ar Fa En L2072 رشد ثروت کاپيتاليستی 19130609 V19
Ar Fa En L1821 رفرميسم در جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه 19110914 V17
Ar Fa En L2091 رو شدن دست فرصت‌طلبان بريتانيايی 19130716 V19
Ar Fa En L1418 روال اداری انقلابی و عمل انقلابی 19051120 V10
Ar Fa En L2008 روسها و سياهپوستان 191302xx V18
Ar Fa En L1862 روش برخورد حزب به لایحۀ بيمه دولتی کارگران 191202 V17
Ar Fa En L1697 رویدادها در بالکان و ایران 19081016 V15
Ar Fa En L1113 رويدادهای نو و مسائل کهنه 19021201 V06
Ar Fa En L1132 رئوس مطالب مقاله‌ای علیه سوسیالیست-رولوسیونرها 19030700 V06
Ar Fa En L2018 زميندار بزرگ و زمينداری خرد دهقانی در روسيه 19130301 V18
Ar Fa En L1747 زوال ايدئولوژيک و تفرقه در بين سوسيال دمکراتهای روسيه 19091130 V16
Ar Fa En L2267 زير پرچمی دروغين 191502 V21
Ar Fa En L1675 درسهای کمون 19080323 V13
Ar Fa En L1597 سازمانهای غیر حزبی کارگران و جریان آنارکو-سندیکالیستی در میان پرولتاریا 19070215 V12
Ar Fa En L3003 سخنرانی خطاب به سربازان ارتش سرخ در حال عزیمت به جبهۀ لهستان. ٥ مه ١٩٢٠ 19200505 V31
Ar Fa En L2821 سخنرانی در اولين کنگره سراسر روسيه‌ای زنان کارگر 19181119 V28
Ar Fa En L1642 سخنرانی درباره برخورد به پيشنويس قطعنامه لهستانی درباره احزاب بورژوايی 19070515 V12
Ar Fa En L1640 سخنرانی درباره شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی، در کنگره پنجم ح.ک.س.د.ر. 19070512 V12
Ar Fa En L1285 سخنرانی درباره مسأله قيام مسلحانه. ١٥ آوريل 19050415 V08
Ar Fa En L1286 سخنرانی درباره مسأله قيام مسلحانه. ١٦ آوريل 19050416 V08
Ar Fa En L2349 سخنرانی و درس درباره انقلاب ١٩٠٥ - به مناسبت دوازدهمين سالگرد "يکشنبه خونين" 19170122 V23
Ar Fa En L2084 سخنرانی‌های آموزنده 191307dd V19
Ar Fa En L2007 سخنی درباره اعتصاب‌‌ها 19130202 V18
Ar Fa En L1792 سرخ شدن صورت یهودا تروتسکی از شرم 19110102 V17
Ar Fa En L1267 سرمایۀ اروپایی و اتوکراسی 19050405 V08
Ar Fa En L2409 سرمايه‌داران ديوانه‌ يا سوسيال-دمکرات‌های ابله؟ 19170421 V24
Ar Fa En L2070 سرمايه‌داری و ماليات‌گيری 19130607 V19
Ar Fa En L1922 سرمایه‌داری و مصرف مردم 19120720 V18
Ar Fa En L2133 سرمايه‌داری و مهاجرت کارگران 19131029 V19
Ar Fa En L2273 سفسطه‌های سوسیال-شووینیست‌ها 19150501 V21
Ar Fa En L1270 سودجویی از مقام: یک رسم فرانسوی-روسی 19050412 V08
Ar Fa En L1268 سوسيال دمکراسی و دولت موقت انقلابی 19050405 V08
Ar Fa En L1420 سوسياليسم و آنارشيسم (١٩٠٥) 19051124 V10
Ar Fa En L2286 سوسياليسم و جنگ 191508 V21
Ar Fa En L1371 سوسياليسم و دهقانان 19051010 V19
Ar Fa En L1422 سوسياليسم و مذهب 19051203 V10
