صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3876
عنوان مطلب گفتگو با شهريار از راديو همصدا
اوريژينال دو کاست نوار دريافت شده از رفيق امان کفا
تاريخ (تاريخ مشخص نيست گفته ميشود حدود سال ٢٠٠٠ است)
فايل پايه
انجام شده 20060416 - تبديل به فورمت rm و smil
20060524 - تنظيم و انتشار متن پياده شده نوار برگرفته از سايت ايران تلگراف.
پياده شده توسط آذر مدرسى اديت و مقابله شده توسط ايرج فرزاد
توضيح


Last updated: 2006-05-24