صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2460
عنوان مطلب تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧
اوريژينال کمونيست ٣٧ (مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ١٦٧ تا ١٨٨)
تاريخ 19880315 - 13661215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى shora4.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20070218 - انتشار ترجمه انگليسى از روى نسخه Bolshevik Message دريافت شده از کورش مدرسى.
20070218 - انتشار متن عربى نيمه تمام، ترجمه رفيق فارس محمود
20110818 - انتشار متن عربى کامل، ترجمه رفيق فارس محمود.
20150120 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفیق Nicolás Jiménez
20200108 - انتشار متن کُردی ترجمه رفیق کاوه عمر
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2020-01-08