Ar Fa En L1329 سه قانون اساسی يا سه سیستم حکومت 190506xx V08
Ar Fa En L2026 سه منبع و سه جزء مارکسيزم 191303 V19
Ar Fa En L2191 سیستم تیلور – به بردگی کشیدن انسان توسط ماشین 19140313 V20
Ar Fa En L2095 شاخه‌ای "مُدِ روز" از صنعت 19130721 V19
Ar Fa En L2588 شایعات یک توطئه 19170819 V25
Ar Fa En L3135 شرايط پذيرش اعضای جديد به حزب، نامه‌هايی به مولوتُف 19220326 V33
Ar Fa En L1225 شروع انقلاب در روسيه 19050131 V08
Ar Fa En L1848 ششمين کنفرانس سراسری حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه. پراگ، ٥ تا ١٧ ژانويه ١٩١٢ 19120117 V17
Ar Fa En L2272 شعار جنگ داخلی - توضیح با مثال 19150329 V21
Ar Fa En L2282 شکست دولت خودی در جنگ امپریالیستی 19150726 V21
Ar Fa En L2295 شکست روسيه و بحران انقلابی 19150900 V21
Ar Fa En L2202 شکلهای جنبش کارگری (لاک‌آوت [به سرِ کار راه ندادن کارگران] و تاکتيکهای مارکسيستی) 19140404 V20
Ar Fa En L1744 شگردهای انحلال‌طلبان و وظايف حزبی بلشويکها 19091125 V16
Ar Fa En L2321 شووينيسم آلمانی و غيرآلمانی 19160531 V22
Ar Fa En L1593 شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی (پیشنویس قطعنامه برای کنگرۀ پنجم) 19070218 V12
Ar Fa En L1648 شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی 190705xx V12
Ar Fa En L1298 صحبت درباره روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهاى سوسيال-دمکراتيک 19050420 V08
Ar Fa En L1295 صحبت در مورد اصلاحيه‌‌هاى قطعنامه درباره دولت موقت انقلابی 19050419 V08
Ar Fa En L2258 صدایی آلمانی دربارۀ جنگ 19141205 V21
Ar Fa En L2122 صد-سیاه‌ها 19130926 V19
Ar Fa En L2314 صلح بدون الحاقات و استقلال لهستان بعنوان شعارهای روز در روسیه 19160229 V22
Ar Fa En L2504 ضدانقلاب موضع تهاجمی ميگيرد ("ژاکوبن‌های بدون مردم") 19170610 V24
Ar Fa En L1349 طبقه کارگر و انقلاب 190508 V09
Ar Fa En L2050 طبقه کارگر و مسأله ملّی 1913 V19
Ar Fa En L2236 طبقه کارگر و مطبوعاتش 19140614 V20
Ar Fa En L1984 طبقه کارگر و نمايندگان "پارلمانی"اش 19121212 V18
Ar Fa En L2080 طبقه کارگر و نئو-مالتوسيانيسم 19130616 V19
Ar Fa En L3010 طرح اوليه تزهاى مربوط به مسئله ملى و مستعمراتى براى دومين کنگره انترناسيونال کمونيستى 19200605 V31
Ar Fa En L2030 طرح کادتی در مورد اجتماعات 19130327 V19
Ar Fa En L1252 طرح یک سخنرانی آموزشی دربارۀ کمون 19050300 V08
Ar Fa En L1544 عامی‌گرایی و ابتذال در محافل انقلابی 19061029 V11
Ar Fa En L2230 عجلۀ ديوانه، سرعت‌ نيست * [شتاب یک احمق هیچ حاصلی ندارد] 191405 V20
Ar Fa En L2527 عقب‌نشينی بزرگ 19170621 V25
Ar Fa En L1534 عملیات چریکی حزب سوسیالیست لهستان 19060908 V11
Ar Fa En L2723 غريب و وحشتناک 19180228 V27
