صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2990
عنوان مطلب زنده باد کميته کمونيستى کارخانه
اوريژينال نشريه پيشرو ارگان سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه له شماره ٢٣ دوره چهارم شهريور ١٣٦٩ صفحه ١٩ و ٢٠
تاريخ 13690615 - 19900915
فايل پايه
انجام شده 20030424 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
20040502 - تنظيم و انتشار فايل html ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى
20100126 - تنظيم و انتشار فايل html عربى، ترجمه رفيق حميد كشكولي دريافت شده از رفيق ناديه‌ محمود
20160327 - تنظيم و انتشار فايل html انگلیسی، ترجمه رفيق جمشید هادیان
20160331 - تنظيم و انتشار فايل html اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2016-03-26