صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2290
عنوان مطلب پيامدهاى جنگ خاورميانه - رويدادهاى کردستان عراق - مصاحبه با کمونيست شماره ٦١
اوريژينال K61 - کمونيست شماره ٦١ - ارديبهشت ١٣٧٠
تاريخ 13700215 - 19910515
فايل پايه فايل واژه نگار تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد
انجام شده 20030821 - تنظيم و انتشار html فارسى
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه موحسین که‌ریم. ترجمه کامل نیست.
قدم بعدى - مقابله شود

Last updated: 2015-09-07