Ar Fa En L2082 غولهای مالی بورژوا و سیاستمداران 19130623 V19
Ar Fa En L2602 فاجعه مشرف‌الوقوع و چگونگی مقابله با آن 19171027 V25
Ar Fa En L2857 فتح شده و ثبت شده 19190305 V26
Ar Fa En L2401 فراخوان به سربازان همۀ کشورهای درگیر جنگ 19170504 V24
Ar Fa En L2292 فراخوان درباره جنگ 191508xx V21
Ar Fa En L2278 فروپاشی انترناسيونال دوم 19150601 V21
Ar Fa En L1473 قاطعیّت و انقلاب 19060513 V10
Ar Fa En L1525 قبل از توفان 19060821 V11
Ar Fa En L1884 قحطی 19120317 V17
Ar Fa En L2945 قدرت شوروی و موقعیّت زنان 19191106 V30
Ar Fa En L2125 قطعنامه‌های تابستان ١٩١٣، کنفرانس مشترک کميته مرکزی و مسئولين حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 191309 V19
Ar Fa En L2496 قطعنامه درباره اقداماتى براى انطباق با درهم ريختگى سازمان اقتصادى 19170525 V24
Ar Fa En L2432 قطعنامه درباره مسأله ارضی (٢٩ آوريل) - مصوب کنفرانس هفتم حزب بلشویک 19170429 V24
Ar Fa En L1287 قطعنامه درباره مسأله قيام مسلحانه 19050416 V08
Ar Fa En L1413 قطعنامه کميته اجرايی شورای نمايندگان کارگران سنت پترزبورگ درباره اقداماتی بمنظور مقابله با لاک‌آوت مصوب ١٤ نوامبر ١٩٠٥ 19051115 V10
Ar Fa En L2400 قطعنامه کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (بلشويکها) در ٢٠ آوريل ١٩١٧، درباره بحران ناشی از اطلاعيه ١٨ آوريل دولت موقت 19170420 V24
Ar Fa En L1819 قطعنامه مصوب دومين گروه پاريس حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه درباره وضعيت امور در حزب 19110618 V17
Ar Fa En L1611 قطعنامه‌ها را چطور نباید نوشت 19070319 V12
Ar Fa En L2609 قهرمانان کلاهبرداری و اشتباهات بلشويکها 19170922 V26
Ar Fa En L1908 کاپيتاليسم و "پارلمان" 19120617 V18
Ar Fa En L1924 کادت‌ها و دمکرات‌ها 19120726 V18
Ar Fa En L1687 کادتهای نسل دوم 19080510 V15
Ar Fa En L2806 کاراکتر روزنامه‌های ما 19181108 V28
Ar Fa En L1695 کارگران انگلیسی و آلمانی برای صلح تظاهرات می‌کنند 19081003 V15
Ar Fa En L1945 کارگران و پراودا 19120829 V18
Ar Fa En L1793 کارنامۀ کاری یک تروریست روس 19110113 V17
Ar Fa En L2101 کار و کسبی خوب! 19130818 V19
Ar Fa En L1059 کشتاری دیگر 190106 V05
Ar Fa En L1957 کشيشان در انتخابات و انتخابات با کشيشان 19121005 V18
Ar Fa En L1949 کشيشان و سياست 19120901 V18
Ar Fa En L1925 کمپين ليبرالی 19120728 V18
Ar Fa En L1652 کنفرانس سوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه (دومين کنفرانس سراسری روسيه) 190707 V13
Ar Fa En L2268 کنفرانس گروههای حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه در خارج کشور 19150219 V21
Ar Fa En L2856 کنگره اول انترناسيونال کمونيستی - ٢ تا ٦ مارس ١٩١٩ 19190306 V28
