p u b l i c - a r c h i v e s . c o m
آنچه در اين سايت ملاحظه ميکنيد عين محتويات سايت public-archive.net است،
منتها در محلى ديگر و با آدرسى ديگر

p u b l i c - a r c h i v e . n e t
آرشــــيـو عــمـــومـــى ادبــيــات مارکســيســتى

آرشيو عمومى مارکس و انگلس
آرشيو عمومى لنين
آرشيو عمومى حکمت
اوروفارسى


تماس با مسئول سايت

به جاى جامعۀ کهن بورژوازى، با طبقات و تناقضات طبقاتيش، ما اجتماعى خواهيم داشت
که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است.
مانيفست حزب کمونيست - ١٨٤٨