صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4100
عنوان مطلب درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با رادیو صدای همبستگی مالمو در سوئد
اوريژينال نوار کاست دریافت شده از رفیق مصطفی اسدپور
تاريخ 13770201 - 19980421
فايل پايه  
انجام شده 20141109 - تنظیم و انتشار فایل صدا
توضيح  

Last updated: 2014-11-09