Ar Fa En L1947 کنگره بين‌المللی قُضات 19120830 V18
Ar Fa En L1946 گذشته و حال 19120830 V18
Ar Fa En L2325 گرایش در حال تولد اکونومیسم امپریالیستی 191608xx V23
Ar Fa En L1040 گرايشی قهقرايی در سوسيال دمکراسی روسيه 189910dd V04
Ar Fa En L1296 گزارش پيرامون قطعنامه درباره پشتيبانى از جنبش دهقانى 19050419 V08
Ar Fa En L1293 گزارش درباره مسأله شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابی، ١٨ آوريل (اول مه) 19050418 V08
Ar Fa En L2246 گزارش کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به کنفرانس بروکسل و دستورالعملهايی به هيأت اعزامی کميته مرکزی 19140630 V20
Ar Fa En L2329 گم شده در جنگلی از سه درخت 191610xx V23
Ar Fa En L1755 گوُلوُس (بانگ) انحلال طلبان عليه حزب - پاسخ به گوُلوُس سوتسيال دمکراتا 19100311 V16
Ar Fa En L1775 ل. ن. تولستوی 19101116 V16
Ar Fa En L1777 ل. ن. تولستوی و جنبش کارگری مدرن 19101128 V16
Ar Fa En L1401 ليبرالها از دوما (مجلس) چه انتظاراتی دارند 190510xx V09
Ar Fa En L2043 ليبرالها و آزادی برای اتحاديه‌ها 19130504 V19
Ar Fa En L1923 ليبرالها و کشيشان 19120725 V18
Ar Fa En L1680 ماترياليسم و امپیريو-کريتيسيسم 190810xx V14
Ar Fa En L2234 ماجراجويی (آوانتوريسم) 19140609 V20
Ar Fa En L1102 ماجراجويی انقلابی 190208 V06
Ar Fa En L1273 مارکس درباره "توزيع مجدد عمومى" در آمريکا 19050420 V08
Ar Fa En L2117 مارکسيسم و رفرميسم 19130912 V19
Ar Fa En L1683 مارکسيسم و رويزيونيسم 19080403 V15
Ar Fa En L1907 ماهيت و اهميت جدلهای ما عليه ليبرالها 19120610 V18
Ar Fa En L1833 مانيفست يک حزب کارگر ليبرال 19111203 V17
Ar Fa En L2217 مبارزه ايدئولوژيک در جنبش طبقه کارگر 19140504 V20
Ar Fa En L1461 مبارزه برای آزادی و مبارزه برای قدرت 19060505 V10
Ar Fa En L1502 مبارزه برای قدرت و "مبارزه" برای کسب امتياز * 19060614 V11
Ar Fa En L2110 مبارزه برای مارکسيسم 19130903 V19
Ar Fa En L1108 مبارزۀ سیاسی و حیله‌گری سیاسی 19021015 V06
Ar Fa En L2231 مختل کردن وحدت در پوشش فريادهای وحدت‌طلبانه 191405 V20
Ar Fa En L2240 مدارک ابژکتيف درباره نيروهاى جريانهاى مختلف در جنبش کارگرى 19140626 V20
Ar Fa En L1424 مراحل، گرايشها و چشم‌اندازهای انقلاب 190512 V10
Ar Fa En L1592 مرحله کنونی در انقلاب دمکراتيک روسيه 19070218 V12
Ar Fa En L2013 مسأله اتحاد 19130216 V18
Ar Fa En L2112 مسائل پرنسيپی در سياست - بورژوازی ليبرال و رفرميسم 19130904 V19
Ar Fa En L2028 مسائل کهنه و زوال ناشی از کهولت لیبرالیسم 19130326 V19
Ar Fa En L2098 مصرف سرانه در روسیه را چگونه می‌توان افزایش داد؟ 19130803 V19
Ar Fa En L2559 معجزه‌های انرژی انقلابی 19170710 V25
Ar Fa En L1786 معنای تاريخی مبارزه درون-حزبی در روسيه 191011 V16
