صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1740
عنوان مطلب جمهورى اسلامى بدون خاتمى؟
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 46   AH046
تاريخ 13800103 - 20010323
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H46.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word اسپانیای دريافت شده از رفیق نیکولاس خیمِنِز
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20140703 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-07-03