آثار ترجمه شده مارکس و انگلس به فارسى
 
Ar Fa En ME1693 اتحاديه‌های کارگری E 18810528 V24
Ar Fa En ME1760 انتخابات ١٨٩٠ در آلمان E 18900222 V27
Ar Fa En ME1011 ايران و چين E 18570522 V15
Ar Fa En ME0618 به کارگران کلن E 18490519 V09
Ar Fa En ME1699 بيسمارک و حزب کارگران آلمان E 18810723 V24
Ar Fa En ME1683 پرسشنامۀ کارگران M 18800415 V24
Ar Fa En ME1400 پيام آغاز به کار جامعه بين‌المللی کارگران - «انترناسيونال اول» M 18641027 V20
Ar Fa En ME1753 پيشگفتار به جزوه لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان E 18880221 V26
Ar Fa En ME1775 پيشگفتار به نوشته مارکس در نقد برنامه گوتا E 18910106 V27
Ar Fa En ME1592 پيشگفتار چاپ آلمانى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٧٢ ME 18720624 V23
Ar Fa En ME1705 پيشگفتار چاپ روسى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٨٢ ME 18820121 V24
Ar Fa En ME1723 پيشگفتار چاپ آلمانى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٨٣ E 18830728 V26
Ar Fa En ME1752 پيشگفتار چاپ انگليسى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٨٨ E 18880130 V26
Ar Fa En ME1764 پيشگفتار چاپ آلمانى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٩٠ E 18900501 V27
Ar Fa En ME1797 پيشگفتار چاپ لهستانى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٩٢ E 18920210 V27
Ar Fa En ME3001 پيشگفتار چاپ ايتاليايى مانيفست حزب کمونيست - سال ١٨٩٣ E 18930201 Vxx
Ar Fa En ME0134 تزهايی درباره فوئرباخ - اديت شده توسط انگلس M 1845 V05
Ar Fa En ME1382 تنگدستی کارگران در انگلستان M 18620920 V19
Ar Fa En ME0121 توصيف کُلُنی‌های جديدالتأسيس کمونيستی که هنوز موجودند E 18441015 V04
Ar Fa En ME9000 جامعه بين‌المللى کارگران - تأسيس، تشکيلات، فعاليتهاى سياسى و اجتماعى و رشد آن - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩ WE 1869 V26
Ar Fa En ME1746 جنبش کارگری در آمريکا. پيشگفتار به چاپ آمريکايی "وضع طبقه کارگر در انگلستان" E 18870126 V26
Ar Fa En ME0125 جنبشهای کارگری - فصل دهم از کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان E 1845 V04
Ar Fa En ME1916 جنگ ايران و انگليس -اشغال نظامى جزيره خارک در پاسخ به محاصره هرات E 18570219 V15
Ar Fa En ME0992 جنگ عليه ايران M 18570127 V15
Ar Fa En ME1511 خصلت کمون - از پيش نويس اول جنگ داخلی در فرانسه M 187105 V22
Ar Fa En ME0646 خطابۀ کمیتۀ مرکزی به اتحادیۀ کمونیست‌ها - مارس ۱۸۵۰ ME 185003 V10
Ar Fa En ME1637 درباره اتوريته E 187210 V23
Ar Fa En ME0896 درباره جنبش رفرم M 18550521 V14
Ar Fa En ME1920 درباره کار مولّد و غير مولّد - دستنوشته‌هاى اقتصادى: تئوريهاى‌ارزش اضافه - ضميمه به بخش اول M 1863 V30
Ar Fa En ME1911 سخنرانى در کنار گور مارکس - گورستان هاى‌گيت، لندن. ١٧ مارس ١٨٨٣ E 18830317 V24
Ar Fa En M1860 سرمايه - جلد اول M 1867 V35
Ar Fa En ME1680 سوسياليسم آقای بيسمارک E 188002xx V24
Ar Fa En ME0482 سوگند وفاداری سرباز انگليسی ME 18490309 V09
Ar Fa En ME1702 طبقات اجتماعی - لازم و زائد E 18810806 V24
Ar Fa En ME1014 قرارداد ايران M 18570612 V15
Ar Fa En ME0533 کار مزدی و سرمايه ME 18910430 V09
Ar Fa En ME1738 لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان E 188601 V26
Ar Fa En ME1724 مارکس و روزنامه جديد راين (نويه راينيشه زايتونگ) ٤٩-١٨٤٨ E 18840313 V26
Ar Fa En ME0190 مانيفست حزب کمونيست ME 18480201 V06
Ar Fa En ME0638 مبارزات طبقاتی در فرانسه، ١٨٤٨ تا ١٨٥٠ M 185010 V10
Ar Fa En ME1691 مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه E 18810501 V24
Ar Fa En ME0775 مسألۀ کارگری M 18531111 V12
Ar Fa En ME1725 منشأ خانواده، ملک خصوصی و دولت. در پرتو تحقيقات لوئيس هنری مورگان E 188405 V26
Ar Fa En ME1384 میتینگ‌های گاریبالدی — وضع مشقت‌بار کارگران صنعت پنبه M 18620930 V19
Ar Fa En ME5052 نامۀ انگلس به پائول اشتومپف در ماینتز - ۳ ژانویۀ ۱۸۹۵ E 18950103 V50
Ar Fa En ME5054 نامۀ انگلس به پل لافارگ در لو پرو - ۶ مارس ۱۸۹۴ E 18940306 V50
Ar Fa En ME5055 نامۀ انگلس به ف. ویسن در بیرد (تگزاس) - ۱۴ مارس ۱۸۹۳ E 18930314 V50
Ar Fa En ME5051 نامۀ انگلس به فریدریش آدولف سورگه در هابوکن - ۳۱ دسامبر ۱۸۹۲ E 18921231 V50
Ar Fa En ME5053 نامۀ انگلس به فریدریش آدولف سورگه در هابوکن - ۱۸ مارس ۱۸۹۳ E 18930318 V50
Ar Fa En ME5056 نامۀ انگلس به کارل کائوتسکی در اشتوتگارت - ۱۱ فوریۀ ۱۸۹۱ E 18910211 V49
Ar Fa En ME5050 نامۀ انگلس به کارل هنکل در زوریخ - ۱۸۹۲ E 1892 V50
Ar Fa En ME1692 نظام مزدها E 18810521 V24
Ar Fa En ME1006 وضع کارگران کارخانه M 18570407 V15
Ar Fa En ME0682 هژدهم برومر لوئى بناپارت M 185203 V11
Ar Fa En ME1730 هژدهم برومر لوئى بناپارت - پيشگفتار انگلس بر چاپ سوم آلمانى، ١٨٨٥ E 188502 V26
Ar Fa En ME1468 هژدهم برومر لوئى بناپارت - پيشگفتار مارکس بر چاپ دوم آلمانى، ١٨٦٩ M 18690625 V21
Ar Fa En ME1698 يک حزب کارگران E 18810723 V24

 ↑ 

eSource: Marxists.org - Marxists Internet Archive