Ar Fa En L1308 مغالطه‌های سیاسی 19050518 V08
Ar Fa En L2017 مقدرات تاريخى آموزش کارل مارکس 19130301 V18
Ar Fa En L2158 مکاتبات مارکس و انگلس 191312dd V19
Ar Fa En L1811 مکالمه‌ای بين يک مدافع قانونگرايی و يک مخالف انخلال‌طلبی 19110429 V17
Ar Fa En L2963 ملاحظاتی دربارۀ "قوانین برای بازرسی کارگران و دهقانان" و الحاقیه‌ای برای پیشنویس‌های آن 19200124 V30
Ar Fa En L2543 منشأ طبقاتی کاونیاک‌های امروز و "آینده" 19170629 V25
Ar Fa En L1536 منشويکهای سوسياليست-انقلابی 19060919 V11
Ar Fa En L2064 موضوعات جدل برانگيز - یک حزب علنی و مارکسیستها 19130602 V19
Ar Fa En L1954 موفقيتهای کارگران آمريکايی 19120918 V18
Ar Fa En L2578 موقعيت سياسی (چهار تز) 19170710 V25
Ar Fa En L1693 ميليتاريسم جنگ‌طلب و تاکتيکهای ضد ميليتاريستی سوسيال دمکراسی 19080723 V15
Ar Fa En L2187 نارُدنيک‌ها و انحلال‌طلبان در جنبش اتحاديه‌ای - (پذيرشی ارزشمند) 19140307 V20
Ar Fa En L2224 نارُدنيک‌های چپ 19140514 V20
Ar Fa En L2138 نارُدنيکهای چپ دربارۀ مجادلات میان مارکسيستها 19131113 V19
Ar Fa En L1175 نامه از کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه به مسئولين ليگ خارج کشور، گروههای کمک‌رسانی به حزب و به همه اعضای حزب در خارج کشور 190312dd V07
Ar Fa En L2612 نامه به ای. ت. سميلگا، رئيس کميتۀ منطقه‌‌ای نيروی زمينی، نيروی دريايی و کارگران فنلاند 19170927 V26
Ar Fa En L2579 نامه به تحريريۀ نووایا ژیزن 19170711 V25
Ar Fa En L3026 نامه به کمونيستهای اتريش 19200815 V31
Ar Fa En L1035 نامه به گروه تحریریه 'رابوچایا گازتا' 1899 V04
Ar Fa En L3097 نامه‌ای به کمونيستهای آلمان 19210814 V32
Ar Fa En L3187 نامه‌ای به کمونیستهای لهستان 19211019 V42
Ar Fa En L1107 نامه‌ای به يک رفيق درباره وظايف سازمانی ما 190209xx V06
Ar Fa En L1778 نامه‌ای سرگشاده به تمام سوسيال دمکراتهای طرفدار حزب 19101122 V16
Ar Fa En L2461 نامه‌ای سرگشاده به هيأتهای اعزامی به کنگره سراسر روسيه‌ای نمايندگان دهقانان 19170524 V24
Ar Fa En L2360 نامه‌هايى از دور - نامه نخست - نخستين مرحله نخستين انقلاب 19170307 V23
Ar Fa En L2377 نامه‌هايی درباره تاکتيکها 19170413 V24
Ar Fa En L2075 نتايج اعتصابهای سال ١٩١٢ در مقايسه با اعتصابهای سالهای قبل از آن 19130612 V19
Ar Fa En L1919 نتايج شش ماه کار 19120714 V18
Ar Fa En L2035 "نفعش به کی ميرسد؟" 19130411 V19
Ar Fa En L2538 نقطۀ عطف 19170626 V25
Ar Fa En L2599 نقض دمکراسی در سازمانهای توده‌ای 19170903 V25
Ar Fa En L1959 نمایندۀ کارگران سن پترزبورگ 19121016 V18
Ar Fa En L2556 نياز به يک اتحاديه کارگران کشاورزی در روسيه 19170708 V25
Ar Fa En L1415 نيروهای مسلح و انقلاب 19051115 V10
Ar Fa En L1404 نيکلای ارنِستوُويچ باومَن 19051107 V09
Ar Fa En L2223 وحدت کارگران و «گرایشات» روشنفکرانه 19140513 V20
Ar Fa En L1009 وزرای ما به فکر چه هستند؟ 1895 V02
Ar Fa En L2312 وظايف اپوزيسيون در فرانسه (نامه به رفيق سَفَرُف) 19160210 V22
Ar Fa En L2611 وظايف انقلاب 19171010 V26
Ar Fa En L2927 وظايف جنبش زنان کارگر در جمهوری شورايی. ٢٣ سپتامبر ١٩١٩ 19190923 V30
Ar Fa En L1400 وظایف دستجات ارتش انقلابی 190510xx V09
Ar Fa En L1321 وظايف دمکراتيک پرولتاريای انقلابی 19050617 V08
Ar Fa En L2252 وظايف سوسيال-دمکراسی انقلابی در جنگ اروپا 19140824 V21
Ar Fa En L1594 وظايف طبقاتی پرولتاريا در مرحله کنونی انقلاب دمکراتيک 19070218 V12
Ar Fa En L1049 وظایف عاجل جنبش ما 190011 V04
Ar Fa En L3031 وظايف لیگ‌های جوانان 19201002 V31
Ar Fa En L4006 وظایف ما 19140422 V36
Ar Fa En L1409 وظايف ما و شوراهای نمايندگان کارگران 19051104 V10
Ar Fa En L1037 وظيفه عاجل ما 1899 V04
Ar Fa En L2315 ويلهِلم کُلب و گِئورگ پلِخانُف 19160229 V22
Ar Fa En L2456 همکاری طبقاتی با سرمايه، يا مبارزه طبقاتی عليه سرمايه 19170519 V24
Ar Fa En L1384 يادداشت بر مقالۀ م. بوريسف "درباره جنبش سنديکايی و وظايف سوسيال-دمکراسی" 19051017 V09
Ar Fa En L1748 يادداشت توضيحی دربارۀ پيشنويس پایه‌های اصلی لايحۀ روزکار هشت ساعته 1909 V16
Ar Fa En L1808 يادداشتهای جدلی 191104 V17
Ar Fa En L2120 یادداشتهای یک پوبلیسیست (١٣ سپتامبر ١٩١٣) 19130913 V19
Ar Fa En L1396 یادداشتهایی بر مقالۀ «جنبش کارگری بریتانیا و کنگرۀ اتحادیۀ کارگری» 19051031 V09
Ar Fa En L1541 يادداشتهايی درباره "سوتسيال-دمکرات" شماره ١ 19061007 V11
Ar Fa En L1612 يادداشتی درباره قطعنامه سوسيال دمکراتهای اِستونی 19070325 V12
Ar Fa En L1061 یک اعتراف ارزشمند 19010715 V05
Ar Fa En L1320 یک انجمن کارگری انقلابی جدید 19050617 V08
Ar Fa En L1735 یک بار دیگر دربارۀ حزب‌ایسم و نه-حزب‌ایسم 19090914 V16
Ar Fa En L1898 یک پرسشنامه دربارۀ سازمانهای سرمایۀ بزرگ 19120600 V18
Ar Fa En L1965 یک پروفسور کادت 19121019 V18
Ar Fa En L3191 یک پلاتفرم تاکتیکی برای کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر. - پیشنویس‌های چند قطعنامه‌ برای کنگرۀ وحدت 19060320 V10
Ar Fa En L2558 يک جابجايی طبقاتی 19170710 V25
Ar Fa En L1939 یک خط کاری 19120818 V18
Ar Fa En L2039 یک دستاورد فنی عالی 19130421 V19
Ar Fa En L1156 یک دورۀ اصلاحات 19030815 V06
Ar Fa En L2022 يک سيستم «علمى» عرق ريختن 19130313 V18
Ar Fa En L3113 یک کتاب کوچک ماهرانه نوشته شده 19211122 V33
Ar Fa En L2009 يک کشف 19130205 V18
Ar Fa En L1529 يک "کنگره کارگری" 1906 V11
Ar Fa En L2403 یک مسألۀ اساسی - خط استدلال به کار گرفته شده توسط سوسیالیستهایی که به بورژوازی پیوسته‌اند 19170420 V24
Ar Fa En L1038 یک مسأله مبرم 1899 V04
Ar Fa En L2535 یک معمّا 19170624 V25
Ar Fa En L2135 يک ملّاک کادت "با استناد به مارکس" استدلال ميکند 19131030 V19
Ar Fa En L2398 يک ميليس پرولتری 19170503 V24
Ar Fa En L2603 يکی از مسائل اساسی انقلاب 19170927 V25با فورمت پى.دى.اف و بازنويسى نشده
Ar Fa En L2866 پيشنويس برنامه حزب کمونيست روسيه (بلشويک) 1919 V29
Ar Fa En L3082 حقيقت طبقاتى [در مورد کرونشتات] 1921 V32
Ar Fa En L2371 راجع به وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر - تزهاى آوريل 1917 V24
Ar Fa En L2376 قدرت دوگانه 1917 V24
Ar Fa En L3073 کنگره دهم حزب کمونيست روسيه - کارزار دروغ پردازان [در مورد کرونشتات] - بخشى از سخنرانى اختتاميه 1921 V32
Ar Fa En L2867 گزارش درباره برنامه حزب - سخنرانى در هشتمين کنگره حزب کمونيست روسيه (بلشويک) - ١٩ مارس ١٩١٩ 1919 V29
Ar Fa En L2629 نامه لنين به اعضاء کميته مرکزى 1917 V26
Ar Fa En L2378 وظايف پرولتاريا در انقلاب ما - پيش نويس يک پلاتقرم براى حزب پرولترى 1917 V24
Ar Fa En L2927 وظايف جنبش زنان کارگر در جمهورى شوروى 1919 V30
Ar Fa En L1162 وظايف جوانان انقلابى 1903 V07
Ar Fa En Lxxxx دوران مداخله جنگى بيگانگان و جنگ داخلى ١ ٢
Ar Fa En Lxxxx دوران انتقال به کار صلح‌آميز احياى اقتصاد ملى   ١   ٢   ٣   ٤  
Ar Fa En Lxxxx مقدمه بر جزوۀ يادداشتهاى سرپرست قسمت پليس، لوپوخين
Ar Fa En Lxxxx مجموعۀ سخنرانيها در کنگره‌هاى انترناسيونال کمونيستى   ١   ٢  
Ar Fa En Lxxxx نامه‌هاى از دور (نامه سوم) درباره ميليشياى پرولترى
Ar Fa En Lxxxx نامه به کارگران آمريکا
Ar Fa En Lxxxx به حکومت تزارى و به زنان و مردان کارگر کارخانه تورنتن
Ar Fa En Lxxxx بیداری آسیا - ۱۹ مقاله از لنین - ترجمه از کمونیستهای انقلابی
Ar Fa En Lxxxx به روستائیان فقیر - ۷ مقاله از لنین - ترجمه گروه مترجمین «ما»، خرداد ۱۳۵۸
Ar Fa En Lxxxx بچگی «جناح چپ» و ذهنیت خرده بورژوایی - ترجمه دانشجویان پیشگام
Ar Fa En Lxxxx آیا بلشویک‌ها می‌توانند حکومت را حفظ کنند؟ ترجمه گروه مترجمین «ما»
Ar Fa En Lxxxx دربارۀ رهایی زنان - مجموعه چند مقاله و بریده مقاله از لنین - ترجمه چریکهای فدایی خلق
Ar Fa En Lxxxx شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی - سری ترجمه آثار لنین ۲ - سهند، تیر ۱۳۵۸
Ar Fa En Lxxxx هفت مقاله درباره مسأله ارضی و جنبش دهقانی - سری ترجمه آثار لنین ۳ - اتحاد مبارزان کمونیست، دیماه ۱۳۵۸
Ar Fa En Lxxxx بلشویسم و منشویسم در انقلاب دمکراتیک - اتحاد مبارزان کمونیست، بهمن‌ ۱۳۵۹ (انتشارات مرکزی کومه‌له، خرداد ۱۳۶۶)

 ↑ 

eSource: Marxists.org - Marxists Internet Archive